OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Bestämmelser om överklagande av beslut om PGI finns i SFB.

Överklagande

Skatteverkets beslut om PGI får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Omprövning innan överklagande

Innan man får överklaga måste Skatteverket ha omprövat beslutet. Ett överklagande av ett beslut om PGI som kommer in till Skatteverket innan beslutet har omprövats ska därför anses vara en begäran om omprövning (113 kap. 10 § SFB).

Tidsfrist för överklagande

Ett överklagande av ett beslut om PGI ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet (113 kap. 10 § och 32 § första stycket jfr med 32 § tredje stycket samt 113 kap. 20 § SFB).

Har ingen omprövning av beslutet gjorts när överklagandet kommer in ska tiden i stället räknas utifrån reglerna för begäran om omprövning.

Överklagande av ett avvisningsbeslut

Har Skatteverket avvisat en begäran om omprövning eller ett överklagande ska avvisningsbeslutet överklagas i samma ordning som beslutet i huvudsaken (113 kap. 21 § SFB).

Allmänna ombudets överklagande

Allmänna ombudet hos Skatteverket har möjlighet att överklaga beslut om PGI utifrån vad som anges i bestämmelserna 113 kap. 10–17, 20, 21, 33–34 och 36 §§ SFB. Det som föreskrivs i dessa bestämmelser om Pensionsmyndigheten och det allmänna ombudet ska i stället gälla Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatteverket (113 kap. 32 § tredje stycket SFB).

Överklagande för äldre år

Bestämmelserna i 113 kap. SFB gäller för överklagande av beslut om PGI för äldre år (1 kap. 3 § och 9 kap. 15 § SFBP).

Om tiden för att överklaga har gått ut kan den enskilde ansöka om resning hos kammarrätten.

Kompletterande information

Beslut om PGI

Omprövning av beslut om PGI

Referenser på sidan

Lagar & förordningar