OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Vad innebär likvidation av en ekonomisk förening?

En registrerad ekonomisk förening är en juridisk person som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar. Bestämmelserna finns i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (EFL). Som exempel på en ekonomisk förening kan nämnas bostadsrättsföreningar.

Bolagsverket är registreringsmyndighet för ekonomiska föreningar (15 kap 1 § 1 EFL).

Vid en likvidation av en ekonomisk förening ska borgenärerna ges tillfälle att bevaka sina fordringar. Skulderna ska betalas och eventuellt överskott ska fördelas. När likvidationen har avslutats är föreningen upplöst, d.v.s. den har slutat att existera.

Som företrädare för staten som borgenär har Skatteverket i uppgift att vidta vissa borgenärsåtgärder i samband med en likvidation.

Frivillig likvidation

Föreningsstämman kan besluta att en förening ska gå i likvidation, s.k. frivillig likvidation. Föreningsstämmans beslut om likvidation är giltigt om alla som är röstberättigade stödjer beslutet. Ett likvidationsbeslut är även giltigt om det har fattats på två föreningsstämmor efter varandra, under förutsättning att beslutet på den senare stämman stöds av minst två tredjedelar av de röstande. En förening har möjlighet att i stadgarna skriva in villkor som går längre än vad som står i lagen, t.ex. att föreningen har krav på en större majoritet för att ett likvidationsbeslut ska bli giltigt. Lägre krav är dock inte tillåtet. Föreningsstämmans beslut om likvidation gäller omedelbart eller från den senare dag som stämman bestämmer.

Om det finns grund för tvångslikvidation räcker det med att mer än hälften av de röstande stödjer beslutet (s.k. enkel majoritet). Ett sådant beslut om likvidation gäller omedelbart.

Föreningsstämman ska se till att beslutet anmäls för registrering i Bolagsregistret (11 kap. 1 § EFL).

Om det finns anledning att anta att ekonomin kommer att försämras så att skulderna inte täcks av de tillgångar som finns ska styrelsen genast lämna över frågan om likvidation till föreningsstämman (11 kap. 2 § EFL).

Tvångslikvidation

Ett beslut om tvångslikvidation kan fattas av Bolagsverket eller av allmän domstol.

Tvångslikvidation efter beslut av Bolagsverket

Om en förening inte har följt EFL:s regler om att anmäla behörig styrelse, verkställande direktör eller särskild delgivningsmottagare ska Bolagsverket besluta om att föreningen ska gå i likvidation (11 kap. 4 a § EFL).

Frågan om likvidation ska självmant prövas av Bolagsverket. Bolagsverket kan även pröva frågan om likvidation efter ansökan av någon av följande aktörer:

 • styrelsen
 • styrelseledamot
 • verkställande direktör
 • medlem
 • innehavare av förlagsandel
 • borgenär
 • någon annan vars rätt är beroende av att det finns någon som kan företräda föreningen.

Skatteverket är behörig borgenärsföreträdare för staten och har därför möjlighet att lämna in en ansökan om likvidation (6 § BorgL).

Till skillnad mot vad som gäller vid likvidation av aktiebolag är en utebliven årsredovisning inte en grund för tvångslikvidation.

Reglerna om Bolagsverkets handläggning av likvidationsärendet stämmer överens med reglerna för likvidation av aktiebolag. Bolagsverkets beslut om likvidation gäller omedelbart.

Tvångslikvidation efter beslut av allmän domstol

Reglerna om domstolens handläggning av ärendet om tvångslikvidation stämmer överens med reglerna för likvidation av aktiebolag. Domstolens beslut om likvidation gäller omedelbart.

Föreningens medlemmar är för få.

Om antalet medlemmar i en förening är färre än tre ska styrelsen så snart som möjligt kalla till föreningsstämma där frågan om likvidation ska behandlas. Om inte föreningsstämman fattar beslut om likvidation måste antalet medlemmar öka till minst tre inom tre månader. Om detta inte uppfylls är styrelsen skyldig att lämna in en ansökan om likvidation. En sådan ansökan kan även göras av en styrelseledamot, den verkställande direktören, en revisor, en medlem eller någon som har en förlagsandel i föreningen (11 kap. 3 § EFL).

Om det inte under ärendets handläggning kommer fram att antalet medlemmar i föreningen är minst tre ska domstolen besluta om likvidation.

Om en förening har för få medlemar och styrelsen inte följer sina skyldigheter med anledning av detta riskerar styrelseledamöterna personligt betalningsansvar för föreningens skulder. Samma sak gäller för en medlem eller någon annan som har varit medveten om att medlemsantalet varit för lågt men som ändå har handlat på föreningens vägnar.

Föreningens verksamhet eller bestämmelse i stadgarna

En domstol ska besluta om likvidation i följande fall:

 • om föreningen är skyldig att gå i likvidation enligt stadgarna
 • om verksamheten i föreningen drivs på ett sätt som medför att föreningen uppenbarligen inte borde ha registrerats
 • om syftet med föreningen är att äga andelar i en eller flera andra ekonomiska föreningar men föreningens tillgångar trots detta till övervägande del består av annat.

Det är Bolagsverket som ska anmäla frågan om likvidation till domstolen. Om grunden för likvidation är att föreningen enligt stadgarna är skyldig att gå i likvidation får anmälan även göras av styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en medlem eller den som har en förlagsansdel i föreningen (11 kap. 4 § EFL).

Likvidation i samband med avslutad konkurs

Bestämmelserna om likvidation i samband med att en konkurs avslutas eller efter att en konkurs har avslutats överensstämmer med de regler som gäller för likvidation i aktiebolag.

Genomförande av likvidationen

Bestämmelserna om att utse och avsätta en likvidator, likvidatorns skyldigheter och uppdrag samt om genomförandet av likvidationen är i huvudsak desamma som för likvidation i aktiebolag.

En skillnad i förhållande till aktiebolag finns dock när det gäller likvidatorns skyldighet att ansöka om konkurs. Vid en likvidation av en ekonomisk förening är likvidatorn endast skyldig att ansöka om konkurs om föreningen är på obestånd och det dessutom framgår att den inte kan betala sina likvidationskostnader. Om föreningen är på obestånd men kan betala sina likvidationskostnader finns det ingen skyldighet för likvidatorn att ansöka om konkurs. När det gäller aktiebolag har likvidatorn en skyldighet att ansöka om konkurs så snart det framgår att bolaget är på obestånd.

Upplösning utan likvidation

En ekonomisk förening kan även upplösas utan att föreningen genomgått en likvidation. Föreningar ska löpande anmäla bland annat förändringar i föreninges ledning eller föreningens adress för registrering till Bolagsverket. Om 10 år har passerat utan att föreningen lämnat in någon anmälan till Bolagsverket ska Bolagsverket utreda om föreningen fortfarande bedriver verksamhet. Utredningen görs genom att Bolagsverket sänder ut ett brev till föreningen och genom en kungörelse. Om det två månader efter kungörelsen fortfarande inte framgår att föreningen finns kvar ska Bolagsverket stryka föreningen ur registret. Föreningen är därmed upplöst. Om det därefter framkommer att det finns behov av likvidationsåtgärder ska domstolen besluta om likvidation på ansökan av den som berörs (11 kap. 18 § EFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 • Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter [1]