OBS: Detta är utgåva 2016.3. Visa senaste utgåvan.

En tillfälligt registrerad varumottagare är en fysisk eller juridisk person som fått ett tillfälligt godkännande av Skatteverket att yrkesmässigt ta emot bränsle vid en särskilt angiven flyttning under ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land.

Allmänt om tillfälligt registrerad varumottagare

En tillfälligt registrerad varumottagare är en fysisk eller juridisk person som fått ett tillfälligt godkännande av Skatteverket att yrkesmässigt ta emot bränsle vid en särskilt angiven flyttning under ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land (jfr 4 kap. 7 § LSE).

Bestämmelserna om tillfälligt registrerad varumottagare har sin grund i artikel 4.9 och 19.3 i direktiv 2008/118/EG.

Bestämmelserna om tillfälligt registrerad varumottagare innebär att den som i sin näringsverksamhet mera undantagsvis vill ta emot bränsle under skatteuppskov från ett annat EU-land får möjlighet att göra det utan att vara godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare.

Ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare kan endast omfatta de bränslen som avses i 1 kap. 3 a § LSE (jfr 4 kap. 1 § LSE).

Den som i egenskap av tillfälligt registrerad varumottagare tar emot bränsle som flyttats enligt ett uppskovsförfarande är skattskyldig (4 kap. 1 § första stycket 2 LSE).

Förutsättningar för godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare

Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot bränsle som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land ska godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare (4 kap. 7 § första stycket LSE). Det är alltså endast den som avser att ta emot bränsle som avsänds enligt ett uppskovsförfarande från ett skatteupplag i ett annat EU-land eller av en registrerad avsändare från en importplats i ett annat EUland som kan godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare.

För att kunna godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare ska den sökande ha ställt säkerhet för skattens betalning hos Skatteverket (4 kap. 7 § tredje stycket LSE).

Ingen lämplighetsprövning ska göras

Skatteverket ska inte göra någon lämplighetsprövning av den som ansöker om godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare. Istället för lämplighetsprövning ska säkerhet ställas inför varje varumottagande (jfr prop. 2009/10:40 s.166 jämförd med s. 191).

Det anges dock i förarbetena att för tillfälligt registrerade varumottagare bör slarv med mottagningsrapporter i EMCS påverka möjligheten att på nytt bli godkänd som tillfälligt registrerad varumottagare (jfr prop. 2009/10:40 s. 177 jämförd med s. 193).

Ansökan om godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare

Ansökan om godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket (10 § FSE). Ansökan ska göras på blanketten ”Ansökan/Anmälan, Tillfälligt registrerad varumottagare – Alkoholskatt – Tobaksskatt – Skatt på energi” (SKV 5371).

Ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare ska begränsas till att endast gälla mottagandet av bränslet vid den i ansökan särskilt angivna flyttningen (jfr 4 kap. 7 § första stycket LSE). Det måste därför framgå av ansökan vilken flyttning det är som den sökande avser att godkännandet ska omfatta, t.ex. ska följande framgå:

 • uppgifter om avsändaren
 • uppgifter om lastningsplatsen
 • uppgifter om mottagningsplatsen
 • beräknad avsändningsdag och mottagningsdag
 • uppgifter om kvantitet och bränsle.

Bränslet ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i förordning (EG) nr 684/2009 (7 § FSE). Observera att ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare endast kan omfatta de bränslen som avses i 1 kap. 3 a § LSE (jfr 4 kap. 1 § LSE).

Beslut om godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare

Skatteverket prövar frågor om godkännande av tillfälligt registrerade varumottagare (5 § FSE). Om Skatte­verket finner att förutsättningar för godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare finns meddelar Skatte­verket ett beslut om att den sökande har godkänts som tillfälligt registrerad varumottagare.

Ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare ska begränsas till att endast gälla mottagandet av bränslet vid den i ansökan angivna flyttningen (jfr 4 kap. 7 § första stycket LSE). Det måste därför framgå av beslutet vilken flyttning det är som godkännandet omfattar, t.ex. ska följande framgå:

 • uppgifter om avsändaren
 • uppgifter om lastningsplatsen
 • uppgifter om mottagningsplatsen
 • beräknad avsändningsdag och mottagningsdag
 • uppgifter om kvantitet och bränsle.

Bränslet ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i förordning (EG) nr 684/2009 (7 § FSE). Observera att ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare endast kan omfatta de bränslen som avses i 1 kap. 3 a § LSE (jfr 4 kap. 1 § LSE).

I samband med godkännandet tilldelar Skatteverket den tillfälligt registrerade varumottagaren ett sådant punktskattenummer som avses i artikel 19.2 a i förordning (EU) nr 389/2012 (11 § FSE). Detta punktskattenummer framgår av beslutet.

Återkallelse av godkännandet

Ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare får återkallas av Skatteverket under samma förutsättningar som för en upplagshavare, d.v.s. om

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (4 kap. 7 § fjärde stycket LSE och 4 kap. 5 § tredje stycket LSE).

Eftersom ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare gäller per varuflyttning, kommer det enbart att vara aktuellt att återkalla godkännandet före det att bränslet tagits emot (jfr prop. 2009/10:40 s. 166 jämförd med s. 191).

Godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare vid konkurs

Om en tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet (4 kap. 7 a § första stycket LSE).

Det är samma godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare som övergår till konkursboet. Det är alltså inte fråga om att konkursgäldenärens godkännande återkallas och ersätts med ett godkännande för konkursboet. I det s.k. SEED-registret kommer därmed endast kontaktuppgifterna för godkännandet att ändras. I övrigt behåller godkännandet sina identifikationsuppgifter i SEED-registret. Om konkursförvaltaren inte önskar att godkännandet ska kvarstå kan förvaltaren begära att godkännandet återkallas (jfr prop. 2013/14:10 s. 119 och 120).

Referenser på sidan

EU-författningar

 • KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov [1] [2]
 • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1]
 • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1] [2] [3]
 • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt