OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2018.

En byggnad som används för bad, sport, idrott och liknande ska indelas som specialbyggnad, om allmänheten har tillträde till anläggningen (2 kap. 2 § FTL).

Med uttrycket ”allmänheten har tillträde till anläggningen” menas att enskilda personer, föreningar, skolor, o.s.v. får använda anläggningen för bad, sport, idrott och liknande aktiviteter (prop. 1979/80:40 s. 75). Till denna kategori hör exempelvis lokaler för sjukgymnastik, oavsett vem som äger lokalerna.

Byggnader och anläggningar som används enbart för privat bruk ska därmed inte klassificeras som specialbyggnad.

Raststugor och andra byggnader av liknande karaktär bör kunna hänföras till byggnadstypen specialbyggnad.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1]

Propositioner

  • Proposition 1979/80:40 Om fastighetstaxering m.m. [1]