OBS: Detta är utgåva 2017.3. Visa senaste utgåvan.

Om Skatteverket på grund av synnerliga skäl har befriat en utbetalare från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter, så kan mottagaren i vissa fall bli betalningsskyldig för dessa arbetsgivaravgifter.

Förutsättningar för betalningsansvaret

Om Skatteverket med stöd av 60 kap. 1 § SFL på grund av synnerliga skäl befriat en utbetalare från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter, så kan mottagaren bli betalningsskyldig enligt 59 kap. 10 § SFL (s.k. subsidiärt ansvar). Först måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • En ersättning ska ha betalats till någon som bedriver näringsverksamhet och som inte är godkänd för F-skatt
  • Ersättningen ska avse arbete inom näringsverksamhet som har bedrivits av betalningsmottagaren.
  • Det har varit uppenbart för betalningsmottagaren att utbetalaren inte insåg att han eller hon var skyldig att betala arbetsgivaravgifter och att denna saknade anledning att räkna med det.

Det kan noteras att beslut om befrielse från betalningsansvar enligt 60 kap. 1 § SFL är mycket ovanliga.

Exempel: situation när grund kan finnas för att ålägga betalningsmottagaren ansvar

En uppdragsgivare har under en tid anlitat en näringsidkande uppdragstagare som vid faktureringen av utförda arbeten regelmässigt åberopat F-skatt, vilket inneburit att uppdragsgivaren vare sig gjort skatteavdrag eller betalat arbetsgivaravgifter. Plötsligt får uppdragsgivaren från näringsidkaren i fråga en faktura som inte innehåller någon uppgift om F-skatteinnehav. Uppdragsgivaren, som utgår från att den uteblivna F-skatteangivelsen beror på ett rent förbiseende från uppdragstagaren, gör inte heller nu skatteavdrag och betalar inte heller några arbetsgivaravgifter. Den uteblivna F-skatteangivelsen berodde emellertid inte på något förbiseende från uppdragstagarens sida utan hade sin grund i att F-skatten återkallats utan att uppdragsgivaren blivit underrättad om det.

I den beskrivna situationen kan omständigheterna i övrigt vara sådana att uppdragsgivaren anses ha varit i god tro då denna inte uppfattade sig vara skyldig att betala arbetsgivaravgifter i förhållande till uppdragstagaren. Under förutsättning att Skatteverket befriat utbetalaren, uppdragsgivaren, från betalningsskyldighet för avgifterna, finns det en grund för att i stället ålägga betalningsmottagaren, uppdragstagaren, betalningsansvaret för de arbetsgivaravgifter som uppdragsgivaren blivit befriad från.

Det är värt att observera att det subsidiära betalningsansvar som kan åläggas betalningsmottagaren inte avser egenavgifter, utan just de arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren annars skulle ha betalat. Med arbetsgivaravgifter avses även sådan särskild löneskatt och allmän löneavgift som betalas av arbetsgivare (3 kap. 3 § SFL).

Beslut om ansvar ska meddelas samtidigt som beslutet om befrielse meddelas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]