OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Ett företag ska avsluta sin löpande bokföring: med en årsredovisning eller ett årsbokslut. Ett årsbokslut kan även upprättas i förenklad form (förenklat årsbokslut).

Vilka företag ska upprätta en årsredovisning?

Av bokföringslagen framgår vilka företag som är skyldiga att avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning enligt ÅRL (6 kap. 1 § BFL). Dessa är:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • handelsbolag som har en eller flera juridiska personer som delägare
 • kreditinstitut och värdepappersbolag som ska tillämpa ÅRKL
 • försäkringsföretag som ska tillämpa ÅRFL
 • europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)
 • konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium)
 • stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt BFL (dock inte stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för en viss eller vissa släkter, och som är bokföringsskyldiga enligt 2 kap. 3 § första stycket BFL på grund av tillgångarnas värde).

Större företag ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning

Företag som är större företag ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning (6 kap. 1 § BFL). Det kan t.ex. vara ett handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare eller en enskild näringsidkare som klassificeras som ett större företag. Ett företag är ett större företag om det uppfyller mer än ett av följande villkor:

 • medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 50
 • företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor
 • företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

De två villkoren som är uppfyllda ska vara samma två år i rad.

Ett företag som är moderföretag i en koncern ska upprätta en årsredovisning om koncernen uppfyller motsvarande krav. Läs mer om bedömningen om ett företag är ett större företag under Gränsvärden.

När är det frivilligt att upprätta en årsredovisning?

De företag som enligt 6 kap. 3 § BFL endast behöver avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut får frivilligt upprätta en årsredovisning. BFL anger endast ett minimikrav för hur den löpande bokföringen ska avslutas. Om företaget väljer att frivilligt upprätta en årsredovisning ska handlingen uppfylla de krav som finns i årsredovisningslagen om årsredovisning (BFNAR 2002:6 punkt 3).

Vilka företag ska upprätta ett årsbokslut?

De företag som inte är skyldiga att avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning ska i stället upprätta ett årsbokslut (6 kap. 3 § BFL).

När är det frivilligt att upprätta ett årsbokslut?

Företag med en omsättning som uppgår till högst tre miljoner kronor får upprätta ett årsbokslut, trots att BFL ger dem en möjlighet att upprätta ett förenklat årsbokslut (6 kap. 3 § BFL). Reglerna om förenklat årsbokslut är tillåtande regler för de allra minsta företagen. Om företaget väljer att upprätta ett årsbokslut ska handlingen uppfylla de krav som BFL ställer på ett årsbokslut (BFNAR 2002:6 punkt 2).

Vilka företag får upprätta ett förenklat årsbokslut?

De företag som inte är skyldiga att avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning ska upprätta ett årsbokslut. Årsbokslutet får upprättas i förenklad form om företaget har en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor (6 kap. 3 § BFL).

De företag som kan komma ifråga för förenklat årsbokslut är följande – under förutsättning att den årliga nettoomsättningen uppgår till högst tre miljoner kronor:

 • enskilda näringsidkare
 • ideella föreningar
 • registrerade trossamfund.

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

 • BFNAR 2002:6 Innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning [1] [2]