OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Här beskrivs hur utdelning på en kvalificerad andel beskattas. Vidare förklaras hur man beräknar fördelningen mellan inkomst av kapital och inkomst av tjänst.

Beskattning i inkomstslagen kapital respektive tjänst

Utdelning på en kvalificerad andel upp till beräknat gränsbelopp tas upp som inkomst av kapital till två tredjedelar (57 kap. 20 § IL). Detta motsvarar en skattesats på 20 procent. Om en utdelning överstiger gränsbeloppet ska det överskjutande beloppet tas upp i inkomstslaget tjänst.

Det finns en takregel för beskattning av utdelning i inkomstslaget tjänst. Utdelning som ska tas upp som inkomst av tjänst är begränsad till 90 inkomstbasbelopp för beskattningsåret, se sidan Begränsning av beskattning som inkomst av tjänst.

Om utdelningen är lägre än gränsbeloppet så får den del som inte kan utnyttjas sparas, s.k. sparat utdelningsutrymme.

Rätt till utdelning som erhållits i gåva

Frågan hur beskattningen ska ske när en ägare av en kvalificerad andel har gett bort sin rätt till utdelning på andelen har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen. Om mottagaren av gåvan är närstående till givaren beskattas mottagaren för utdelning i inkomstslaget tjänst.

Omständigheterna i målet var följande. Personen A avsåg att under några år ge bort sin rätt till utdelning på andelarna till sina två myndiga barn, B och C. Tanken var att A varje år ska ta ställning till om han genom ett gåvobrev ska skänka bort utdelningen till barnen innan bolagsstämman fattar beslut om utdelning. A har även för avsikt att, om företagets ekonomi tillåter, på en senare extra bolagsstämma ta ut ytterligare utdelning som ska tillfalla honom. SRN ansåg att A, B och C ska beskattas för den utdelning de mottar enligt reglerna i 57 kap. IL. Årets gränsbelopp tillgodoräknas A. Detta innebär att hela den utdelning som B och C tar emot ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Högsta förvaltningsdomstolen utgår i sin bedömning från att utdelningen, liksom i RÅ 2009 ref. 68, betalas ut mot överlämnande av en utdelningskupong, och gör samma bedömning som SRN (HFD 2011 ref. 24).

Utdelning efter andelsbyte eller partiell fission

När en andel tas emot vid ett andelsbyte eller en partiell fission så beräknar man ett tjänstebelopp för utdelning. Tjänstebeloppet utgör ett tak för framtida beskattning av utdelning på andelen som inkomst av tjänst. Detta gäller endast om andelen enbart är kvalificerad på grund av att den mottagits vid andelsbytet eller den partiella fissionen. En ackumulerad beräkning av belopp som tagits upp i inkomstslaget tjänst får göras. Läs mer om tjänstebelopp på sidorna Kvalificerad andel vid och efter ett andelsbyte respektive Kvalificerad andel vid och efter en partiell fission.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2011 ref. 24 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]