OBS: Detta är utgåva 2016.5. Sidan är avslutad 2016.

Här får du information om vad riktvärdet för produktiv skogsmark innefattar samt hur du beräknar det.

Värdefaktorn storlek

Riktvärdet för skogligt impediment ska utgöra värdet per värderingsenhet skogligt impediment (14 kap. 4 § FTL). För skogligt impediment ska endast värdefaktorn storlek bestämmas. Med storlek avses de skogliga impedimentens areal (14 kap. 5 § FTL). De skogliga impedimenten mäts i hela hektar.

Värdefaktorn storlek indelas inte i klasser (7 kap. 3 § FTL).

Beräkna riktvärdet

Man beräknar riktvärdet för skogligt impediment genom att multiplicera hektarvärdet från SKI-tabellen med värderingsenhetens areal. SKI-tabellen redovisas i SKVA 2013:11.

Följande formel föreskrivs i 1 kap. 25 § FTF:

R = A * H

R

Riktvärdet

A

Areal i hektar av värderingsenheten

H

Värdet per hektar enligt SKI-tabellen vid tillämplig skogsnivåfaktor

Vilthägn och värdering av samfälld skogligt impediment

Om det finns permanenta vilthägn torde detta normalt medföra att den inhägnade marken inte indelas som åkermark utan istället som skogligt impediment, produktiv skogsmark eller betesmark. Om stängslets beskaffenhet och utförande medför att det har ett påtagligt värde utöver markens värde, kan en justering för säregna förhållanden bli aktuell. Om vilthägnet är omfattande kan det finnas anledning att indela området inom viltstängslet som en särskild värderingsenhet.

Värderingen av samfälld skogligt impediment görs på samma sätt som värderingen av samfälld produktiv skogsmark.

Redovisa arealen

Arealen av en värderingsenhet skogligt impediment ska redovisas särskilt och anges i hela hektar. Areal som understiger 0,5 ha ska inte redovisas särskilt (20 kap. 5 § FTL).

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2014 års förenklade fastighetstaxering [1]

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199) [1]
  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1] [2] [3] [4]