OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

En företrädare kan göras betalningsansvarig för den juridiska personens skatter och avgifter och det är därför viktigt att veta vem som kan vara legal företrädare för en juridisk person.

Vad är en företrädare?

Skatteverket kan efter ansökan till förvaltningsrätten under vissa givna förhållanden få en företrädare för en juridisk person solidariskt betalningsansvarig för den juridiska personens skatter och avgifter. Begreppet företrädare definieras inte i reglerna om företrädaransvar. Det har förts diskussioner om att införa en legaldefinition av begreppet företrädare i reglerna om företrädaransvar. Någon sådan definition infördes inte eftersom bedömningen gjordes att det skulle kunna leda till en utvidgning eller inskränkning av tillämpningsområdet (prop. 2002/03:128 s. 24 f).

Frågan om vem som är företrädare ska bedömas utifrån objektivt konstaterbara omständigheter. Att legala företrädare för en juridisk person ska anses vara företrädare i den mening som avses i reglerna om företrädaransvar är klart och uttalas också i nyss nämnda förarbete. Även andra än legala företrädare, s.k. faktiska företrädare, kan komma i fråga för företrädaransvar.

Legala företrädare för aktiebolag

I ett aktiebolag är aktiebolagets styrelse och verkställande direktör (VD) legala företrädare för bolaget (8 kap. 35 § ABL). Såväl VD som den som är ordinarie ledamot av en bolagsstyrelse kan i sin roll som legal företrädare för bolaget bli solidariskt betalningsansvarig med bolaget för obetalda skatter och avgifter enligt reglerna om företrädaransvar.

Styrelsen i ett aktiebolag kan inte genom delegation, utfärdande av fullmakter eller på annat sätt avbörda sig det yttersta ansvaret för aktiebolagets organisation och förvaltning. Detsamma gäller för skyldigheten att sörja för en betryggande kontroll av aktiebolagets bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden (prop. 2004/05:85 s. 310 och prop. 2004/05:85 s. 617–618).

Det förhållandet att ett styrelseuppdrag har varit av formell natur eller att styrelseledamoten inte har förstått innebörden av uppdraget innebär inte frihet från att fullgöra de förpliktelser som följer av uppdraget (NJA 1974 s. 297).

Rättsfall: Betydelsen av registrering som styrelseledamot i aktiebolagsregistret

HFD har i dom den 26 juni 2015 i mål 4323-14 ansett att registrering i aktiebolagsregistret ger en särskild bevisverkan åt det som har registrerats – enligt förarbetena till aktiebolagslagen torde en presumtion gälla för att en uppgift i aktiebolagsregistret om vilka som är styrelseledamöter i ett bolag överensstämmer med de verkliga förhållandena. Enligt domstolen måste stora krav ställas på bevisningen när någon hävdar att uppgifterna i registret är felaktiga. Mot bakgrund av de bevissvårigheter som föreligger får det dock anses tillräckligt om den registrerade gör sannolikt att registreringen är oriktig.

I målet var ostridigt att A var registrerad i aktiebolagsregistret som styrelseledamot under de aktuella redovisningsperioderna. HFD konstaterade i domen att utseendet på A:s namnteckning på hans körkort avviker från namnteckningen på de till Bolagsverket ingivna bolagsstämmoprotokollen. Domstolen betonar dock att A delgetts Skatteverkets ansökan om företrädaransvar utan att reagera och först i överklagandet till kammarrätten uppger han sig inte vara styrelseledamot. Ingenting i målet utom A:s egna invändningar – talar för att han inte fått Bolagsverkets underrättelse om registrering. HFD ansåg vid en sammantagen bedömning att A inte gjort sannolikt att han inte var styrelseledamot i bolaget.

En relativt vanligt förekommande situation är att makar eller sambor driver ett aktiebolag tillsammans. Det kan vara så att den ena av dem står som registrerad legal företrädare i Bolagsverkets register men inte den andra. Denna fördelning kan t.ex. bero på att den som inte står registrerad har skatteskulder hos Kronofogden för indrivning, vilket t.ex. skulle kunna försvåra för aktiebolaget att bli tilldelat bevis om F-skatt.

I ett flertal avgörande har domstolarna haft anledning att pröva invändningen att den registrerade partnern inte har deltagit i bolagets verksamhet utan det har varit den andra partnern som har varit bolagets verkliga företrädare. Bara den omständigheten har inte ansetts vara nog för att inte döma ut företrädaransvar. Det har hänvisats till att den som är legal företrädare har ett ansvar att se till att bolaget fullgör sina betalningsskyldigheter mot det allmänna (KRNG 2007-09-18, mål nr 168-07).

Rättsfall: Person med förordnad förvaltare ansågs vara företrädare

I ett mål om företrädaransvar har en person som stått under förvaltarskap ålagts företrädaransvar för aktiebolagets obetalda skatter och avgifter. Företrädaren hade efter en egen ändringsanmälan till Bolagsverket 2006 registrerats som styrelseledamot för bolaget med egen firmateckningsrätt. I ansökan till Bolagsverket försäkrade mannen att han inte stod under förvaltarskap. Bolagsverket kände inte till att mannen enligt förordnande av domstol stod under förvaltare sedan 1999. Kammarrätten anförde i domskälen att mannen inte helt saknar rättskapacitet även om han står under förvaltarskap. Han kunde enligt 11 kap. 8 § föräldrabalken ingå avtal om arbete och tjänst. Med hänsyn till detta och vad som gäller när den som har förvaltare ingår avtal utan förvaltarens samtycke samt då en rättshandling som företas av en i bolagsregistret registrerad ledamot alltid är bindande för bolaget, ansåg kammarrätten, trots att mannen hade förvaltare, att han var företrädare för bolaget i enlighet med reglerna om företrädaransvar under den tid som skatter och avgifter förföll till betalning (KRNS 2007-12-11, mål nr 4807-07).

Suppleant i ett aktiebolags styrelse kan vara företrädare

Den som är styrelsesuppleant i ett aktiebolag kan i denna egenskap endast göras ansvarig om denne inträder i styrelsearbetet (NJA 1985 s. 439). Det kan dock vara möjligt att göra en styrelsesuppleant ansvarig som faktiskt företrädare.

Likvidator är företrädare för ett aktiebolag

Efter ett beslut om likvidation inträder likvidatorn som legal ställföreträdare för aktiebolaget.

Frågan om en likvidator kan anses vara företrädare för ett aktiebolag i den mening som avses i reglerna om företrädaransvar har prövats av hovrätten. Advokaten hade förordnats som likvidator för ett aktiebolag som trätt i likvidation. Verksamheten fortsatte att drivas under likvidationen, verksamheten gick med förlust och bolaget underlät att betala innehållna avgifter och mervärdesskatt. Likvidatorn hänvisade till att bolagets omedelbara ledning handhades av en annan person på uppdrag av advokaten. Likvidatorn hade dessutom vid ett senare tillfälle ställt in betalningarna avseende oprioriterade borgenärer, men inte avseende skatterna som hade allmän förmånsrätt. Tingsrätten konstaterade att likvidatorns ställning som bolagets legale ställföreträdare hade varit att jämställa med de skyldigheter som normalt är förenade med uppgiften att utgöra styrelsen i ett aktiebolag utan VD. Det ansvaret kunde likvidatorn inte undandra sig genom att utrusta en annan person med erforderliga fullmakter och uppdra åt denne att sköta den löpande driften. Tingsrätten fann att likvidatorn varit grovt oaktsam och ålade honom företrädaransvar. Hovrätten fastställde tingsrättens dom och Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd (HovR VS, nr DT 83, T 5/83).

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 23 juli 2014, mål nr 2242-14, konstaterat att likvidatorn agerat oaktsamt men vid en sammantagen bedömning inte ansett agerandet var grovt oaktsamt och något betalningsansvar därför inte kunde åläggas företrädaren. Domstolen synes därvid ha fäst vikt vid att det i målet var fråga om betalningsunderlåtelse vid ett tillfälle.

Legala företrädare för andra juridiska personer

När en juridisk person försätts i konkurs uppstår en ny juridisk person, konkursboet. I samband med konkursbeslutet förordnas en konkursförvaltare till konkursboet. Konkursförvaltaren är legal företrädare för konkursboet. Om konkursboet driver verksamhet och drar på sig skatte- och avgiftsskulder kan företrädaransvar bli aktuellt om konkursförvaltaren har agerat grovt oaktsamt eller med uppsåt.

Ekonomiska föreningar

Ekonomiska föreningar är juridiska personer. Ekonomiska föreningar regleras i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, EFL. Bostadsrättsföreningar utgör en specialreglerad form av ekonomiska föreningar som regleras i bostadsrättslagen (1991:614), BrL.

En ekonomisk förening bildas av minst tre medlemmar och blir en juridisk person i och med registreringen i föreningsregistret hos Bolagsverket (1 kap. 2 § EFL). Registrering ska ske senast 6 månader efter bildandet och fram till registreringen svarar de som beslutat eller deltagit i åtgärden solidariskt för åtagna förpliktelser som vidtagits på föreningens vägnar (2 kap. 3-4 §§ EFL). Företrädare för den ekonomiska föreningen är styrelsen och i förekommande fall verkställande direktören (6 kap. 6 § EFL och 9 kap. 12 BrL).

Stiftelser

Företrädare för stiftelser är styrelsen eller förvaltaren (2 kap. 2 § stiftelselagen). Uppgift om företrädare kan hittas i deklaration eller särskild uppgift hos Skatteverket eller hos länsstyrelsen.

Du kan läsa mer om stiftelser.

Ideella föreningar

Ideella föreningar är inte reglerade i lag. Enligt praxis blir en ideell förening en juridisk person när ett medlemsmöte med minst tre personer antagit stadgar om föreningens ändamål och utsett en styrelse.

En ideell förening blir en juridisk person först när dessa formkrav är uppfyllda och det krävs ingen registrering. Det innebär att det ibland kan finnas behov av att före en talan om företrädaransvar fastställa om föreningen verkligen är en ideell förening eller utgör någon annan associationsform. Det kan juridiskt t.ex. vara fråga om en oregistrerad ekonomisk förening eller ett enkelt bolag trots att medlemmarna tror att det är en ideell förening.

Det är styrelsen som är företrädare för en ideell förening och företrädaransvar kan göras gällande mot denna (NJA 1994 s. 170). Företrädaransvaret kan rikta sig mot en eller flera i styrelsen. Vem eller vilka i styrelsen som ska omfattas av en ansökan om företrädaransvar får den föregående utredningen visa, d.v.s. vilket inflytande och vilken insyn den enskilda styrelseledamoten haft i föreningens ekonomiska situation. Många gånger kan det vara svårt att ställa samma höga krav på samtliga styrelseledamöter i en förening som i ett aktiebolag vad gäller att aktivt skaffa sig kännedom om den ekonomiska ställningen.

Dödsbon

Ett dödsbo uppkommer i och med att en fysisk person avlider. Dödsboet är en självständig juridisk person även om det först året efter dödsfallet behandlas som ett självständigt skattesubjekt för inkomstskatten. Om en person som är skyldig att betala mervärdesskatt avlider är dödsboet skattskyldigt för omsättningen i verksamheten efter dödsfallet (6 kap. 4 § ML). Ett dödsbo företräds och förvaltas av dödsbodelägarna om inte en boutredningsman har förordnats (19 kap. ÄB). Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen.

Skatteverket anser att det under vissa givna förutsättningar finns möjlighet att göra företrädare för dödsbo ansvariga för dödsboets obetalda skatter och avgifter med stöd av reglerna om företrädaransvar. När det gäller slutlig skatt kan företrädaransvar i huvudsak göras gällande för sådan slutlig skatt som hänför sig till tiden efter det beskattningsår dödsfallet inträffade. För skatter och avgifter som ska redovisas i skattedeklarationer begränsar sig möjligheten att åberopa företrädaransvar till att gälla de redovisningsperioder som infaller efter dödsfallet.

Om en boutredningsman är förordnad för dödsboet är det boutredningsmannen som är att se som företrädare för boet. Företrädaransvar kan göras gällande även mot en boutredningsman enligt samma principer som gäller för dödsbodelägare.

Handelsbolag

Handelsbolag är en juridisk person där bolagsmännen svarar solidariskt för bolagets förpliktelser (2 kap. 20 § HBL). Skatteverket kan fatta beslut om solidariskt ansvar enligt 2 kap. 20 § HBL för skatter och avgifter (59 kap. 11 § SFL). Eftersom handelsbolag är en juridisk person är även reglerna om företrädaransvar tillämpliga. I de flesta fall borde dock beslut om solidariskt ansvar enligt 59 kap. 11 § SFL vara den mest lämpliga åtgärden.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HovR VS, nr DT 83, T 5/83 [1]
 • KRNG 2007-09-18, mål nr 168-07 [1]
 • KRNS 2007-12-11, mål nr 4807-07 [1]
 • NJA 1974 s. 297 [1]
 • NJA 1985 s. 439 [1]
 • NJA 1994 s. 170 [1]

Lagar & förordningar

 • Aktiebolagslag (2005:551) [1]
 • Bostadsrättslag (1991:614) [1]
 • Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag [1]
 • Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar [1] [2] [3] [4]
 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]
 • Stiftelselag (1994:1220) [1]
 • Ärvdabalk (1958:637) [1]

Länk till annat dokument

 • HFD:s dom i mål 4323-14 [1]

Propositioner

 • Proposition 2002/03:128 Företrädaransvar m.m. [1]
 • Proposition 2004/05:85 Ny aktiebolagslag, del 1 [1]
 • Proposition 2004/05:85 Ny aktiebolagslag, del 2 [1]

Ställningstaganden

 • Ställningstagande 2012-11-29 Företrädaransvar och dödsbon [1]