OBS: Detta är utgåva 2017.1. Visa senaste utgåvan.

Ålderspensionsavgift ska betalas på sådana ersättningar från socialförsäkringen som är pensionsgrundande för mottagarna. Även vissa bidrag till författare och bildkonstnärer är underlag för avgiften. Det är staten som betalar avgiften.

Vad är statlig ålderspensionsavgift?

En av grundtankarna bakom det pensionssystem vi har nu är att det ska vara mer försäkringsmässigt uppbyggt än tidigare system. Med det menas att förmånerna från socialförsäkringen ska motsvara de avgifter som betalas in. Systemet ska i sin helhet finansieras med avgifter som tas ut på samtliga inkomster m.m. som ger pensionsrätt (prop. 1997/98:151 s. 161). Ersättningar från många av våra socialförsäkringar räknas också som pensionsgrundande inkomst för den som får ersättningen (59 kap. 13 § SFB). Det gäller exempelvis för sjuk- och föräldrapenning och dagpenning från arbetslöshetskassa. Sådana ersättningar är inte underlag för arbetsgivaravgifter eller egenavgifter enligt SAL. I stället ska en statlig ålderspensionsavgift betalas enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Avgiften är 10,21 procent av avgiftsgrundande ersättning, dvs. samma procentsats som gäller för ålderspensionsavgift enligt SAL.

Vilka ersättningar är underlag för avgiften?

Utöver ett antal olika ersättningar från våra socialförsäkringar ska statlig ålderspensionsavgift också betalas på:

 • utbildningsbidrag för doktorander som utges av olika högskolor och universitet.
 • bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den utsträckning som regeringen föreskriver.

Hur redovisas och betalas avgiften?

Redovisning och betalning av statlig ålderspensionsavgift görs inte enligt reglerna för arbetsgivaravgifter enligt SAL utan görs enligt särskilda regler som finns i förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. Skatteverket är inte berört av någon del av förfarandet utan det är Pensionsmyndigheten som tar emot redovisning och betalning. Av den nämnda förordningen framgår att följande myndigheter ska redovisa och betala avgiften till Pensionsmyndigheten:

 • Arbetsförmedlingen
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Uppsala universitet
 • Konstnärsnämnden
 • Försäkringskassan
 • Försvarsmakten
 • Pensionsmyndigheten

Konstnärsnämnden svarar för avgiften för bidragen från såväl Sveriges författarfond som för bidragen till bildkonstnärer från Konstnärsnämnden. Uppsala universitet svarar för avgiftsbetalningen för utbildningsbidrag till doktorander även då andra högskolor och universitet betalar ut bidragen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. [1]
 • Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift [1]
 • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1]

Propositioner

 • Proposition 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m. del 1 [1]