OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

En utländsk bank eller ett annat utländskt finansiellt företag ska lämna en förbindelse innan de påbörjar en verksamhet i Sverige. Förbindelsen innebär att företaget tar på sig att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket.

Allmänt om skyldigheten att lämna förbindelse

Utländska finansiella företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet ska lämna en förbindelse om att de kommer att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket (23 kap. 5 § SFL).

Förbindelsen ska vara skriftlig och företaget lämnar denna till Finansinspektionen. Förbindelsen ska lämnas i samband med att företaget anmäler att det avser att driva verksamhet i Sverige. Det innebär att det utländska företaget på ett tidigt stadium blir uppmärksam på uppgiftsskyldigheten. Förbindelsen ska skickas till Finansinspektionen för att det utländska företaget bara ska behöva ha kontakt med en myndighet (prop. 2001/02:25 s. 133).

Den som ska lämna en förbindelse använder sig av formulär SKV 2745 som innehåller både svensk och engelsk text.

De lämnade förbindelserna skickas vidare från Finansinspektionen till Skatteverket och de finns diarieförda hos storföretagsregionen.

Syftet med regeln är att Skatteverket ska få kontrolluppgifter även för de personer som har anlitat ett utländskt företag som driver verksamhet i Sverige (prop. 2010/11:165 s. 779).

Det finns även en motsvarande skyldighet för en försäkringsgivare som bedriver gränsöverskridande verksamhet i vissa fall (23 kap. 6 § SFL).

Gränsöverskridande verksamhet

Gränsöverskridande verksamhet i Sverige innebär att ett finansiellt företag från utlandet säljer produkter eller erbjuder tjänster på den svenska marknaden.

För att anses vara gränsöverskridande krävs en viss aktivitet i Sverige från företagets sida. Marknadsföringens intensitet och omfattning liksom frågan om vem som har tagit initiativ till kundförhållandet har betydelse för om företaget är gränsöverskridande. Det innebär att bara företag som till exempel annonserar i tidningar eller genom direktreklam till boende i Sverige omfattas (prop. 1994/95:50 s. 105).

Om ett finansiellt företag driver en filial i Sverige räknas inte detta som gränsöverskridande verksamhet. Dessa företag omfattas av reglerna om kontrolluppgiftsskyldighet i skatteförfarandelagen utan att de lämnat en förbindelse om att företaget kommer att lämna kontrolluppgifter.

Vem omfattas av skyldigheten?

Reglerna om att lämna en förbindelse omfattar alla företag som bedriver bankverksamhet, värdepappersrörelse, fondverksamhet eller finansieringsverksamhet.

Det här innebär att bl.a. följande utländska företag ska lämna en förbindelse:

 • banker
 • värdepappersinstitut
 • fondkommissionärer
 • låneinstitut
 • fondföretag (utländskt fondbolag).

Även utländska AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond eller marknadsför en utländsk specialfond i Sverige omfattas av skyldigheten att lämna en förbindelse.

Undantag från skyldigheten

Från bestämmelserna om att lämna en förbindelse finns två undantag. Det ena undantaget omfattar de utländska företag som bedriver finansiell verksamhet (23 kap. 5 § 2 stycket SFL).

Ett finansiellt företag behöver inte lämna en förbindelse om:

 • företaget hör hemma inom en stat inom EES-området och
 • företaget inte får lämna kontrolluppgifter på grund av bestämmelser i den staten.

För ett företag som är registrerat i en stat inom EES-området och som från en filial i en annan EES-stat bedriver gränsöverskridande verksamhet i Sverige kan lagstiftningen i flera länder vara tillämplig. I dessa fall anser regeringen att det är de bestämmelser som filialen är skyldig att tillämpa som ska vara avgörande för om filialen ska undantas från skyldigheten att ge in en förbindelse (prop. 2006/07:7 s. 15).

Kompletterande information

De företag som har åtagit sig att lämna kontrolluppgifter ska lämna detta på samma formulär och för samma inkomster och utgifter som övriga som är skyldiga att lämna kontrolluppgifter. Information om vilka uppgifter som företaget ska lämna finns under avsnitten för ränteinkomster, ränteutgifter, utdelning, avyttring och schablonintäkt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1994/95:50 Nya kapitaltäckningsregler m.m. [1]
 • Proposition 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter [1]
 • Proposition 2006/07:7 Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt vissa andra skattefrågor [1]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]