OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2017.

Här kan du läsa om vilka företag som ska tillämpa lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, vad årsredovisningen för dessa företag ska innehålla och hur den ska utformas.

Upprätta en årsredovisning i ett försäkringsföretag

När försäkringsföretag upprättar sin årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport ska de tillämpa lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL). Med försäkringsföretag avses försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen.

Vilket samband finns mellan ÅRFL och ÅRL?

ÅRFL innebär en implementering av försäkringsredovisningsdirektivet, EU:s direktiv om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag (91/674/EEG).

Det regelverk för redovisning som anges i försäkringsredovisningsdirektivet överensstämmer till stora delar med reglerna i det fjärde bolagsrättsliga direktivet (78/660/EG) om årsbokslut och det sjunde bolagsrättsliga direktivet (83/349/EEG) om sammanställd redovisning och som ÅRL utgår från. Dessa direktiv har upphävts och ersatts med Rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag. Enligt artikel 52 i direktiv 2013/34/EG ska hänvisningar i andra direktiv till de upphävda direktiven i stället anses som hänvisningar till motsvarande artiklar i det nya direktivet. Det innebär att hänvisningarna i försäkringsredovisningsdirektivet i fortsättningen ska läsas som hänvisningar till motsvarande bestämmelser i det nya direktivet. Förarbetena vid implementeringen av de fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven, prop. 1995/96:10, äger fortfarande giltighet i de delar det nya direktivet inte ändrat innebörden i de tidigare bestämmelserna.

I varje kapitel i ÅRFL hänvisas därför inledningsvis till de bestämmelser i ÅRL som ska tillämpas även av de företag som omfattas av ÅRFL. Hänvisningen kompletteras med särregler för försäkringsföretag.

Av 1 kap. 2 § ÅRFL framgår att bestämmelserna i ÅRL som ska tillämpas på större företag och större koncerner även ska tillämpas på de försäkringsföretag som omfattas av ÅRFL, om inget annat särskilt föreskrivs.

Reglerna i 2 kap. 1–6 §§ samt 7 § första och femte–sjunde styckena ÅRL ska tillämpas även av de företag som tillämpar ÅRFL när de upprättar sin årsredovisning. I 2 kap. 2 § ÅRFL regleras genom hänvisning till ÅRL

 • vilka delar en årsredovisning ska bestå av
 • krav på överskådlighet och god redovisningssed
 • krav på rättvisande bild
 • väsentlighetsprincipen
 • andra grundläggande redovisningsprinciper
 • krav på form och språk
 • valuta
 • årsredovisningens undertecknande.

Vilket samband finns mellan ÅRFL och Finansinspektionens föreskrifter?

ÅRFL är en ramlagstiftning och i 1 kap. 4 § ÅRFL ges regeringen möjlighet att bemyndiga FI att meddela närmare föreskrifter om försäkringsföretags löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter. FI:s föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag finns dels i FFFS 2015:12, dels i FFFS 2011:27.

Av föreskrifterna framgår att ett försäkringsföretag bör tillämpa de godkända internationella redovisningsstandarderna och RFR 2, Redovisning för juridiska personer, om inte något annat följer av föreskrifterna eller krävs enligt lagen eller någon annan författning.

Regler om balansräkningen

I 3 kap. ÅRFL finns regler om balansräkningen och hur den ska upprättas. Uppställningsformen finns i bilaga 1. Till skillnad från uppställningsformen i ÅRL finns ingen uppdelning mellan omsättnings- och anläggningstillgångar.

Bland tillgångarna kan nämnas

 • Placeringstillgångar
 • Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
 • Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar.

Bland skulderna återfinns poster som

 • Efterställda skulder
 • Försäkringstekniska avsättningar
 • Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk
 • Depåer från återförsäkrare.

Regler om resultaträkningen

I 3 kap. ÅRFL finns även regler om resultaträkningen och hur den ska upprättas . Uppställningsformen finns i bilaga 2 och överensstämmer i allt väsentligt med uppställningsformen i försäkringsredovisningsdirektivet. De huvudsakliga reglerna om resultaträkningens utformning finns i FI:s föreskrifter FFFS 2015:12 och FFFS 2011:27.

Hur ska tillgångar och skulder värderas?

Värderingsreglerna finns i 4 kap. ÅRFL. I 4 kap. 1 § ÅRFL räknas de para­gra­fer i ÅRL upp som även ska tillämpas av företag som omfattas av ÅRFL. Av 4 kap. 2 § ÅRFL framgår hur värderingsprinciperna i ÅRL ska användas på olika slag av tillgångsposter. Utmärkande för ÅRFL är de utökade möj­ligheterna till och kraven på värdering av tillgångar till verk­ligt värde. Placeringstillgångar, för vilka försäkringstagarna bär placeringsrisken, måste alltid tas upp till verkligt värde. Vidare måste finansiella instrument tas upp till verkligt värde om det är förenligt med 4 kap. 14 a § ÅRL.

Tillgångar som inte värderas till verkligt värde ska som huvudprincip värderas som anläggningstillgångar enligt 4 kap. 3 § ÅRL.

Regler om tilläggsupplysningar

Vilka tilläggsupplysningar som försäkringsföretagen ska lämna regleras i 5 kap. ÅRFL. Dels anges vilka regler i ÅRL som ska tillämpas, dels anges särregler för försäkringsföretag. Särreglerna innebär att särskilda upplysningar om tillgångar, skulder och indelning av eget kapital, om resultaträkningens poster samt om intresse- och koncernföretag ska lämnas.

Regler om förvaltningsberättelsen

Regler om förvaltningsberättelsen finns i 6 kap. ÅRFL. Där anges dels vilka regler i ÅRL som ska tillämpas, dels särregler för förvaltningsberättelsen i försäkringsföretag. Dessa upplysningar ska ange skade- respektive livförsäkringsrörelsens tekniska resultat för vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren samt företagets konsolidering med avseende på kapitalstyrka vid utgången av vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren.

Regler om koncernredovisning och delårsrapport

I 7 kap. ÅRFL finns regler om när en koncernredovisning ska upprättas och vad den ska innehålla. I 9 kap. ÅRFL regleras skyldigheten att lämna delårsrapport.

Hur ska årsredovisningen offentliggöras?

Regler om hur årsredovisningen ska offentliggöras finns i 8 kap. ÅRFL. Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsföretag.

Referenser på sidan

EU-författningar

 • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG [1]
 • RÅDETS DIREKTIV av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag [1]
 • RÅDETS FJÄRDE DIREKTIV av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag [1]
 • Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Prop. 1995/96:10 [1]

Övrigt

 • FFFS 2011:27 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag [1] [2]
 • FFFS 2015:12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag; [1] [2]