OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Juridiska personer betalar bara statlig inkomstskatt.

Grundläggande bestämmelser

I 1 kap. IL finns grundläggande bestämmelser om inkomstskatt. Hur skatten beräknas framgår av 65 kap. IL.

Juridiska personer ska betala statlig inkomstskatt. Juridiska personer betalar inte kommunal inkomstskatt.

Med juridiska personer menas inte dödsbon (2 kap. 3 § IL), med undantag för utländska dödsbon vilka beskattas som utländska bolag (se 4 kap. IL). Med juridisk person menas inte heller handelsbolag, eftersom det där är delägarna som beskattas för inkomsterna (se 5 kap. IL).

Beskattningsåret är räkenskapsåret

Beskattningsåret för juridiska personer är räkenskapsåret. För näringsverksamhet som bokföringslagen inte tillämpas på är kalenderåret alltid beskattningsår (1 kap. 15 § IL).

I 37 kap. 19 § IL finns bestämmelser om beskattningsåret vid kvalificerade fusioner och fissioner.

Beräkna den beskattningsbara inkomsten

Den beskattningsbara inkomsten beräknas på följande sätt:

  1. Överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet minskas med allmänna avdrag. Det återstående beloppet avrundas nedåt till helt tiotal kronor.
  2. Det belopp som återstår efter det är såväl den fastställda som den beskattningsbara inkomsten för alla juridiska personer utom vissa ideella föreningar och trossamfund.

För vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund minskas den fastställda inkomsten med ett grundavdrag. Det belopp som återstår är den beskattningsbara inkomsten (1 kap. 7 § IL).

Grundavdrag för föreningar och trossamfund

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller kraven i 7 kap. 4 – 6 och 10 §§ IL har rätt till grundavdrag med 15 000 kr (63 kap. 11 § IL). Övriga juridiska personer har inte rätt till grundavdrag.

Statlig inkomstskatt

För juridiska personer är den statliga inkomstskatten 22 procent av den beskattningsbara inkomsten (65 kap. 10 § IL).

Bolagsskattesatsen om 22 procent gäller för beskattningsår som har påbörjats efter den 31 december 2012. För beskattningsår som har påbörjats dessförinnan gäller den tidigare bolagsskattesatsen (26,3 procent).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar