OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

En registrerad avsändare är en fysisk eller juridisk person som fått ett godkännande av Skatteverket att yrkesmässigt avsända bränsle enligt ett uppskovsförfarande från en importplats.

Allmänt om registrerad avsändare

Nytt: 2016-05-01

I direktiv 2008/118/EG definieras en registrerad avsändare som en fysisk eller juridisk person som av importmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett under ett uppskovs­förfarande enbart avsända punktskattepliktiga varor vid deras övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 79 i förordning (EEG) nr 2913/92 (artikel 4.10 i direktiv 2008/118/EG). Bestämmelserna i artikel 79 i förordning (EEG) nr 2913/92 finns från och med den 1 maj i artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013. Direktivets bestämmelser har implementerats i LSE. I Sverige är det Skatteverket som beslutar om godkännande av registrerad avsändare.

Tidigare:

I direktiv 2008/118/EG definieras en registrerad avsändare som en fysisk eller juridisk person som av importmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett under ett uppskovs­förfarande enbart avsända punktskattepliktiga varor vid deras övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 79 i förordning (EEG) nr 2913/92 (artikel 4.10 i direktiv 2008/118/EG). Direktivets bestämmelser har implementerats i LSE. I Sverige är det Skatteverket som beslutar om godkännande av registrerad avsändare.

Med registrerad avsändare avses alltså en fysisk eller juridisk person som har godkänts för att avsända bränsle under ett uppskovs­förfarande från en importplats. En registrerad avsändare har därmed endast en funktion i samband med import av bränsle (jfr prop. 2011/12:155 s. 53).

Ett godkännande som registrerad avsändare kan endast omfatta de bränslen som avses i 1 kap. 3 a § LSE.

En registrerad avsändare måste ställa en säkerhet för skattens betalning för att kunna flytta bränsle under ett uppskovsförfarande från en importplats (4 kap. 8 § andra stycket LSE och 4 kap. 4 § första stycket LSE).

Förutsättningar för godkännande som registrerad avsändare

Ett godkännande som registrerad avsändare förutsätter att den sökande

  • avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle under ett uppskovsförfarande vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013 (före den 1 maj 2016, varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i förordning (EEG) nr 2913/92)
  • är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (4 kap. 8 § första stycket LSE).

Yrkesmässigt avsända bränsle under ett uppskovsförfarande vid bränslets övergång till fri omsättning

Ett godkännande som registrerad avsändare förutsätter att den sökande avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle under ett uppskovsförfarande vid bränslets övergång till fri omsättning artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013 (före den 1 maj 2016, varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i förordning (EEG) nr 2913/92) (4 kap. 8 § första stycket LSE). Detta innebär att bränslet ska avsändas under ett uppskovs­förfarande från en importplats.

Med import avses att en energiprodukt förs in till Sverige från tredje land under förutsättning att produkten inte omfattas av ett sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tull­arrange­mang som avses i artikel 4.6 i direktiv 2008/118/EG. Med import avses även att produkten frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang (1 kap. 7 § andra stycket LSE).

En registrerad avsändare kan avsända bränsle under ett uppskovsförfarande från importplatsen endast till de destinationer som anges i 3 a kap. 2 § LSE.

Lämplighet

Ett godkännande som registrerad avsändare förutsätter att den sökande är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omstän­dig­heterna i övrigt (4 kap. 8 § första stycket LSE).

Även om rekvisiten för lämplighetsprövningen är lika­lydande för samtliga aktörer inom uppskovsförfarandet som ska lämplig­hets­prövas innebär inte detta att lämplig­hets­prövningen av de olika aktörerna ska vara identisk (jfr prop. 2009/10:40 s. 164 jämförd med s. 190). Lämplighetsbedömningar avseende andra aktörer, t.ex. godkända upplagshavare, kan ändå ge viss ledning för bedömningen av om någon är lämplig att vara registrerad avsändare.

Kammarrätten har i ett antal ärenden prövat frågan om upplagshavares och registrerade varumottagares lämplighet enligt LAS. Domarna avser både återkallelse av godkännandet och avslag på ansökan om godkännande. Även om domarna avser alkoholskatt kan de ge ledning för tillämpningen av denna bestmmelse i LSE. Domarna refereras här.

Ansökan om godkännande som registrerad avsändare

Ansökan om godkännande som registrerad avsändare ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket (10 § FSE). Ansökan ska göras på blanketten ”Ansökan, Registrerad avsändare – Skatt på energi” (SKV 5334).

I en ansökan om godkännande som registrerad avsändare ska den sökande ange vilket eller vilka bränslen som sökanden avser att godkännandet ska omfatta. Bränslet ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i förordning (EG) nr 684/2009 (7 § FSE). Observera att ett godkännande som registrerad avsändare endast kan omfatta de bränslen som avses i 1 kap. 3 a § LSE.

Ingen separat ansökan om godkännande som registrerad avsändare för upplagshavare

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare (4 kap. 3 § fjärde stycket LSE). Den som ansöker om godkännande som upplagshavare behöver därför inte göra en separat ansökan om godkännande som registrerad avsändare.

Beslut om godkännande som registrerad avsändare

Skatteverket prövar frågor om godkännande av registrerade avsändare (5 § FSE). Om Skatte­verket finner att förutsättningar för godkännande som registrerad avsändare finns meddelar Skatte­verket ett beslut om att den sökande har godkänts som registrerad avsändare. Av beslutet framgår från och med vilket datum som godkännandet gäller.

Av beslutet ska framgå vilket eller vilka bränslen som godkännandet gäller. Bränslet ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i förordning (EG) 684/2009 (7 § FSE). Observera att ett godkännande som registrerad avsändare endast kan omfatta de bränslen som avses i 1 kap. 3 a § LSE.

I samband med godkännandet tilldelar Skatteverket den registrerade avsändaren ett sådant punktskattenummer som avses i artikel 19.2 a i förordning (EU) nr 389/2012 (11 § FSE). Detta punktskattenummer framgår av beslutet.

Den som godkänns som upplagshavare godkänns samtidigt som registrerad avsändare

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare (4 kap. 3 § fjärde stycket LSE). Dessa två god­kännanden görs dock i separata beslut. Det automatiska godkännandet som registrerad avsändare gäller samma bränslen som godkännandet som upplagshavare.

Återkallelse av godkännandet

Ett godkännande som registrerad avsändare får återkallas av Skatteverket under samma förutsättningar som för en upplagshavare, d.v.s. om

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (4 kap. 8 § andra stycket LSE och 4 kap. 5 § tredje stycket LSE).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov [1] [2]
  • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1] [2] [3]
  • RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen [1]
  • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
  • Proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt