På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår

OBS: Nedan visas versionen från 27 apr 2017. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

OBS: Nedan visas versionen från 27 apr 2017. För att se den senaste informationen, klicka här.

Ett företag kan få olika former av bidrag till näringsverksamheten. Hur ett offentligt bidrag ska redovisas beror på vilken normgivning företaget följer.

K1: förenklat årsbokslut

En enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut ska redovisa ett offentligt stöd som en intäkt när något av följande är uppfyllt:

  • Ett beslut har fattats eller en överenskommelse träffats och det finns dokumentation som visar inkomstens storlek.
  • Företaget kan disponera medlen eller på något annat sätt kan förfoga över inkomsten.

Om det är uppenbart att inkomsten avser mer än ett år ska intäkten fördelas på de år den avser. På motsvarande vis får inkomsten redovisas som intäkt det år den avser om någon av punkterna ovan inträffar innan det förenklade årsbokslutet enligt lag ska ha upprättats och det är uppenbart att inkomsten hänför sig till det året (BFNAR 2006:1 punkt 7.2). Ett offentligt stöd som redovisats som skuld och som efterskänks eller av annan anledning inte ska återbetalas ska redovisas som intäkt.

För en ideell förening eller registrerat trossamfund som upprättar ett förenklat årsbokslut definieras bidrag som likvida medel som en förening får från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ (BFNAR 2010:1 punkt 2.1). En förening ska redovisa ett bidrag som intäkt antingen det räkenskapsår bidraget betalas till föreningen eller det eller de räkenskapsår bidraget hänför sig till (BFNAR 2010:1 punkt 7.3). Ett bidrag som hänför sig till räkenskapsåret men som inte betalats ut före räkenskapsårets utgång får redovisas som intäkt det eller de räkenskapsår som bidraget hänför sig till endast om det finns ett beslut och dokumentation om beloppets storlek innan årsbokslutet är färdigställt. Bidraget ska i vissa fall reducera anskaffningsvärdet på de tillgångar som anskaffas med hjälp av stödet.

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett företag som tillämpar BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) ska redovisa ett offentligt bidrag som intäkt, om företaget senast på balansdagen uppfyller villkoren för att ta emot bidraget och inte annat anges i punkt 6.28 (punkt 6.27).

Ett offentligt bidrag får inte redovisas som intäkt om bidraget ska minska anskaffningsvärdet vid förvärv av tillgång enligt punkt 9.14 eller redovisas som en skuld enligt punkt 17.4. Om ett offentligt bidrag har redovisats som en skuld och det efterskänks eller av annan anledning inte ska återbetalas ska det redovisas som en intäkt (punkt 6.28).

Ett offentligt bidrag som avser att täcka kostnader ska redovisas som intäkt samma räkenskapsår som det år kostnaderna avser. Om bidraget avser kostnader under flera räkenskapsår ska bidraget fördelas och redovisas som intäkt under dessa räkenskapsår. Om bidraget avser att täcka uppkomna förluster ska hela bidraget redovisas som intäkt under räkenskapsåret (punkt 6.29).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

För företag som tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) gäller följande vid redovisning av offentliga bidrag. Ett offentligt bidrag är ett stöd från EU, staten, kommuner och formellt fristående organ som bildats av dessa och som lämnas i form av överföringar av resurser till ett företag i utbyte mot att företaget uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor rörande sin verksamhet (punkt 24.2).

Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation ska redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation ska redovisas som intäkt när prestationen utförs. Har bidraget tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, ska bidraget redovisas som skuld. Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång ska minska tillgångens anskaffningsvärde eller redovisas som en förutbetald intäkt (punkterna 24.3-24.5).

I det allmänna rådets kapitel 36 finns särskilda regler om bidrag som tas emot av stiftelser och företag som drivs under stiftelseliknande former. I kapitel 37 finns motsvarande regler för ideella föreningar och registrerade trossamfund och liknande sammanslutningar. I dessa kapitel görs ingen skillnad mellan offentliga bidrag och andra bidrag. Bidrag definieras dessutom något annorlunda och med en gränsdragning gentemot gåvor.

En gåva eller ett bidrag är en transaktion i vilken en stiftelse eller förening tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte . Om stiftelsen eller föreningen får tillgången eller tjänsten därför att de uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och har en skuld till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag (punkterna 36.7 och 37.9) .

Bidraget ska värderas till det verkliga värdet av den tillgång som stiftelsen eller föreningen fått eller kommer att få. Bidraget ska redovisas som intäkt när villkoren för bidraget har uppfyllts. Intäkten får redovisas samma räkenskapsår som stiftelsen eller föreningen redovisar den kostnad bidraget är avsett att täcka. Ett bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång ska reducera tillgångens anskaffningsvärde eller redovisas som en förutbetald intäkt (punkterna 36.14-36.16 och 37.16-37.18).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska redovisa statliga bidrag i enlighet med IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd, om inte RFR 2 innehåller några begränsningar. IAS 20 punkt 2 d anger att standarden inte behandlar statliga stöd som omfattas av IAS 41 Jord- och skogsbruk. IAS 41 anger att de tillgångar som omfattas av standarden ska redovisas till verkligt värde. RFR 2 anger att eftersom detta inte är tillåtet enligt ÅRL, ska IAS 41 inte tillämpas i juridisk person. Undantagsregeln i punkt 20 punkt 2 d i IAS 20 ska därför inte tillämpas, utan även de stöd som omfattas av IAS 41 ska redovisas enligt IAS 20 (RFR 2 IAS 20 punkt 1).

Staten syftar i rekommendationen på stater samt på myndigheter och liknande organ oavsett om dessa är lokala, nationella eller internationella (IAS 20 punkt 3).

Statliga bidrag ska inte redovisas som intäkt förrän det föreligger rimlig säkerhet att företaget kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidragen, och bidragen kommer att beviljas, (IAS 20 punkt 12). Mottagande av ett bidrag utgör i sig inte ett avgörande belägg för att de villkor som är förknippade med bidraget är eller kommer att bli uppfyllda (IAS 20 punkt 8).

Statliga bidrag ska systematiskt intäktsredovisas i samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för (IAS 20 punkt 12). Bidrag som är hänförliga till avskrivningsbara tillgångar redovisas över de perioder och i den proportion som avskrivningarna på tillgångarna i fråga redovisas (IAS 20 punkt 17). Statliga bidrag som är hänförliga tillgångar ska redovisas antingen genom att bidraget tas upp som en förutbetald intäkt eller genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade värde (IAS 20 punkt 24). I det första fallet redovisas bidraget i resultatet fördelat på ett systematiskt sätt över tillgångens nyttjandeperiod (IAS 20 punkt 26).

Företag som ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Det finns inte reglerat hur intäktsredovisning ska ske av offentliga bidrag i någon av FI:s föreskrifter om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller försäkringsföretag. Ledning kan hämtas från normgivningen från IASB och RFR 2, se ovan.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Handledningar

  • Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2013 (SKV 305) [1]

Övrigt

  • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1] [2]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3]
  • IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]

Referenser inom bokföring & redovisning

Till toppen