OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

En tjänstepensionsförsäkring är en pensionsförsäkring som har samband med en anställning.

Villkor för en tjänstepensionsförsäkring

En tjänstepensionsförsäkring är en pensionsförsäkring som har samband med tjänst (58 kap. 7 § IL). Den försäkrades arbetsgivare ska ha åtagit sig att betala samtliga premier för försäkringen. Den anställde ska vara försäkrad och förmånstagare. Det finns inget krav att arbetsgivaren är försäkringstagare i en tjänstepensionsförsäkring utan den anställde kan själv vara försäkringstagare och försäkrad. Det är dock vanligt att arbetsgivaren tecknar försäkringen och därmed är försäkringstagare.

Avtalsrättsligt skiljer man mellan kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar. Arbetsgivaren är alltid försäkringstagare i en kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkring.

Det finns inget skattemässigt hinder mot att en tjänstepensionsförsäkring byter karaktär till en privat pensionsförsäkring eller vice versa i samband med en överlåtelse eller vid en flytt.

Näringsidkare och handelsbolagsdelägare

En näringsidkare är skattemässigt inte att se som arbetstagare eller anställd i sin näringsverksamhet och kan därför inte teckna en tjänstepensionsförsäkring. Det förekommer att försäkringsgivare felaktigt klassificerar en pensionsförsäkring för näringsidkare som tjänstepensionsförsäkring. En sådan försäkring uppfyller kraven för en pensionsförsäkring eftersom den försäkrade (näringsidkaren) också är försäkringstagare i och med att det är han eller hon som tecknat försäkringen.

För en tjänstepensionsförsäkring ska ingen kontrolluppgift lämnas för betalda premier vilket, försäkringsgivaren ska göra för en privat pensionsförsäkring (22 kap. 8 § SFL). En avskattningssituation kan då uppkomma om en privat pensionsförsäkring felaktigt klassificerats som en tjänstepensionsförsäkring. Det är därför viktigt att försäkringsgivaren gör en rättelse om en pensionsförsäkring felaktigt klassificerats som en tjänstepensionsförsäkring.

En handelsbolagsdelägare är inte heller skatterättsligt att se som arbetstagare eller anställd i sitt handelsbolag. Om ett handelsbolag tecknar en ”tjänstepensionsförsäkring” med en delägare som försäkrad, uppfyller en sådan försäkring inte kraven för en tjänstepensionsförsäkring. Försäkringen uppfyller inte heller kraven för en pensionsförsäkring eftersom den försäkrade (handelsbolagsdelägaren) inte är försäkringstagare om handelsbolaget tecknat försäkringen. För andra pensionsförsäkringar än en tjänstepensionsförsäkring måste den försäkrade också vara försäkringstagare (58 kap. 9 § första stycket IL). En sådan felaktigt tecknad ”tjänstepensionsförsäkring” är då en kapitalförsäkring. Om ägandet omregistreras hos försäkringsgivaren så att den försäkrade också blir ägare till försäkringen, anser Skatteverket att försäkringen efter omregistreringen uppfyller kraven för en pensionsförsäkring. Läs vidare i Skatteverkets ställningstagande Felaktigt tecknade ”tjänstepensionsförsäkringar” för delägare i handelsbolag.

Tjänstepensionsförsäkring tecknad efter att den anställde avlidit

En försäkring till förmån för en anställds efterlevande som tecknats av arbetsgivaren efter det att den anställde avlidit är en tjänstepensionsförsäkring om arbetsgivaren har åtagit sig att betala samtliga premier för försäkringen (58 kap. 7 § andra stycket IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Ställningstaganden

  • Felaktigt tecknade tjänstepensionsförsäkringar för delägare i handelsbolag [1]