OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Kontrolluppgift om avyttring eller inlösen av andelar i värdepappersfonder eller specialfonder m.m. ska lämnas av fondbolag med flera.

Allmänt om uppgiftsskyldigheten

Bestämmelserna om kontrolluppgifter på avyttring, d.v.s. på försäljning, byte och inlösen av andelar i fonder, finns i 20 kap. SFL.

Kontrolluppgift ska även lämnas vid överföring av fondandelar till ett investeringssparkonto (20 kap. 3 § SFL).

Kontrolluppgiften ska normalt innehålla en uppgift om kapitalvinst eller kapitalförlust för den avyttrade eller inlösta fondandelen.

Vem ska lämna kontrolluppgift?

Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen eller överföring till ett investeringssparkonto ska enligt 20 kap. 3 § SFL lämnas av

 • fondbolag
 • AIF-förvaltare
 • förvaltningsbolag
 • fondföretag.

I det fall ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare har slutit ett avtal med ett värdepappersinstitut om att ta hand om försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet (20 kap. 3 § andra stycket SFL).

I det fall andelen är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften (20 kap. 3 § tredje stycket SFL).

Fondbolag

Ett fondbolag är ett svenskt aktiebolag som har tillstånd att driva fondverksamhet (1 kap. 1 § första stycket LVF). Har förvaltningen av värdepappersfonden eller fondföretaget övergått till ett förvaringsinstitut ska förvaringsinstitutet i stället lämna kontrolluppgift.

AIF-förvaltare

AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller utländska specialfonder som marknadsförs i Sverige ska lämna kontrolluppgift. I det fall förvaltningen av fonden övergått till ett förvaringsinstitut ska förvaringsinstitutet i stället lämna kontrolluppgift.

Förvaltningsbolag

Kontrolluppgift ska lämnas av förvaltningsbolag som bedriver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 § LVF.

Fondföretag

Kontrolluppgift ska lämnas av fondföretag som bedriver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § LVF.

Annan avyttring än inlösen

Vid annan avyttring än inlösen av andelar i fonder som avses i 20 kap 1 § SFL ska kontrolluppgift lämnas av förvaltare i det fall andelarna är förvaltarregistrerade (20 kap. 4 § första stycket SFL).

I det fall en andel i ett fondföretag eller en utländsk specialfond inte är förvaltarregistrerad, ska kontrolluppgift lämnas av det värdepappersinstitut som medverkat vid avyttringen (20 kap. 4 § andra stycket SFL).

För vem ska kontrolluppgift lämnas?

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon som under året löst in eller på annat sätt avyttrat andelar i värdepappersfonder eller specialfonder m.m. (20 kap. 2 § SFL).

Begränsat skattskyldiga

Skyldigheten att lämna kontrolluppgift för avyttring av fonder gäller även för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL). Se även vilka uppgifter en kontrolluppgift ska innehålla.

För vilka avyttringar ska kontrolluppgift lämnas?

Kontrolluppgift ska enligt 20 kap. 1 § SFL lämnas om avyttringar av andelar i

 • en värdepappersfond
 • ett fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § LVF
 • en specialfond
 • en utländsk specialfond som marknadsförs i Sverige enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

När det gäller avyttring av annan fondandel än värdepappersfond, andel i fondföretag som bedriver verksamhet i Sverige, specialfond och utländsk specialfond som marknadsförs i Sverige ska kontrolluppgift lämnas enligt reglerna om kontrolluppgift om avyttring av delägarrätter (se Aktier, konvertibler och obligationer m.m.).

Undantag från uppgiftsskyldigheten

Kontrolluppgift ska inte enligt 20 kap. 5 § SFL lämnas om avyttring om fondandelarna är tillgångar på ett

 • pensionssparkonto
 • investeringssparkonto om kontot vid avyttringen av fondandelen innehades av en obegränsat skattskyldig person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

Vilka belopp ska redovisas?

I kontrolluppgiften för avyttring ska uppgift om kapitalvinst respektive kapitalförlust normalt lämnas (20 kap. 6 § SFL). Saknas uppgift om anskaffningsutgift ska i stället uppgift lämnas om ersättningen vid avyttringen efter avdrag för utgifterna för avyttringen.

Saknas uppgift om ersättning vid avyttringen ska andelens marknadsvärde på avyttringsdagen användas. Normalt bör en s.k. NAV-kurs vara en utgångspunkt för beräkningen av marknadsvärdet. Se vidare Skatteverkets ställningstagande Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto?

Vilka uppgifter ska en kontrolluppgift innehålla?

Kontrolluppgift om avyttring av andelar i värdepappersfonder, specialfonder och fondföretag ska lämnas på blankett KU40 (formulär SKV 2339).

Uppgiftslämnaren anger specifikationsnummer, identifikationsuppgifter på uppgiftslämnare och på den som uppgiften avser. Du kan läsa mer om detta under avsnittet om gemensamma regler för kontrolluppgifter i kapital.

Uppgift ska även lämnas om identifikationsuppgifter för fonden, om fonden är marknadsnoterad och vilken typ av fond som avyttrats, t.ex. om fonden är en räntefond.

Uppgift om kapitalvinst eller kapitalförlust ska normalt lämnas. Kapitalförlust ska anges utan reducering till 70 procent. I de fall både kapitalvinst och kapitalförlust finns för samma fond och samma person ska beloppen redovisas var för sig.

Skulle den redovisade transaktionen gälla en överföring till ett investeringssparkonto ska uppgiftlämnaren markera detta på kontrolluppgiften.

Begränsat skattskyldiga

För begränsat skattskyldiga ska i de flesta fall uppgift lämnas om den skattskyldiges utländska skatteregistreringsnummer och landskod.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto? [1]