OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Den som inte har fullgjort en uppgiftsskyldighet som regleras i 15–35 kap. SFL kan föreläggas att fullgöra skyldigheten.

Föreläggande om att fullgöra en uppgiftsskyldighet

Skatteverket får förelägga den som inte har fullgjort en uppgiftsskyldighet enligt 15−35 kap. SFL att fullgöra skyldigheten (37 kap. 2 § första stycket SFL).

I 15−35 kap. SFL finns bestämmelser om skyldigheter av olika slag som gäller kontrolluppgifter, deklarationer och andra uppgifter. Med andra uppgifter menas särskilda uppgifter, informationsuppgifter och periodiska sammanställningar.

Förutsättningen för ett föreläggande enligt 37 kap. 2 § SFL är att det finns en uppgiftsskyldighet men att denna skyldighet inte har fullgjorts. Med ”inte har fullgjorts” menas såväl att en uppgift inte har lämnats som att en ofullständig uppgift har lämnats. Denna bestämmelse ger Skatteverket en möjlighet att begära att föreskrivna uppgifter ska lämnas eller att lämnade uppgifter ska kompletteras.

Inte enbart avse komplettering av arbetsställenummer

Ett föreläggande, enligt bestämmelsen i 37 kap. 2 § första stycket SFL, får inte bara gälla en komplettering av arbetsställenummer enligt 15 kap. 9 § första stycket 6 SFL (37 kap. 2 § andra stycket SFL).

Om arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m. har tilldelats ska en kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst innehålla uppgift om detta nummer.

Andra uppgiftsskyldigheter än 15–35 kap. SFL

För andra uppgiftsskyldigheter enligt SFL än de som avses i 15 – 35 kap. kan uppgifter inte begäras med stöd av 37 kap. 2 § första stycket SFL. I stället finns det bestämmelser om föreläggande i anslutning till resp. uppgiftsskyldighet.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar