OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Den som har lämnat en deklaration genom ett deklarationsombud eller ett ombud för ett dödsbo får föreläggas att personligen eller genom en behörig ställföreträdare bekräfta eller komplettera lämnade eller godkända uppgifter.

Bekräfta eller komplettera lämnade eller godkända uppgifter

Skatteverket får förelägga den som har lämnat en deklaration genom ett deklarationsombud eller ett ombud för ett dödsbo att personligen eller genom en behörig ställföreträdare bekräfta eller komplettera lämnade eller godkända uppgifter (37 kap. 3 § SFL).

Behov av att knyta ombudets uppgifter till den deklarationsskyldige

Ett föreläggande om att medverka personligen är avsett för de fall då det finns ett behov av att knyta ombudets uppgifter till den deklarationsskyldige.

Det kan t.ex. gälla i situationer där det har visat sig att deklarationer som lämnas av ett visst deklarationsombud i stor utsträckning innehåller brister eller felaktigheter. Syftet med bestämmelsen är däremot inte att Skatteverket i första hand alltid ska vända sig till huvudmannen när ett deklarationsombud har brustit i något hänseende. Det naturliga är att i första hand ta upp frågor om eventuella brister i de lämnade uppgifterna med deklarationsombudet, inom ramen för deklarationsombudets behörighet, och att ombudet inkommer med eventuella kompletterande uppgifter (prop. 2005/06:31 s. 44).

Stöd av fullmakt

En av dödsbodelägarna får med stöd av fullmakt från övriga delägare underteckna dödsboets deklarationer (38 kap. 3 § andra stycket 3 SFL). Skatteverket kan därför på motsvarande sätt som gäller för den som lämnar deklaration genom deklarationsombud förelägga dödsboet att medverka genom behörig ställföreträdare. Ett sådant föreläggande innebär att samtliga dödsbodelägare ska bekräfta eller komplettera lämnade uppgifter” (prop. 2010/11:165 s. 849).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2005/06:31 Deklarationsombud, m.m. [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]