OBS: Detta är utgåva 2017.3. Sidan är avslutad 2023.

Vid upplåtelse avverkningsrätt till skog där betalningen görs löpande, ska mervärdesskatt redovisas i takt med betalningarna.

Allmänt om avverkningsrätt

Det är vanligt att upplåtelse av avverkningsrätt till skog betalas under loppet av flera år. Enligt 21 kap. 2 § IL får den skattskyldige redovisa intäkt av upplåtelsen efter kontantmässiga grunder om betalning enligt upplåtelseavtalet ska ske under loppet av flera år.

Upplåtelse av avverkningsrätt till skog

Om betalningen för avverkningsrätten delats upp på flera år utlöser själva upplåtelsen ingen skattskyldighet enligt ML. Skattskyldighet inträder i stället i takt med att betalningarna tas emot (1 kap. 4 § ML). Det innebär att den som upplåter avverkningsrätten ska redovisa den utgående skatten för de redovisningsperioder under vilka betalningarna tas emot.

Förvärv av avverkningsrätt till skog

Vid förvärv av en avverkningsrätt får i de fall som avses i 1 kap. 4 § ML avdrag för ingående skatt göras för den redovisningsperiod under vilken betalning görs (13 kap. 22 § ML).

Den som förvärvar en avverkningsrätt har alltså avdragsrätt för den ingående skatten först när och i den mån betalning sker.

Konkurs

I 13 kap. 10 och 21 §§ ML finns särskilda regler om redovisning av utgående och ingående skatt vid konkurs. Dessa regler gäller endast sådana omsättningar för vilka skattskyldigheten har inträtt. Vid avverkningsrätt till skog där betalningen lämnas löpande inträder skattskyldigheten i takt med att betalningen tas emot. Det innebär att reglerna i 13 kap. 10 och 21 §§ ML inte är tillämpliga för de likvider som ännu inte har betalats.

Upplåtaren av avverkningsrätt till skog i konkurs

Om upplåtaren försätts i konkurs inträder inte skattskyldighet för honom eller henne för de likvider som ännu inte har betalts. Det innebär att upplåtaren inte heller ska redovisa någon utgående skatt för dessa obetalda likvider.

När betalning flyter in till konkursboet blir boet skattskyldigt. Konkursboet ska därmed redovisa den utgående skatten i den period under vilken betalningen tas emot. Statsverkets fordran på mervärdesskatten för dessa likvider blir då en massafordran.

Förvärvaren av avverkningsrätt till skog i konkurs

Den som förvärvar en avverkningsrätt har rätt att göra avdrag för mervärdesskatt endast i takt med att han eller hon betalar. Om förvärvaren försätts i konkurs medför konkursutbrottet inte att avdragsrätt inträder för konkursgäldenären för obetald ersättning. I den mån konkursboet betalar upplåtelsen av avverkningsrätten uppkommer avdragsrätt för boet för den ingående skatten på beloppet som boet betalat.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3]