OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska bevilja anstånd med betalningen av skattetillägg och kontrollavgifter om den skattskyldige begär det, tills beslutet prövats av domstol.

Vid omprövning eller när beslutet överklagats

Skatteverket ska efter ansökan bevilja anstånd med betalning av skattetillägg och kontrollavgifter om den som avgiften gäller har begärt omprövning av eller överklagat antingen beslutet om skattetillägg och/eller kontrollavgiften. Skatteverket ska också bevilja anstånd med betalning av skattetillägget om den skattskyldige har begärt omprövning av eller överklagat sakfrågan som föranlett skattetillägget (63 kap. 7 § första stycket SFL).

Ovillkorlig rätt till anstånd för skattetillägg och kontrollavgift

För att Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av skattetillägg eller kontrollavgift behöver Skatteverket inte bedöma tveksamheten ifall skattetillägget eller kontrollavgiften ska bestå. Det finns en ovillkorlig rätt till anstånd med betalningen tills det finns ett beslut i själva sakfrågan om skattetillägget/ kontrollavgiften ska bestå.

Skattetillägg är en brottsanklagelse enligt Europakonventionen

Bakgrunden till den ovillkorliga rätten till anstånd med betalning av skattetillägg/kontrollavgift är att skattetillägg har ansetts utgöra en brottsanklagelse enligt Europakonventionen (artikel 6 i den europeiska konventionen av den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna). Enligt konventionen har den som är anklagad för ett brott rätt att få sin sak prövad av en domstol. Lagstiftningen om kontrollavgifter har införts efter Europadomstolens prövning men de ska också omfattas av den ovillkorliga rätten till anstånd (prop 2010/11:165 s. 573). I förarbetena till 17 kap. 2 a § SBL anförde regeringen, med hänvisning till uttalanden från Europadomstolen, att det i princip är förenligt med Europakonventionen att verkställa Skatteverkets beslut om skattetillägg innan det har överprövats av domstol. Den skattskyldige måste dock på ett enkelt och effektivt sätt kunna få skyldigheten att betala skattetillägg prövad i domstol. Regeringen ansåg därför att det skulle kunna finnas situationer där omedelbar verkställighet riskerar att strida mot artikel 6 i Europakonventionen. För att undvika detta föreslog regeringen att anstånd alltid skulle beviljas i avvaktan på domstolsprövning om den skattskyldige begärde omprövning av skattetillägget eller överklagade skattetillägget. Tanken var att i tvistiga fall ska beslutet om skattetillägg inte få verkställas förrän grunden för skattetillägget har prövats av domstol (prop. 2002/03:106 s. 87 och prop. 2002/03:106 s.183).

Ovillkorligt anstånd bara en gång vid omprövning

Anstånd ska beviljas inte bara vid överklagande utan även när den skattskyldige har begärt omprövning utan att ha överklagat. Den skattskyldige kan begära omprövning flera gånger men Skatteverket måste inte ge anstånd med betalning av skattetillägget om den skattskyldige tidigare har fått anstånd i avvaktan på Skatteverkets omprövning av samma fråga (63 kap. 7 § andra stycket SFL).

Det är inte meningen att den skattskyldige ska ha ovillkorlig rätt till upprepade anstånd genom att begära omprövning flera gånger. Att anstånd beviljats vid en omprövning hindrar inte att anstånd sedan också beviljas om beslutet överklagas (prop. 2002/03:106 s. 249).

Ovillkorligt anstånd också vid överklagande

Skatteverket kan alltså vara skyldigt att ge anstånd med att betala skattetillägget två gånger för prövningen av en och samma fråga. Första gången om den skattskyldige först begär omprövning av Skatteverkets beslut och i samband med detta begär anstånd. Den andra gången om samma ärende är avgjort och den skattskyldige överklagar beslutet till förvaltningsrätten och begär anstånd med betalningen.

Kontrollavgifterna

Reglerna om obligatoriskt anstånd gäller för samtliga kontrollavgifter. Kontrollavgifterna regleras i 50 kap. SFL.

Anståndsbeloppet

Anstånd ska beviljas med ett belopp som motsvarar det belopp som begäran om omprövning eller överklagandet gäller (63 kap. 16 § andra meningen SFL och prop. 2010/11:165 s. 1041).

Exempel på hur man räknar ut anståndsbeloppet

Om Skatteverket har beslutat om skattetillägg med 10 000 kronor och den som beslutet gäller begär omprövning eller överklagar och yrkar att tillägget ska sättas ned med 5 000 kronor ska Skatteverket ge anstånd med 5 000 kronor.

Den skattskyldige kan begära omprövning av eller överklaga beslutet i en fråga som har föranlett ett skattetillägg. Om han eller hon då begär anstånd med att betala skattetillägget ska Skatteverket ge anstånd. Anståndet för skattetillägget ska beräknas utifrån förutsättningen att den skattskyldige får fullt bifall till sakfrågan, även om anståndet för själva sakfrågan hamnar på ett annat skäligt belopp.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. [1] [2] [3]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]