OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Vad är definitionen på fel i den finansiella informationen? Hur fel ska rättas, beror på vilken normgivning företaget följer.

Vad är ett fel?

Ett fel definieras som ett utelämnande eller en felaktighet i de finansiella rapporterna för ett eller flera tidigare räkenskapsår. Felet kan ha uppkommit på grund av att man låtit bli att använda, eller på ett felaktigt sätt använt, tillförlitlig information som fanns tillgänglig när de finansiella rapporterna beslutades. Informationen är sådan som skulle kunna ha erhållits med en rimlig ansträngning och beaktats när de finansiella rapporterna upprättades och utformades.

Fel eller ändrade uppskattningar och bedömningar?

Ändrade uppskattningar och bedömningar innebär att företaget fått annan information än vad bedömningen och uppskattningen ursprungligen baserade sig på, t.ex. när man konstaterar att en maskin förslits fortare än beräknat och man därför behöver ändra maskinens nyttjandeperiod. Ett fel definieras som att en felaktig bedömning eller uppskattning gjorts på information som fanns tillgänglig när den finansiella informationen upprättades.

Hur rättar företaget ett fel?

Det har länge varit oklart om vad som är god redovisningssed när företaget ska rätta ett fel i en finansiell rapport. Ska ett tidigare fastställt bokslut ändras om felet är hänförligt till den tidigare perioden? På grund av ett mål om inkomsttaxering i HFD har rättsläget klarnat. BFN lämnade på begäran av HFD ett yttrande i målet. BFN menade att det är god redovisningssed att fel som avser ett eller flera tidigare räkenskapsår rättas i den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas närmast efter att felet upptäcks. HFD följde i sitt utslag yttrandet från BFN och medgav inte att det ändrade bokslutet kunde ligga till grund för taxering (HFD 2012 ref. 61).

K1: förenklat årsbokslut

Regelverket innehåller inga särskilda bestämmelser om hur man rättar fel. Läs om hur oreglerade frågor ska lösas i K1-regelverken.

K2: årsredovisning i mindre företag

Regelverket innehåller inga särskilda bestämmelser om hur man rättar fel. Läs om hur reglerade frågor ska lösas i K2-regelverken.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Ett företag ska rätta ett väsentligt fel i den finansiella rapport som avges närmast efter upptäckten av felet (BFNAR 2012:1 punkt 10.12 första stycket). I tabellen framgår hur företaget ska rätta felet beroende på när det uppstod.

Om felet uppstod …

Räkna om …

föregående räkenskapsår

jämförelsetalen för föregående år

ett räkenskapsår som föregick föregående räkenskapsår

ingående balans för tillgångar, skulder och eget kapital för föregående räkenskapsår.

Om det inte är praktiskt genomförbart att fastställa effekterna av ett fel som inträffat ett tidigare räkenskapsår, så ska företaget räkna om den ingående balansen för tillgångar, skulder och eget kapital innevarande räkenskapsår (BFNAR 2012:1 punkt 10.12 andra stycket).

Företaget ska lämna upplysningar om att det rättat fel (BFNAR 2012:1 punkt 10.13). Specifikationen av förändringar i eget kapital ska dessutom innehålla en uppgift om effekten av det rättade felet (BFNAR 2012:1 punkt 6.3).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska utan undantag eller tillägg tillämpa IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel (RFR 2 IAS 8 punkt 1).

Ett företag ska enligt IAS 8 punkt 42 retroaktivt rätta väsentliga fel under tidigare perioder, i de första finansiella rapporter som godkänns för utfärdande efter upptäckten av felen. Företaget ska rätta felet på något av följande sätt:

  • räkna om jämförelsetalen för den tidigare period eller de tidigare perioder där felen uppkom
  • om felet uppstod innan den tidigast redovisade tidigare perioden – räkna om ingående balanser för tillgångar, skulder och eget kapital för den tidigaste redovisade perioden.

Om det inte är praktiskt genomförbart att fastställa periodspecifika effekter av ett fel på jämförande information för en eller flera redovisade tidigare perioder, ska företaget räkna om den ingående balansen för skulder, tillgångar och eget kapital för den tidigaste period där detta är praktiskt genomförbart (IAS 8 punkt 44).

Upplysningar ska lämnas i enlighet med IAS 8 punkt 49.

Företag som följer Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Föreskrifterna innebär att kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska tillämpa en s.k. lagbegränsad IFRS. Det finns inga inskränkningar till IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel i föreskrifterna FFFS 2008:25 respektive FFFS 2015:12.

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2012 ref. 61 [1]

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4]
  • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1]
  • FFFS 2015:12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag; [1]
  • IAS 8 Redovisningsprinciper [1] [2] [3] [4]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]