OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Kapitalet i en pensionsförsäkring kan flyttas till en ny pensionsförsäkring hos samma eller hos annan försäkringsgivare. Läs om de villkor som gäller för en sådan flytt.

Villkor för att få flytta kapitalet i en pensionsförsäkring

Inkomstskattelagen ger en försäkringstagare rätt att flytta kapitalet i en pensionsförsäkring till en ny pensionsförsäkring. En flytt som uppfyller villkoren i 58 kap. 18 § tredje stycket IL innebär inte att något belopp ska tas upp som inkomst av tjänst och inte heller att något pensionssparavdrag ska göras. Det är kapital motsvarande värdet av pensionsförsäkringen som kan överföras och inte t.ex. fondandelarna för en fondförsäkring.

Villkoren för att få flytta kapitalet utan skattekonsekvenser är att

 • hela värdet i försäkringen ska överföras vilket innebär att den ursprungliga försäkringen avslutas i och med flytten
 • överföringen ska ske till en pensionsförsäkring vilket innebär att en överföring exempelvis inte kan ske till ett IPS
 • överföringen ska ske direkt till den nya pensionsförsäkringen vilket innebär att försäkringstagaren inte kan disponera kapitalet
 • överföringen ska ske till en pensionsförsäkring som tecknas i samband med flytten vilket innebär att en överföring måste ske till en nytecknad försäkring
 • försäkringstagaren i den ursprungliga försäkringen ska teckna den nya pensionsförsäkringen vilket innebär att det ska vara samma försäkringstagare i de berörda pensionsförsäkringarna
 • samma person ska vara försäkrad i den nya pensionsförsäkringen som i den ursprungliga försäkringen.

För att en flytt ska vara möjlig krävs även att försäkringsavtalet ger försäkringstagaren rätt att flytta kapitalet i försäkringen. För individuella personförsäkringar finns en lagstadgad rätt till sådan flytt för pensionsförsäkringar som är tecknade fr.o.m. den 1 juli 2007 (11 kap. 5 § FAL).

Inkomstskattelagens bestämmelse om flytträtt är begränsad till pensionsförsäkringar. Det innebär dels att kapitalet i en pensionsförsäkring inte kan överföras till ett IPS, dels att inget hinder finns att överföra kapital mellan olika slag av pensionsförsäkringar. Den nya pensionsförsäkringen kan vara en fondförsäkring medan den ursprungliga var en traditionell pensionsförsäkring. Kapitalet i en tjänstepensionsförsäkring kan överföras till en privat pensionsförsäkring. En sådan flytt förutsätter att försäkringstagaren är den försäkrade för tjänstepensionsförsäkringen, d.v.s. den anställde eller före detta anställde är försäkringstagare.

En pensionsförsäkring tecknad före den 2 februari 2007 omfattas inte av bestämmelserna om avskattning. Om kapitalet flyttas ska det ske till en nytecknad pensionsförsäkring. Följden blir att den nya försäkringen efter flytten omfattas av avskattningsbestämmelserna.

Kapitalet från två eller flera försäkringar kan flyttas till en ny försäkring

Skatteverket anser att kapitalet från flera pensionsförsäkringar kan flyttas till en ny pensionsförsäkring. En försäkringstagare kan alltså flytta samman kapitalet från flera försäkringar om det görs i ett sammanhang till en nytecknad pensionsförsäkring.

Försäkring under utbetalning

Det finns inget hinder mot att flytta kapitalet i en pensionsförsäkring som är under utbetalning (ålderspension) enligt Skatteverket. Den nytecknade försäkringen ska uppfylla samtliga kvalitativa villkor för en pensionsförsäkring, vilket innebär att en ny utbetalningsperiod om fem år uppkommer i och med flytten.

Kapitalet i en pensionsförsäkring som är under utbetalning till efterlevande (efterlevandepension), d.v.s. där den försäkrade har avlidit, kan inte flyttas. En ny pensionsförsäkring kan inte tecknas med en avliden person som försäkrad. Rätten att flytta kapitalet upphör i och med att den försäkrade avlider, eftersom ett av kraven för att en flytt ska kunna ske är att det ska vara samma person som är försäkrad i den ursprungliga försäkringen som i den nya pensionsförsäkringen.

Vad blir skattekonsekvensen om en flytt sker utan att villkoren är uppfyllda?

Om en flytt sker utan att villkoren ovan är uppfyllda är det ett otillåtet återköp. Skattekonsekvensen av ett otillåtet återköp beror på när försäkringsavtalet är tecknat.

 • För ett avtal tecknat före den 2 februari 2007 innebär ett otillåtet återköp att försäkringstagaren (och för en tjänstepensionsförsäkring förmånstagaren) ska beskattas som vid ett tillåtet återköp och ta upp värdet av försäkringen som inkomst av tjänst (10 kap. 5 § första stycket 4 IL och 11 kap. 1 § IL).
 • För ett avtal tecknat efter den 1 februari 2007 innebär ett otillåtet återköp ett förfarande som kan medföra avskattning.

Vem är försäkringstagare?

Det är försäkringstagaren i den ursprungliga pensionsförsäkringen som ska teckna den nya pensionsförsäkringen. Försäkringstagare är den som tecknat försäkringen (1 kap. 4 § FAL). För en tjänstepensionsförsäkring är det vanligt att arbetsgivaren är försäkringstagare. En tjänstepensionsförsäkring kan överlåtas t.ex. i samband med att den anställde byter arbetsgivare (58 kap. 17 § IL). Den nya arbetsgivaren övertar då tjänstepensionsförsäkringen. Den som övertar en pensionsförsäkring får de rättigheter som försäkringstagaren hade men enligt försäkringsavtalslagen blir den som övertar försäkringen inte formellt försäkringstagare.

För en försäkring som har överlåtits råder det en stor osäkerhet om den som har övertagit försäkringen skatterättsligt är att se som försäkringstagare eller om begreppet försäkringstagare är begränsat till den som ursprungligen tecknade försäkringen. Mot bakgrund av detta och då inkomstskattelagen inte ger någon rätt att flytta kapitalet för de försäkringar där försäkringstagaren har upphört att existera eller har avlidit, har Skatteverket hemställt om en lagändring hos Finansdepartementet, se Hemställan 2010-12-06 dnr 131 367260-10/111. I avvaktan på en lagändring kommer Skatteverket inte att ifrågasätta en flytt av pensionskapitalet från en sådan pensionsförsäkring som är överlåten eller där försäkringstagaren har upphört att existera eller har avlidit. Detta gäller under förutsättning att övriga villkor för en flytt är uppfyllda, se Skrivelse 2010-12-06 dnr 131 470881-10/111.

Krav på kontrolluppgift

Försäkringsgivaren för den ursprungliga pensionsförsäkringen ska lämna in en kontrolluppgift till Skatteverket för varje genomförd flytt (22 kap. 9 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Försäkringsavtalslag (2005:104) [1] [2]
 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Ställningstaganden

 • Flytt av pensionsförsäkringar [1]
 • Försäkringstagarbegreppet i flyttregeln [1]
 • Hemställan om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) avseende rätt att flytta pensionskapital mellan pensionsförsäkringar [1]