OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Nätkoncessioninnehavaren ska lämna kontrolluppgift om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Kontrolluppgift ska lämnas första gången i januari 2016.

Nätkoncessionsinhavares skyldighet att lämna kontrolluppgift

Den som är nätkoncessionshavare är skyldig att lämna kontrolluppgift om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (22 kap. 25 § SFL). Vilka som kan få skattereduktionen framgår av 67 kap. 27 § IL.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska och juridiska personer (22 kap. 25 § andra stycket SFL). Med juridisk person avses också dödsbon, svenska handelsbolag och juridiska personer som är delägarbeskattade i utlandet (3 kap. 11 § SFL). Kontrolluppgift ska även lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 och 3 §§ SFL). Uppgiften lämnas på blankett KU66 både för fysiska och juridiska personer.

De kontrolluppgifter som lämnats kommer att förifyllas i fysiska personers deklarationer men inte i juridiska personers.

Vilka uppgifter ska kontrolluppgiften innehålla?

Kontrolluppgiften ska innehålla följande uppgifter

  • hur många kilowattimmar el som har matats in i anslutningspunkten under året
  • hur många kilowattimmar el som har tagits ut i anslutningspunkten under året, och
  • anslutningspunktens identifikationsuppgifter.

Bestämmelser om anläggningsidentiteten finns i Energi­marknads­inspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (EIFS 2011:3).

Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutnings­punkt, ska kontrolluppgiften också innehålla uppgift om den procentuella andelen av underlaget för skattereduktionen (22 kap. 25 § fjärde stycket SFL).

Exempel: beräkna den procentuella andelen

Underlaget för skattereduktionen fördelas jämnt mellan flera personer som framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt. Om två personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska kontrolluppgiften innehålla uppgift om att andelen av underlaget är 50 procent. Om i stället fem personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska kontrolluppgiften innehålla uppgift om att andelen av underlaget är 20 procent.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (EIFS 2011:3) [1]