OBS: Detta är utgåva 2017.3. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan göra utbetalaren betalningsansvarig för skatteavdrag som inte har gjorts, även om mottagaren är okänd.

När det saknas uppgifter om till vem en arbetsersättning har betalats

I de fall det saknas uppgifter om till vilken eller vilka personer en viss arbetsersättning har betalats, så kan Skatteverket ändå göra utbetalaren betalningsansvarig för skatteavdrag som inte har gjorts. Skatteverket får då skönsmässigt uppskatta det belopp som man skulle ha gjort skatteavdrag med (59 kap. 4 § SFL). Därför kan Skatteverket även fatta beslut om ansvar för skatteavdrag som inte har gjorts även då det av utredningen framgår att en ersättning för arbete betalats ut men storleken på beloppet är okänt.

Beräkning av det skatteavdrag som borde ha gjorts

SFL särreglerar inte frågan om ansvar för skatteavdrag som inte har gjorts när mottagaren av ersättningen är okänd. Det finns därför inte heller någon bestämmelse om hur detta skatteavdrag ska beräknas. Detsamma gällde även i den tidigare gällande SBL. Förarbetena till SFL eller SBL innehåller inte heller något uttalande i denna fråga. Den tidigare stadgade beräkningsgrunden, 30 procent på det utbetalade beloppet som fanns i UBL, borde dock i flertalet fall ge ett rättvisande resultat. Ett skatteavdrag på 30 procent stämmer överens med det skatteavdrag som ska göras av sidoutbetalare. Det avdrag som skulle ha gjorts bör därför kunna beräknas till 30 procent av det skönsmässigt uppskattade eller faktiskt utbetalade beloppet.

När mottagaren av ersättningen är okänd så kan utbetalarens betalningsansvar inte omfatta mottagaren. Beslutet om betalningsskyldighet avser endast ett belopp som utbetalaren av ersättning ska betala. Beslutet ska inte registreras på skattekontot (61 kap. 1 § andra stycket SFL).

Om en okänd mottagare identifieras

Om en mottagare av en ersättning, som tidigare inte har kunnat identifieras, blir känd efter att ett beslut om betalningsansvar för utbetalaren avseende okända mottagare har meddelats, bör Skatteverket ompröva beslutet mot utbetalaren med ledning av de framkomna uppgifterna. Om mottagaren har deklarerat det utbetalda ersättningsbeloppet och betalat slutlig skatt, och eventuella övriga förfallna skatter, på skattekontot fullt ut, bör utbetalarens ansvar undanröjas. Om ansvaret rör flera ersättningar och betalningsmottagare som inte identifierats, bör ansvaret sättas ned med ett belopp som motsvarar det skatteavdrag som skulle ha gjorts på ersättningen till den mottagare som identifierats.

Om den tidigare okände mottagaren blir känd innan han eller hon har beskattats för beloppet, bör ett beslut om betalningsansvar även omfatta honom eller henne.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]