OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Fysiska personer och dödsbon kan få anstånd med inkomstdeklaration och särskilda uppgifter om särskilda skäl finns. Anstånd kan också lämnas till juridiska personer men då krävs det synnerliga skäl.

Fysiska personer och dödsbon

Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket bevilja en fysisk person eller ett dödsbo anstånd med att lämna

De särskilda uppgifter som avses i 33 kap. 7 § SFL är sådana uppgifter som fysiska personer och dödsbon, som inte är skyldiga att lämna inkomstdeklaration, lämnar avseende förhållanden om ersättningsbostad i utlandet.

Vilken tidpunkt fysiska personer eller dödsbon ska lämna inkomstdeklaration framgår av 32 kap. 1 § SFL och när särskilda uppgifter enligt 33 kap. 7 § SFL ska lämnas framgår av 33 kap. 11 § SFL.

Anstånd fram till och med 31 maj

Fysiska personer och dödsbon som har särskilda skäl kan få anstånd som längst till och med den 31 maj (36 kap. 2 § SFL).

Exempel: särskilda skäl

Särskilda skäl kan vara att den deklarations- eller uppgiftsskyldige befinner sig på en längre resa (d.v.s. inte en kortvarig semesterresa) eller att han eller hon på grund av sina arbetsförhållanden är förhindrad att besöka hemorten under den tid då uppgifterna normalt sammanställs (sjömän, fiskare, resemontörer, skogsarbetare, personal i FN-tjänst utomlands m.fl.).

För den vars inkomstförhållanden är komplicerade eller vars verksamhet har en betydande omfattning bör som särskilda omständigheter anses att sakkunnig hjälp behövs eller att väsentligt underlag för uppgifterna inte kunnat erhållas i tid.

Anstånd längre tid än 31 maj

Fysiska personer och dödsbon som har synnerliga skäl kan få anstånd längre än till och med den 31 maj (36 kap. 2 § andra stycket SFL).

Kravet på att det ska finnas synnerliga skäl för att anstånd ska beviljas längre än till och med den 31 maj innebär ett förhöjt krav jämfört med särskilda skäl. Anstånd längre än till och med 31 maj ska bara förekomma i rena undantagsfall.

Byråanstånd för fysiska personer och dödsbon

Anstånd med att lämna inkomstdeklaration ska beviljas för fysiska personer och dödsbon som anlitar deklarationshjälp om hjälpen lämnas i en näringsverksamhet (36 kap. 3 § SFL). Det innebär att fysiska personer och dödsbon som anlitar en redovisningsbyrå eller någon annan som i en näringsverksamhet lämnar deklarationshjälp således kan få anstånd med att lämna inkomstdeklaration (s.k. byråanstånd).

Om den som ska lämna deklarationshjälpen har misskött tidigare anstånd, får Skatteverket vägra att medge anstånd.

Längst till den 15 juni

Slutpunkt för detta slag av anstånd är den 15 juni. Anstånd får inte beviljas för längre tid.

Tidsplan för byråanstånd

Byråanstånd ska beviljas enligt en tidsplan som kan sträcka sig som längst till och med den 15 juni. Den beviljade tidsplanenen innebär att deklarationerna ska lämnas successivt av den som lämnar deklarationshjälpen under perioden den 2 maj till och med den 15 juni. Skatteverket ska utforma och besluta tidsplanen (6 kap. 18 § SFF).

Vid byråanstånd omfattar Skatteverkets beslut ett antal namngivna personer. Tidsplanen är däremot inte preciserad så att det framgår vid vilken tidpunkt en viss person senast ska lämna sin deklaration. I tidsplanen anges i stället hur stor andel av personerna som ska lämna sin deklaration vid vissa datum.

Om tidsplanen inte följs

En person som omfattas av ett byråanstånd kan drabbas av förseningsavgift först om det efter sluttiden för anståndet (tidsplanen) kan konstateras att personen inte har lämnat någon deklaration. Deklarationsmedhjälparen, som är den som byråanståndet riktar sig till, kan däremot inte få någon förseningsavgift för att han eller hon inte följer tidsplanen. Därför har det föreskrivits att Skatteverket ska kunna avslå en ansökan om byråanstånd om tidigare anstånd har misskötts (36 kap. 3 § SFL). Skäl för avslag kan vara omfattande eller upprepade avvikelser från tidsplanen. Även annat missbruk av regleringen bör kunna leda till att anstånd vägras.

Juridiska personer

Om det finns synnerliga skäl, ska Skatteverket bevilja en annan juridisk person än ett dödsbo anstånd med att lämna

  • inkomstdeklaration, och
  • särskilda uppgifter enligt 33 kap. 3 § eller 6 § (36 kap. 4 § SFL).

Juridiska personer utom dödsbon kan bara få anstånd med att lämna särskilda uppgifter p.g.a. synnerliga skäl när det gäller att lämna särskilda uppgifter om stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund (33 kap. 3 § SFL) och svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer med fast driftställe i Sverige (33 kap. 6 § SFL).

När juridiska personer utom dödsbon ska lämna inkomstdeklaration framgår av 32 kap. 2 § SFL (om den juridiska personens beskattningsår går ut vid annan tidpunkt än som anges i 32 kap. 2 § SFL så gäller regleringen i 3 kap. 5 § SFL).

Synnerliga skäl

Som förutsättning för att en annan juridisk person än ett dödsbo ska ges anstånd krävs att det finns synnerliga skäl. Anstånd till juridiska personer ska alltså bara förekomma i rena undantagsfall. Notera också att den tidigare möjligheten för juridiska personer att få byråanstånd har slopats i och med SFL. Då deklarationstidpunkterna för juridiska personer senarelagts för den som lämnar inkomstdeklaration elektroniskt, har lagstiftaren tänkt sig att det ska kunna fungera utan byråanstånd för juridiska personer. I något enstaka fall kan det ändå tänkas att det i nära anslutning till deklarationstidpunkten inträffar en oförutsedd händelse, ett synnerligt skäl, som gör det omöjligt att lämna inkomstdeklaration i tid. Då finns det möjlighet att medge ett kortare anstånd med att lämna inkomstdeklaration.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar