OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Ett svenskt fordon är ett fordon som är eller bör vara registrerat i vägtrafikregistret. Avgiftsplikten gäller i praktiken vissa tunga fordon som är avsedda för godstransport på svenska vägar.

Vad som utgör ett svenskt fordon

Ett svenskt fordon är ett fordon som är eller bör vara registrerat i det svenska vägtrafikregistret (5 § LVA).

Vägavgiften betalas för att använda hela vägnätet

När det gäller svenska fordon betalas vägavgiften för rätten att använda hela det svenska vägnätet.

Fordon som är avgiftspliktiga

Som en grundläggande förutsättning gäller att vägavgift ska betalas för ett fordon som är eller bör vara registrerat i vägtrafikregistret. Om fordonet är avställt eller tillfälligt registrerat ska ingen vägavgift betalas (5 § första stycket LVA).

För att ett motorfordon eller en ledad motorfordonskombination ska vara avgiftspliktigt krävs

 • att totalvikten är minst 12 ton
 • att fordonet uteslutande är avsett för godstransport på väg (5 § andra stycket LVA).

Regleringen innebär alltså i praktiken att det är lastbilar och lastbilskombinationer med en totalvikt på minst 12 ton som är avgiftspliktiga.

Kravet att totalvikten är minst 12 ton

För ett svenskt fordon med draganordning är det den högsta tillåtna totalvikten för fordonskombinationen som är avgörande för om vägavgift ska betalas (5 § tredje stycket LVA). Detta innebär att en lastbil med draganordning som väger 7 ton kan omfattas av avgiftsplikt, eftersom ett sådant dragfordon i regel kan dra en släpvagn som väger 5 ton. Totalvikten är då minst 12 ton (prop. 1997/98:12 s. 47). I detta sammanhang kan det nämnas att det är vanligt att släpvagnsvikten är begränsad till 3 ton om draganordningen är kula, vilket då kan ha betydelse för avgiftsplikten.

Kravet att fordonet uteslutande är avsett för godstransport på väg

Med motorfordon eller ledade motorfordonskombinationer som är avsedda att uteslutande användas för godstransport avses lastbilar eller lastbilskombinationer som är inrättade för godstransport. Om ett fordon är registrerat som en lastbil, men inte är inrättat för att transportera gods på väg, ska vägavgift inte betalas (jfr prop. 1997/98:12 s. 32).

Skatteverket har beslutat allmänna råd om avgiftsplikt enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon (SKV A 2005:23). I rådet behandlar Skatteverket frågan om när en lastbil ska anses uteslutande vara ett fordon avsett för godstransporter på väg.

Enligt det allmänna rådet anses följande lastbilar inte utgöra fordon som uteslutande är avsedda för godstransport på väg:

 • lastbilar med uppgift i vägtrafikregistret om maximal lastkapacitet av högst 2 ton
 • lastbilar med bostadsinredning, butiksinredning, kontorsinredning, sjukvårdsinredning, verkstadsinredning, arbetsplattform, bärgningsfordon, stege, husvagn, tältvagn eller chassi
 • lastbilar med skåp för övrigt ändamål, under förutsättning att de har en uppgift i vägtrafikregistret om maximal lastkapacitet av högst 4 ton.

Inom den sista gruppen ryms fordon som i huvudsak består av en bostadsdel samt någon form av lastutrymme.

Fordon som är undantagna från avgiftsplikt

Vissa fordon undantas från avgiftsplikten för vägavgift. Ett fordon kan undantas från avgiftsplikt om det tillhör en viss kategori eller har uppnått en viss ålder.

Om det är fråga om en fordonskombination så är det motorfordonet som är avgörande för om kombinationen är undantagen från avgiftsplikt eller inte (6 § LVA).

Från avgiftsplikt undantas fordon som tillhör

 • försvarsmakten
 • polismyndigheten eller säkerhetspolisen
 • staten, en kommun eller någon annan och fordonet är avsett att användas för räddningstjänsten
 • väghållningen.

Undantagen gäller under förutsättning att fordonet bär yttre kännetecken som visar att fordonet tillhör någon av de angivna kategorierna (6 § LVA).

Rättsfall: de uppgifter som är registrerade i vägtrafikregistret har ansetts vara avgörande för avgiftsplikten

Ett bolag yrkade återbetalning av hela den vägavgift som hade betalats för en lastbil, eftersom lastbilen var ett väghållningsfordon som i sig inte var avgiftspliktigt. Uppgifterna om detta var dock inte registrerade i vägtrafikregistret när vägavgifterna betalades. Återbetalning kunde bara ske för de vägavgifter som avsåg tiden efter det att de korrekta uppgifterna registrerats i vägtrafikregistret (KRNJ 1999-11-15, mål nr 3014-1999).

Veteranfordon

Om ett fordon inte används i yrkesmässig trafik och det är 30 år eller äldre ska ingen vägavgift betalas. Åldern beräknas som skillnaden mellan fordonsåret och det innevarande kalenderåret (6 § LVA).

Avgiftspliktens inträde

Huvudregeln är att avgiftsplikten för ett svenskt fordon inträder när fordonet registreras i vägtrafikregistret (9 § första stycket LVA).

Om fordonet ställs av samtidigt som det registreras i vägtrafikregistret inträder avgiftsplikten när avställningen upphör.

Om ett fordon ställs av för att ägaren begär det, t.ex. om ägaren inte ska använda fordonet under en viss period, inträder avgiftsplikten när avställningen upphör.

Om ett fordon är undantaget från avgiftsplikt enligt 6 § LVA, exempelvis därför att det tillhör försvarsmakten, inträder avgiftsplikten när fordonet säljs och registreras på någon annan.

Vem är avgiftsskyldig?

För ett svenskt fordon är det ägaren som är avgiftsskyldig. Det är den som är eller bör vara antecknad i vägtrafikregistret som anses vara ägare till fordonet (7 LVA).

Avgiftsperioden

För ett svenskt fordon är avgiftsperioden för vägavgift ett år (10 § första stycket LVA).

Om ett fordon ställs på så inträder avgiftsplikt. En avgiftsperiod om ett år börjar då att gälla. Detta innebär exempelvis att om ett fordon ställs på den 23 februari år 1 så gäller avgiftsperioden för tiden den 23 februari år 1 till den 22 februari år 2.

Om fordonet ställs av upphör avgiftsplikten. Den avgiftsperiod som då löper upphör också.

Återbetalning av vägavgift

Redan betald vägavgift ska återbetalas om avgiftsplikten upphör eller fordonets beskaffenhet ändras så att en lägre avgift ska tas ut.

Om återbetalning ska ske på grund av att avgiftsplikten upphör ska vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar som avgiften har betalats för, räknat från och med den dag då avgiftsplikten upphörde. Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro (17 § andra stycket LVA).

Om en återbetalning ska göras på grund av att fordonets beskaffenhet har ändrats ska vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar som avgiften har betalats för, räknat från och med den dag registreringsbesiktningen skedde (17 § tredje stycket LVA).

Avgiften för varje återstående dag är 1/360 av vägavgiften för ett helt år (17 § fjärde stycket LVA).

Om vägavgiften är obetald

Om den vägavgift som ska återbetalas inte har betalats ska avgiften sättas ned. Är vägavgiften obetald när avgiftsplikten upphör ska avgiften sättas ned och en avgift tas ut för den tid fordonet varit avgiftspliktigt. Detsamma gäller när ett fordons beskaffenhet har ändrats så att vägavgiften ska tas ut med ett annat belopp (17 a § första stycket LVA).

En administrationsavgift på 25 euro ska tas ut vid nedsättningen av avgiften, på grund av att avgiftsplikten har upphört (17 a § tredje stycket LVA).

Referenser på sidan

Allmänna råd

 • Skatteverkets allmänna råd om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon [1]

Domar & beslut

 • KRNJ 1999-11-15, mål nr 3014-1999 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1997/98:12 Vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2]

Referenser inom vägavgift