OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Ett företag kan driva olika utlandsverksamheter, som filial, joint venture eller genom ett dotterföretag eller intresseföretag. I normgivningen finns regler för hur dessa utlandsverksamheter ska inordnas i företagets redovisning.

K1: förenklat årsbokslut

K1-regelverken innehåller inga regler om nettoinvesteringar i utlandsverksamhet.

Läs om hur man löser oreglerade frågor i K1-regelverken.

K2: årsredovisning i mindre företag

K2-regelverken innehåller inga regler om nettoinvesteringar i utlandsverksamhet.

Läs om hur man löser oreglerade frågor i K2-regelverken.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

En utlandsverksamhet är ett dotterföretag, intresseföretag, joint venture eller filial där rörelsen är registrerad eller bedrivs i utlandet (BFNAR 2012:1 punkt 30.10).

En monetär post som är en fordran på eller skuld till en utlandsverksamhet ska anses som en del av företagets nettoinvestering i utlandsverksamheten, om en reglering inte är planerad eller troligen inte kommer att ske inom överskådlig framtid (BFNAR 2012:1 punkt 30.9). Exempel på monetära poster som är en del av företagets nettoinvestering i utlandsverksamheten är långfristiga fordringar eller lån men inte kundfordringar eller leverantörsskulder.

En valutakursdifferens avseende en monetär post som utgör en del av nettoinvesteringen i en utlandsverksamhet, och som är värderad utifrån anskaffningsvärde, ska i juridisk person redovisas i resultaträkningen i det företag där differensen uppstår (BFNAR 2012:1 punkt 30.11). Om den monetära posten är säkrad, t.ex. genom ett lån i samma valuta, ska i stället reglerna om säkringsredovisning tillämpas.

I juridisk person ska utländska filialers tillgångar och skulder räknas om på samma sätt som övriga poster i utländsk valuta (BFNAR 2012:1 punkt 30.14). Detta innebär att monetära poster i utländsk valuta ska räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster som värderas till verkligt värde i utländsk valuta ska räknas om till valutakursen den dag då det verkliga värdet fastställdes. Andra icke-monetära poster räknas inte om.

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska vid redovisning av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet tillämpa IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser med de begränsningar som finns i RFR 2.

En nettoinvestering i utlandsverksamheten är en post för vilken någon reglering vare sig är planerad eller trolig inom en överskådlig tid. Normala kundfordringar och leverantörsskulder är ingen nettoinvestering i en utlandsverksamhet. Valutakursdifferenser som uppstår avseende en monetär post, som utgör en del av ett rapporterande företags nettoinvestering i en utlandsverksamhet, ska redovisas i resultatet i det rapporterande företagets separata finansiella rapporter eller i utlandsverksamhetens enskilda finansiella rapporter, beroende på vilket som är tillämpligt (IAS 21 punkt 32).

Resultatet och den finansiella ställningen för en filial

Resultatet och den finansiella ställningen för en filial som ingår i det rapporterande företaget, och vars redovisningsvaluta skiljer sig ifrån företagets redovisningsvaluta, ska räknas om i enlighet med punkterna 38–50 (IAS 21 punkt 18).

Filialens tillgångar och skulder ska räknas om till stängningskursen per balansdagen. Intäkter och kostnader ska räknas om till växelkurserna vid dagen för transaktionerna. Under förutsättning att valutakurserna inte varierar för mycket kan man av praktiska skäl använda en kurs som är en approximation av transaktionsdatumens valutakurser när man räknar om intäkter och kostnader (IAS 21 punkterna 39 och 40).

Varför uppkommer valutakursdifferenser?

De valutakursdifferenser som uppkommer är en följd av att resultatposter räknas om till transaktionsdagens kurs, medan tillgångar och skulder räknas om till balansdagens kurs, och av att tillgångar och skulder som fanns såväl vid årets början som vid dess slut räknas om till en balansdagskurs vid årets slut – en kurs som skiljer sig från den vid årets början. Dessa valutakursdifferenser ska inte ingå i resultatet, utan redovisas och ackumuleras som en separat komponent i eget kapital fram till att filialen avyttras (IAS 21 punkt 41).

Företagsinterna poster i resultat- och balansräkningar ska elimineras

Företagsinterna poster i resultat- och balansräkningar ska elimineras. Kursdifferenser som är hänförliga till monetära företagsinterna poster ska dock inte elimineras. De företagsinterna monetära posterna representerar ett åtagande att växla från en valuta till en annan och exponerar företaget för valutakursfluktuationer (IAS 21 punkt 45). Kursdifferenser som är hänförliga till dessa poster redovisas i resultaträkningen om inte den monetära posten utgör en del av företagets nettoinvestering i utlandsverksamheten.

Omföring av ackumulerade kursdifferenser i eget kapital

De ackumulerade kursdifferenserna i det egna kapitalet ska omföras från eget kapital till resultaträkningen när vinsten eller förlusten vid en avyttring av filialen ska redovisas (IAS 21 punkt 48).

Företag som ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Det finns inga särskilda regler om nettoinvestering i utlandsverksamhet i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd för kreditinstitut, värdepappersbolag eller försäkringsföretag. Huvudregeln i föreskrifterna är att instituten ska följa de internationella redovisningsstandarderna om de är förenliga med ÅRKL respektive ÅRFL. Ett institut behöver inte tillämpa en regel i godkända internationella redovisningsstandarder om det i stället tillämpar motsvarande regel i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. En redogörelse för dessa regler finns under Företag som följer internationella redovisningsregler, se ovan.

Referenser på sidan

Länk till annat dokument

  • IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser [1]

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4]
  • IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]