OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om Skatteverkets månadsavstämning av skattekonton, när kontoutdrag skickas ut och vad ett saldobesked innehåller.

Skatteverket stämmer av skattekontot varje månad

Skatteverket ska stämma av ett skattekonto varje månad om något annat belopp än ränta har registrerats på skattekontot (61 kap. 7 § SFL).

Med en avstämning av ett skattekonto menas att Skatteverket jämför inbetalda och andra tillgodoförda belopp med belopp som ska betalas, räknar och påför ränta på skattekontot samt räknar ut ett saldo. Månadsavstämningen görs oftast första lördagen i en månad.

Om kontoinnehavaren begär en utbetalning från skattekontot sker automatiskt en avstämning av skattekontot. Denna avstämning kontrollerar endast att det finns ett utbetalningsbart överskott. En kontoavstämning som görs vid annan tidpunkt än vid månadsavstämningen räknar och påför inga räntor.

Kontoutdrag skickas till kontohavaren

Efter det att Skatteverket har stämt av skattekontot skickas normalt ett kontoutdrag ut till kontohavaren. Skatteverket får meddela föreskrifter om på vilket sätt och i vilken omfattning som kontoutdrag ska skickas ut (14 kap. 1 § SFF).

Kontohavaren får ett kontoutdrag om avstämningen leder till att Skatteverket

 • framställer en betalningsuppmaning eller ett betalningskrav
 • bokför ett beslut om slutlig skatt på kontot
 • gör en återbetalning vid månadsavstämningen
 • har lämnat ett obetalt skattekrav till Kronofogden för indrivning, efter utsänt betalningskrav
 • använder ett belopp för avräkning mot den skattskyldiges sammanlagda skatteskuld.

Skatteverket skickar också ut kontoutdrag om det har gått 18 månader från det att ett kontoutdrag senast skickades ut.

Skatteverket har ett fastställt formulär för kontoutdrag, och kontoutdraget innehåller förutom identifikationsuppgifter uppgifter om

 • avstämningsperiod
 • ingående saldo vid avstämningsperiodens början
 • månadens registreringar (krediteringar och debiteringar) på skattekontot
 • saldot för avstämningsperiodens registreringar (gäller endast näringsidkare)
 • påförd kostnadsränta och tillgodoförd intäktsränta samt uppgift om korrigering av tidigare påförda eller tillgodoförda räntor
 • belopp som har överlämnats till Kronofogden för indrivning
 • belopp med vilket tidigare överlämnade indrivningsuppdrag satts ner
 • totalt saldo, inklusive uppgift om periodens över- eller underskott.

Saldobeskedet visar ställningen på skattekontot vid en exakt tidsangivelse

Ett saldobesked visar den aktuella ställningen på skattekontot vid tidpunkten för beställningen av saldobeskedet. Ett saldobesked kan beställas för att få reda på om skattekontot visar överskott eller underskott, om en gjord inbetalning krediterat kontot eller annat som kan vara av intresse för kontohavaren. Ett saldobesked skickas ut vid beslut om höjd eller sänkt slutlig skatt. Saldobeskedet innehåller uppgifter om

 • transaktioner som registrerats på skattekontot efter det att det senaste kontoutdraget togs ut
 • registrerade transaktioner som ännu inte förfallit till betalning
 • utbetalningsspärrar som registrerats på kontohavarens begäran.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]