OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Vägtrafikskatt tas ut i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt. Beslut enligt VSL kan överklagas, dock inte beslut om revision. Beslut som är överklagbara enligt VSL får överklagas av den enskilde och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Det finns tidsfrister inom vilka ett överklagande måste ha kommit in till Skatteverket.

Vilka beslut får överklagas?

Huvudregeln är att beslut enligt VSL får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om inte annat följer av andra bestämmelser (7 kap. 1 § VSL).

Bestämmelsen reglerar överklagande av materiella beslut, men inte överklagande av beslut som fattas på formell grund såsom exempelvis beslut om avvisning på grund av för sen begäran om omprövning eller för sent överklagande. Dessa beslut får istället överklagas med stöd av FL.

Ett beslut om dröjsmålsavgift får överklagas på det sätt som gäller för överklagande av beslut om den skatt, avgift eller ränta som föranlett dröjsmålsavgiften (5 kap. 17 § fjärde stycket VSL med hänvisning till 7 § lag (1997:484) om dröjsmålsavgift).

Beslut om revision får inte överklagas (7 kap. 1 § andra stycket VSL).

Vitesförelägganden som meddelats efter utgången av 2011 får överklagas (övergångsbestämmelserna till lag [2011:1260] om ändring i VSL)

Observera att ett beslut enligt VSL i en fråga som kan ha betydelse för betalning eller återbetalning av vägtrafikskatt också kan omprövas (4 kap. 2 § första stycket VSL).

Vem får överklaga?

Beslut som är överklagbara enligt VSL får överklagas av den enskilde och av det allmänna ombudet hos Skatteverket (7 kap. 1 § första stycket VSL).

Transportstyrelsens automatiserade beslut måste först omprövas av Skatteverket

Transportstyrelsens beslut om vägtrafikskatt genom automatiserad behandling enligt 4 kap 1 § VSL får överklagas först när beslutet har omprövats av Skatteverket. Om den enskilde överklagar ett sådant beslut och beslutet inte har omprövats av Skatteverket ska överklagandet ses som en begäran om omprövning (7 kap. 1 § första stycket VSL).

Skatteverkets omprövningsbeslut med anledning av ”överklagandet” måste sedan överklagas av den enskilde för att bli föremål för domstolsprövning (prop. 2005/06:65 s. 75).

Vid en begäran av omprövning av Transportstyrelsens automatiserade beslut enligt 4 kap. 1 § VSL gäller 67 kap. 19−21 §§ SFL (7 kap. 4 § första stycket VSL).

Tidsfrister för den enskildes överklagande

Enligt huvudregeln ska överklagandet ha kommit in till Skatteverket senast tredje året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut (7 kap. 3 § första stycket VSL).

Om det beslut som överklagas har meddelats efter den 30 september tredje året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut och den enskilde har fått del av beslutet efter utgången av november samma år, eller om beslutet avser efterbeskattning, får överklagandet komma in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (7 kap. 3 § första stycket VSL).

Allmänna ombudets överklagande

Det allmänna ombudets överklagande ska ha kommit in till Skatteverket inom den tidsfrist som enligt 4 kap. VSL gäller för beslut om omprövning på Skatteverkets initiativ (7 kap. 5 § första stycket VSL).

Enligt 4 kap. VSL gäller olika tidsfrister beroende på om omprövning sker till en enskilds för- eller nackdel. Allmänna ombudet får föra talan till förmån, men också till nackdel, för den enskilde (7 kap. 2 § andra stycket VSL och prop. 2005/06:65 s. 136).

Hänvisningen till 4 kap. VSL innebär att

  • om allmänna ombudet överklagar till enskilds fördel ska överklagandet komma in senast tredje året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut
  • om allmänna ombudet överklagar till enskilds nackdel ska överklagandet komma in senast andra året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut. Om förutsättningar för efterbeskattning föreligger ska överklagandet komma in senast sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden gått ut.

Beträffande beslut som fattas sent under beslutsperioden gäller en överklagandetid om tre veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades (7 kap. 5 § första stycket VSL).

Om det allmänna ombudet till en enskilds nackdel överklagar ett beslut om efterbeskattning är fristen tre veckor från den dag då beslutet meddelades (7 kap. 5 § andra stycket VSL).

Anslutningsöverklagande

Om en part (d.v.s. den enskilde eller det allmänna ombudet) har överklagat ett beslut om fastställande av skatt eller om efterbeskattning, så får också motparten överklaga beslutet, även om den för motparten gällande överklagandefristen har gått ut. Överklagandet ska då ha kommit in inom två veckor från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle ha skett. Om det först gjorda överklagandet förfaller av någon anledning så förfaller även det senare överklagandet (7 kap. 3 § andra stycket VSL). Skulle exempelvis en klagande återkalla sitt överklagande förfaller det anslutningsvis gjorda överklagandet.

Hanteringen hos Skatteverket

Överklagandet ska ges in till Skatteverket

Ett överklagande av ett beslut enligt VSL ska ges in till Skatteverket (7 kap. 3 § VSL).

Skatteverket ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in för sent ska Skatteverket avvisa det (7 kap. 4 § andra stycket VSL med hänvisning till 67 kap. 19 § andra stycket SFL). En handling anses inkommen till myndigheten den dag den anländer till myndigheten eller kommer behörig tjänsteman till handa (10 § FL).

Skatteverket ska ompröva det överklagade beslutet

Om överklagandet inte ska avvisas och det inte finns hinder mot omprövning ska Skatteverket snarast ompröva det överklagade beslutet (7 kap. 4 § andra stycket VSL med hänvisning till 67 kap. 20 § SFL).

Ordalydelsen i 7 kap. 4 § andra stycket VSL kan tyckas ange att någon obligatorisk omprövning inte är aktuell i de fall Skatteverket, då något beslut i en fråga inte har fattats, med stöd av 4 kap. 2 § tredje stycket VSL fattat ett grundläggande beskattningsbeslut på det sätt som gäller för omprövning och den enskilde överklagat detta beslut. Ett sådant beskattningsbeslut utgör inte ett omprövningsbeslut i lagens mening utan det rör sig om ett beslut som är fattat i samma ordning som ett omprövningsbeslut (jfr prop. 2005/06:65 s. 123). Det får ändå anses ha varit lagstiftarens mening att en obligatorisk omprövning ska göras även i dessa fall.

Som en konsekvens av bedömningen att 7 kap. 1 § VSL reglerar överklagande av materiella beslut följer att någon obligatorisk omprövning enligt VSL inte ska göras när exempelvis beslut om avvisning överklagas. Däremot kan en omprövning enligt 27 § FL vara aktuell i en sådan situation.

Överklagandet förfaller om det överklagade beslutet ändras så som den enskilde begär. Om beslutet ändras på annat sätt anses överklagandet omfatta det nya beslutet (7 kap. 4 § andra stycket VSL med hänvisning till 67 kap. 21 § SFL).

Om överklagandet inte avvisas eller förfaller så ska Skatteverket överlämna handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten (7 kap. 4 § andra stycket VSL med hänvisning till 67 kap. 22 § SFL).

Om formella förutsättningar för en sakprövning av det överklagade beslutet saknas ska Skatteverket överlämna överklagandet och övriga handlingar till domstolen utan att fatta ett obligatoriskt omprövningsbeslut.

Förbud mot omprövning när en fråga har prövats av allmän förvaltningsdomstol

Om överklagandet avser en fråga som har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol eller är föremål för prövning i sådan domstol är Skatteverket förhindrade att ompröva frågan (4 kap. 3 § första stycket VSL). Någon obligatorisk omprövning ska då inte göras.

Observera att en fråga som har avgjorts av en förvaltningsrätt eller kammarrätt genom ett beslut som fått laga kraft får omprövas om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande som Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat efter beslutet (4 kap. 3 § andra stycket VSL).

Formella krav

Ett överklagande ska vara skriftligt (3 § första stycket FPL). Däremot finns det inte något krav på att överklagandet måste vara underskrivet.

Den enskilde kan vid sitt överklagande välja att anlita ombud. En person som uppger att han företräder någon annan ska i princip kunna styrka detta med en fullmakt. Det är domstolen som i första hand avgör om ombudets behörighet måste styrkas (49 § FPL). Paragrafen anses vara styrande även vid Skatteverkets hantering efter ett överklagande vilket innebär att myndigheten inför sitt obligatoriska omprövningsbeslut avgör i vilka fall en fullmakt ska begäras.

Behörig domstol

De beslut som kan överklagas med stöd av VSL överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (7 kap. 1 § första stycket VSL).

Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt, ska tas upp av Förvaltningsrätten i Karlstad om beslutet avser ärende enligt VSL (7 b § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Ett överklagande påverkar inte skyldigheten att betala

Ett överklagande av ett beslut enligt VSL inverkar inte på skyldigheten att betala den vägtrafikskatt som överklagandet avser (8 kap. 3 § VSL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m. [1] [2] [3]