OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2023.

En utsänd statsanställd är en person som genom ett beslut av en svensk myndighet sänds ut för att arbeta utomlands. En sådan person omfattas av en undantagsbestämmelse i folkbokföringslagen.

Vilka omfattas av reglerna om utsända statsanställda i folkbokföringslagen?

För att kunna omfattas av bestämmelserna i 14 § FOL som gäller utsända statsanställda, måste personen utsändas för att arbeta utomlands genom ett beslut av en svensk myndighet. Det är personer som är utsända av utrikesdepartementet, d.v.s. personer som är anställda vid svenska ambassader eller konsulat. Det gäller även biståndpersonal från SIDA, företrädare för Svenska institutet, personal vid handelssekreterarkontor, Försvarsmakten eller annan personal som är stationerad utomlands för myndigheters räkning.

Bestämmelsen ger en person rätt att fortfarande vara folkbokförd här i landet under utlandsstationeringen. Bestämmelsen reglerar inte vilka personer som ska folkbokföras som inflyttade. Den som är avregistrerad som utflyttad vid tidpunkten för utlandsstationeringen kan därför inte folkbokföras med stöd av 14 § FOL. Den som anställs lokalt på utländsk ort vid en ambassad eller ett konsulat omfattas alltså inte av bestämmelsen.

Präster inom Svenska kyrkan omfattas inte

Präster inom Svenska kyrkan omfattas inte av 14 § FOL eftersom kyrkan inte är ett statligt organ.

Anställda inom EU och FN omfattas inte

Bestämmelsen gäller inte personer som är anställda av de olika organen inom EU eller FN och dess organ.

Hur ska en utsänd statsanställd folkbokföras?

Den som är utsänd statsanställd ska under tjänstgöringen folkbokföras på den fastighet och i den kommun där den utsände senast var eller borde ha varit folkbokförd eller, om ändrade förhållanden föranleder det, endast i kommunen (14 § första stycket FOL). Detta innebär att om den utsände behåller sin bostad vid utsändningen ska han eller hon fortsatt vara folkbokförd där. I de fall bostaden inte behålls under hela utlandsstationeringen ska den utsände i stället folkbokföras i kommunen.

Det är även möjligt för den utsände att, efter ansökan, tillsammans med eventuell familj folkbokföras på en annan fastighet där någon av dem disponerar en bostad, oavsett ägandeform (14 § andra stycket FOL). Det finns inte någon särskild blankett för en sådan ansökan.

Den som redan är utsänd men byter anknytning i Sverige kan genom ansökan få ändra sin folkbokföring. Detta trots att personen inte är bosatt i Sverige.

Familjemedlemmar

Medföljande familjemedlemmar till en utsänd statsanställd omfattas av den särskilda bestämmelsen i 14 § FOL och ska folkbokföras tillsammans med den utsände. Med medföljande familj menas make eller maka, registrerad partner, sambo och hemmavarande barn. Även medföljande barn som på grund av sin skolgång vistas på någon annan ort utomlands än den där den utsände är placerad omfattas (14 § tredje stycket FOL).

Bestämmelsen är däremot inte tillämplig för familjemedlemmar som tillkommer under en persons utlandsstationering. Exempelvis kan den som gifter sig med en utsänd folkbokföras först när och om personen faktiskt flyttar till Sverige. Uppehållstillstånd kan krävas i vissa fall. När det gäller barn som föds till en utsänd gäller i stället bestämmelserna i 2 § och 2 a § FOL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar