OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Stiftelselagen innehåller också några bestämmelser enligt vilka styrelseledamöter m.fl. i vissa situationer kan bli personligen ansvariga för stiftelsens skulder.

När kan skadeståndsskyldighet uppkomma?

En styrelseledamot eller förvaltare som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen när han eller hon fullgör sitt uppdrag ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan (t.ex. en borgenär) genom åsidosättande av föreskrifterna i stiftelseförordnandet eller stiftelselagen (5 kap. 1 § SL).

Även en revisor kan åläggas ersättningsskyldighet enligt samma grunder. Revisorn ansvarar även för sina medhjälpare (5 kap. 2 § SL).

Ett skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt. Är flera skadeståndsskyldiga är huvudregeln att de ska göras solidariskt ansvariga (5 kap. 3 § SL).

Vem har talerätt?

När stiftelsen drabbats är det i första hand styrelsen och förvaltaren som kan föra talan om skadestånd. Men talerätt finns enligt 5 kap. 4 SL även för

  • stiftaren (arvingarna om denne har avlidit)
  • enskilda styrelseledamöter
  • den som enligt stiftelsens ändamål kan komma att få förmån av stiftelsen
  • den som genom stiftelseförordnandet har rätt att föra sådan talan
  • tillsynsmyndigheten, d.v.s. länsstyrelsen.

Om stiftelsen har försatts i konkurs har även konkursboet talerätt.

En borgenär som drabbats av skada har talerätt mot styrelsens ledamöter eller förvaltaren endast i de fall som omfattas av 5 kap. 1 § SL, d.v.s. när stiftelseförordnandet eller stiftelselagen har överträtts. Borgenären har därmed ingen egen talerätt mot styrelsens ledamöter eller förvaltaren för skada som tillfogats t.ex. vid kontraktsbrott.

Ansvar vid likvidation

Reglerna om likvidation och upplösning av stiftelser påminner om de som gäller för aktiebolag (och ekonomiska föreningar). Underlåtenhet att följa reglerna kan medföra personligt betalningsansvar för stiftelsens förpliktelser (7 kap. 3 § SL).

Läs mer om likvidation av stiftelser.

Det är respektive borgenär som har talerätt.

Utfärdande av handlingar utan firmateckning

Ett personligt ansvar kan uppkomma för styrelsen, förvaltaren eller annan företrädare för stiftelsen för sådana förliktelser som de skriftligen utfärdat utan att det av handlingen framgår att handlingen är utfärdad på stiftelsens vägnar.

Ansvarsfrihet föreligger om det av omständigheterna vid handlingens tillkomst framgick att handlingen var utfärdad för stiftelsen. Inte heller föreligger ett personligt ansvar om stiftelsen genom behörig firmatecknare skriftligen godkänner handlingen (8 kap. 4 § SL).

Talerätt enligt denna bestämmelse har motparten, d.v.s. den mot vilken förpliktelsen gäller. Eftersom en skriftlig handling är en förutsättning för att ansvar ska kunna göras gällande torde det inte vara aktuellt för Skatteverket att åberopa bestämmelsen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar