OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Den som för ett investeringssparkonto ska beräkna en schablonintäkt och lämna kontrolluppgift för detta. Vill du läsa om vilka uppgifter som ska lämnas i kontrolluppgiften går du direkt till avsnittet om vilka uppgifter en kontrolluppgift ska innehålla.

Allmänt om uppgiftsskyldigheten

För att förenkla för den som har ett investeringsparkonto finns det en kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt på denna typ av konto (prop. 2011/12:1 s. 378). Bestämmelserna om kontrolluppgifter för schablonintäkt för ett investeringssparkonto finns i 22 kap. 16 § SFL. Reglerna om hur schablonintäkten beräknas finns i 42 kap. 36–42 §§ IL. Kontrolluppgiften lämnas vid samma tidpunkt som övriga kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital. Mer information om detta hittar du i avsnittet om grundläggande bestämmelser om kontrolluppgifter.

Vem ska lämna kontrolluppgift?

Kontrolluppgift ska lämnas av den som för eller har fört ett investeringssparkonto (22 kap. 16 § andra stycket SFL).

Investeringssparkonton kan bara föras av ett investeringsföretag, t.ex. ett svenskt värdepappersbolag eller kreditinstitut. Även utländska motsvarigheter som hör hemma i en stat inom EES kan under vissa förutsättningar vara ett investeringsföretag (5 § ISKL).

För vem ska kontrolluppgift lämnas?

Investeringsföretaget ska lämna kontrolluppgift för obegränsat skattskyldiga fysiska personer och dödsbon som någon gång under året har haft ett investeringssparkonto och där det finns en schablonintäkt att redovisa.

Ett investeringssparkonto kan aldrig innehas av mer än en person varför det aldrig blir aktuellt att ange någon andel av ägandet eller liknande (9 § ISKL).

Det är bara obegränsat skattskyldiga som ska redovisa inkomst av schablonintäkt. Det innebär även att det inte finns någon kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt för ett investeringssparkonto som innehas av en begränsat skattskyldig. Är personen obegränsat skattskyldig bara en del av året ska personen redovisa inkomst av schablonintäkt för denna tid och kontrolluppgift om schablonintäkt lämnas på denna del.

Skatteverket anser att investeringsföretaget inte heller ska lämna kontrolluppgift för en begränsad skattskyldig om schablonintäkt på andelar i en värdepappersfond eller specialfond om dessa förvaras på ett investeringssparkonto. Se punkt 7.1 Skatteverkets ställningstagande om kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto.

Kontrolluppgift för begränsat skattskyldig

Om en begränsat skattskyldig har ett investeringssparkonto ska uppgiftslämnaren lämna kontrolluppgift på samma sätt som för en vanlig depå dvs. uppgifter lämnas om ränta, utdelning, avyttring m.m. Du kan läsa mer om dessa regler under avsnitten om kontrolluppgifter för ränteinkomster, avkastning på delägarrätter och avyttring.

Hur beräknas schablonintäkten?

Uppgiftslämnaren räknar ut schablonintäkten genom att multiplicera ett kapitalunderlag med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret + 075 procent (42 kap. 36 § IL). De nya reglerna innebär att denna procentsats alltid minst måste vara 1,25 procent.

Kapitalunderlaget är en fjärdedel av dels värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal, dels inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot under respektive kvartal (42 kap. 37 § IL).

Skatteverket har besvarat ett antal frågor om hur reglerna om investeringssparkonto ska tillämpas vid hanteringen av ett konto hos investeringsföretaget och frågor om de kontrolluppgifter som ska lämnas avseende schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto. Se Skatteverkets ställningstagande om kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto.

Vilka uppgifter ska en kontrolluppgift innehålla?

Kontrolluppgift om schablonintäkt ska lämnas på blankett KU30 (formulär SKV 2312). Uppgift ska lämnas om specifikationsnummer, identifikationsuppgifter på uppgiftslämnare och den uppgiften avser, vilket du kan läsa mer om under gemensamma regler för kontrolluppgifter i kapital.

På kontrolluppgiften om schablonintäkt lämnas uppgift om storleken på schablonintäkten, eventuell avdragen utländsk skatt och depånumret på investeringssparkontot.

Om investeringssparkontot innehas av en begränsat skattskyldig ska alla intäkter redovisas på vanligt sätt. Det innebär att uppgifter om ränta, utdelning och annan inkomst liksom avyttring av delägarrätter och fordringsrätter istället lämnas på andra blanketter.

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Lag (2011:1268) om investeringssparkonto [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 [1]

Ställningstaganden

  • Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto [1] [2]