OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

En läsanvisning som kompletterar rubriken och sätter sidan i ett sammanhang. Läsanvisingen ska bekräfta för användaren att han eller hon kommit rätt och ge en överblick av innehållet på sidan. Läsanvisningen ska utgöra ett enda stycke. Detta stycke kommer även att visas på den överordnade ingångssidan.

Lastbil eller släpvagn som transporteras på järnväg

Efter ansökan ska Skatteverket besluta att återbetala hela eller halva den fordonsskatt som har betalats för en lastbil eller släpvagn som under skatteåret har transporterats på järnväg inom Sverige ett visst antal dagar (5 kap. 15 § första stycket VSL).

Om fordonet har transporterats på järnväg minst 120 dygn under skatteåret återbetalas hela årsskatten (5 kap. 15 § andra stycket VSL).

Om fordonet har transporterats på järnväg minst 60 dygn men mindre än 120 dygn återbetalas halva årsskatten (5 kap. 15 § andra stycket VSL).

Bestämmelserna om återbetalning bygger på direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerade transporter av gods mellan medlemsländerna (kombitrafikdirektivet). Med kombitrafik menas normalt att en lastbil eller en släpvagn transporteras på järnväg och i direktivet finns bestämmelser som avser att underlätta för sådana kombinerade transporter. I artikel 6 anges att medlemsstaterna ska återbetala eller sätta ned fordonsskatten när lastbilar och släpvagnar transporteras på järnväg i kombitransport (prop. 2005/06:65 s. 131 f.)

Att ansöka om återbetalning

Ansökan om återbetalning ska göras inom fyra månader efter skatteårets utgång. En ansökan som kommer in till Skatteverket efter denna tid, tas inte upp till prövning (5 kap. 16 § andra stycket VSL).

Sökanden ska kunna styrka varje transport genom att bifoga fraktsedel eller annan färdhandling.

Se sida om Skattskyldighet och rätt till återbetalning för information om vem fordonsskatten ska återbetalas till.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m. [1]

Referenser inom fordonsskatt