OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Villkor för en kapitalpension

En kapitalpension (KP-försäkring) är en hybrid av en pensionsförsäkring och en kapitalförsäkring. Namnet kapitalpension går inte att hitta i inkomstskattelagen. En kapitalpension är inkomstskattemässigt en kapitalförsäkring men behandlas som en pensionsförsäkring avkastningsskattemässigt. Rätten att teckna en försäkring som skattemässigt klassificeras som en kapitalpension fanns under perioden 2005-01-01 till 2007-02-01.

En försäkring tecknad under denna period klassificerades som en kapitalpension i följande två fall (9 § tredje stycket AvPL i dess lydelse enligt SFS 2004:1304):

  1. Försäkringen uppfyllde de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring men där parterna bestämt vid tecknandet att försäkringen ska vara en kapitalförsäkring.
  2. Försäkringen var tecknad i en försäkringsrörelse utan fast driftställe i Sverige men uppfyllde de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring med undantag av etableringskravet.

Därutöver kan en försäkring tecknad före den 1 januari 2005 i en försäkringsrörelse inom EES men utanför Sverige falla in under klassificeringen kapitalpension om den uppfyllde de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring med undantag av etableringskravet (RÅ 2004 ref. 84).

Övergångsbestämmelser

I samband med att etableringskravet för pensionsförsäkringar utvidgades till EES den 2 februari 2007 upphörde möjligheten att teckna en kapitalpension. En redan tecknad kapitalpension behåller karaktären av kapitalförsäkring, och vid uttag av avkastningsskatt behandlas den som en pensionsförsäkring även efter den 1 februari 2007.

Om premier har betalats efter den 1 februari 2007 ska dessa behandlas som ett särskilt skatteunderlag enligt avkastningsskattelagen, om premiebetalningen

  • beror på att avtalet har ändrats på ett sådant vis att det har lett till större premiebetalningar eller att premiebetalningarna har tidigarelagts, eller
  • är större än den som lägst ska betalas enligt avtalet.

På ett sådant särskilt skatteunderlaget tas avkastningsskatt ut som för en kapitalförsäkring (övergångsbestämmelserna 2 till SFS 2008:136).

Flytt av kapital i en kapitalpension

En försäkring som ska behandlas som en kapitalpension ska uppfylla de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring. Skatteverket anser att försäkringsavtalet kan innehålla en rätt för försäkringstagaren att flytta kapitalet i kapitalpensionen till en annan försäkring eftersom den möjligheten finns för en pensionsförsäkring (58 kap. 18 § tredje stycket IL).

Ett av kraven för att en flytt ska vara möjlig är att kapitalet ska överföras direkt till en nytecknad pensionsförsäkring (RÅ 2006 ref. 69). För en innehavare av en kapitalpension innebär det att rätten att flytta kapitalet i försäkringen inte blir praktiskt möjlig eftersom kapitalet då måste flyttas till en pensionsförsäkring med följden att de framtida utbetalningarna från försäkringen blir skattepliktiga. En utbetalning från en kapitalpension är skattefri eftersom försäkringen är en kapitalförsäkring inkomstskattemässigt.

Kompletterande innehåll

Läs mer om avkastningsskatt.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2004 ref. 84 [1]
  • RÅ 2006 ref. 69 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1]

Ställningstaganden

  • Flytträtt för kapitalpension [1]

Övrigt

  • lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i dess lydelse enligt sfs 2004:1304 [1]