OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Underlaget för avkastningsskatten beräknas i två steg

För en innehavare av en kapitalpension (KP-försäkring) beräknas underlaget för avkastningsskatt i två steg. Först beräknas ett kapitalunderlag och därefter ett skatteunderlag (3 § AvPL).

Beskattningsåret är alltid kalenderår

För en innehavare av en kapitalpension är beskattningsåret för avkastningsskatt alltid kalenderår, oavsett om innehavaren är en juridisk person eller en näringsidkare med ett brutet räkenskapsår (12 § andra stycket AvPL).

Kapitalunderlag

Kapitalunderlaget motsvarar försäkringens värde vid beskattningsårets ingång. Vad som avses med försäkringens värde är beroende av vilken slags försäkring som kapitalpensionen är. Kapitalunderlaget beräknas på samma sätt som för en utländsk pensionsförsäkring (SFS 2008:136 övergångs­bestämmelserna punkt 2 stycke 1, ändrad genom SFS 2011:1278).

Ett särskilt kapitalunderlag

Om en innehavare har betalat premier till en kapitalpension efter den 1 februari 2007 ska i vissa fall ett särskilt skatteunderlag beräknas för den del av försäkringens värde som är hänförligt till premiebetalningen. Ett särskilt skatteunderlag ska beräknas antingen om

  • försäkringsavtalet har ändrats så att den totala premie som försäkringstagaren är skyldig att betala har höjts
  • försäkringsavtalet har ändrats så att premiebetalningen tidigarelagts
  • en högre premie betalats än den som försäkringstagaren enligt försäkringsavtalet är skyldig att betala under perioden (SFS 2008:136 övergångs­bestämmelserna punkt 2 stycke 2–3, ändrad genom SFS 2011:1278).

Om ett särskilt skatteunderlag ska beräknas innebär det att kapitalunderlaget för kapitalpensionen måste delas upp i två delar – en del av kapitalunderlaget som motsvarar försäkringens värde vid beskattningsårets ingång respektive en del som motsvarar den del av försäkringens värde som är hänförligt till premiebetalningen (det särskilda kapitalunderlaget).

Skatteunderlaget

Skatteunderlaget är en schablonmässig avkastning på kapitalunderlaget (prop. 1992/93:187 s. 162). Skatteunderlaget beräknas genom att multiplicera kapitalunderlaget med den genomsnittliga statslåneräntan kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret (3 d första stycket AvPL).

Skatteunderlaget avrundas nedåt till ett helt hundratal kronor (3 d § fjärde stycket AvPL).

Ett särskilt skatteunderlag

En innehavare som har beräknat ett särskilt kapitalunderlag måste beräkna två skatteunderlag. Ett underlag som beräknas enligt föregående stycke och ett som avser det särskilda skatteunderlaget.

Det särskilda skatteunderlaget ska beräknas som för en kapitalförsäkring (SFS 2008:136 övergångs­bestämmelserna punkt 2 stycke 3, ändrad genom SFS 2011:1278).

Skatteunderlaget avrundas nedåt till ett helt hundratal kronor (3 d § fjärde stycket AvPL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1] [2] [3]
  • Lag (2011:1278) om ändring av lag (2008:136) om ändring av lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [1]