OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

När ett dödsfall inträffat ska Skatteverket i vissa fall fatta beslut om att kungöra om rätt att göra anspråk på arv eller rätt enligt testamente.

Kungöra om rätt att göra anspråk på arv eller rätt enligt testamente

När det blir känt för Skatteverket att en arvinge eller testamentstagare vistas på okänd ort eller är okänd både till namn och vistelseort ska Skatteverket fatta beslut om att kungöra arvfallet. Skatteverket ska alltså tillkännage att en person dött och uppmana den okända arvingen eller testamentstagaren eller den arvinge eller testamentstagare som vistas på okänd ort att göra anspråk på arv eller rätt enligt testamente. Kungörelsen ska ske i Post- och Inrikes Tidningar (16 kap. 1-3 §§ ÄB).

Vad kungörelsen ska innehålla framgår av 16 kap. 1 och 2 §§ ÄB samt kungörelsen (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken m.m.

Underrätta Kammarkollegiet

När Skatteverket har beslutat om kungörelse enligt 16 kap. 1 eller 2 §§ ÄB ska Skatteverket i vissa fall underrätta Kammarkollegiet. Underrättelsen ska ske om en arvinge är okänd eller vistas på okänd ort och det såvitt Skatteverket känner till, inte finns någon annan arvinge som är berättigad till arvet före Allmänna arvsfonden (12 § andra stycket förordningen [2004:484] om Allmänna arvsfonden).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden [1]
  • Kungörelse (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m. [1]
  • Ärvdabalk (1958:637) [1]