OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Den som har nedsatt betalningsförmåga under totalförsvarstjänstgöring ska beviljas anstånd med inbetalning av skatt eller avgift.

Vilka kan få anstånd?

Den som har nedsatt betalningsförmåga på grund av tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt under minst 60 dagar, ska enligt (63 kap. 13 § SFL) beviljas anstånd med betalning av skatt eller avgift. Anståndet gäller den skatt, avgift eller ränta som ska betalas under tjänstgöringstiden eller under någon av de tre närmast följande månaderna. Detsamma gäller vid tjänstgöring av

  • officerare på reservstat, reservpersonal, och reservofficerare (kungörelse [1954:533] angående försvarets reservstater)
  • krigsfrivillig personal
  • hemvärnspersonal
  • medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer.

Syftet med bestämmelsen är att vid tillfälliga betalningsproblem på grund av militärtjänstgöring ge ett kort rådrum att skaffa fram pengar för att betala skatt, avgift eller ränta.

Anståndet bör normalt inte omfatta belopp som motsvaras av mervärdesskatt och avdragen skatt. Anledningen är att dessa skatter förutsätts kunna betalas, eftersom den betalningsskyldige fungerar som statens uppbördsman för dessa skatter (prop. 1996/97:100 s. 425).

Hur långt får anståndet vara?

Anståndstiden får bestämmas till längst fyra månader efter den dag då tjänstgöringen upphörde. (63 kap. 13 § SFL). Om den skattskyldiges ekonomiska förhållanden väsentligt förändrats sedan anståndet beviljades, eller om det finns andra särskilda skäl får Skatteverket återkalla anståndet eller sätta ned anståndsbeloppet. T.ex. om det uppkommer ett överskott på den skattskyldiges skattekonto efter det att anståndet beviljats (63 kap. 22 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Kungörelse (1954:533) angående försvarets reservstater [1]
  • Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 12–29 [1]