OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig i Sverige för de kapitalinkomster som finns särskilt uppräknade IL och KupL.

Skattepliktiga inkomster enligt IL

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för de kapitalinkomster som finns uppräknade i 3 kap. 18−20 §§ IL och i 1-2 §§ KupL. Skattskyldigheten omfattar

Inkomstränta inte skattepliktig

En begränsat skattskyldig person är inte skattskyldig för ränta i inkomstslaget kapital eftersom denna typ av inkomst inte finns med i uppräkningen i 3 kap. 18-20 §§ IL. Om räntan däremot räknas som inkomst av näringsverksamhet som är skattepliktig i Sverige är räntan skattepliktig både till statlig och till kommunal inkomstskatt. Till inkomst av näringsverksamhet hänförs t.ex. ränta på banktillgodohavanden som hör till näringsverksamhet och ränta på kundfordringar.

Om en ränteinkomst är skattepliktig i Sverige beror på om mottagaren är begränsat eller obegränsat skattskyldig när räntan kan disponeras. Är mottagaren obegränsat skattskyldig när räntan kan disponeras är hela räntan skattepliktig. Om mottagaren är begränsat skattskyldig vid den tidpunkten ska ingen del av räntan beskattas. Räntan ska inte proportioneras mellan tiden för bosättning i Sverige respektive utomlands.

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en amerikansk medborgare, som flyttat till Sverige den 1 juni under beskattningsåret och bosatt sig här, var skattskyldig för hela årets ränteinkomst som tillgodofördes honom vid årets slut och inte enbart för den del som belöpte på tiden för bosättningen här i landet (RÅ 1971 Fi 113). Högsta förvaltningsdomstolen syn är också att när räntorna har kunnat disponeras efter tidpunkten för bosättning utomlands är inte någon del skattepliktig i Sverige (RÅ 1974 ref. 51).

Utdelning beskattas med kupongskatt

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för utdelning m.m. från svenska aktiebolag och svenska värdepappersfonder och specialfonder samt europabolag med säte i Sverige (1 § KupL). Inkomsterna ska inte deklareras utan skatten tas ut som kupongskatt.

Är utdelning hänförlig till näringsverksamhet som bedrivs från fast driftställe här i landet tillämpas i stället bestämmelserna i IL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • rå 1971 fi 113 [1]
  • rå 1974 ref. 51 [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster