OBS: Detta är utgåva 2017.5. Sidan är avslutad 2018.

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny skattebrottsdatalag (2017:452) och en ny skattebrottsdataförordning (2017:458) för behandling av uppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Lagen (1999:90) och förordningen (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar upphör därmed att gälla.

I maj 2018 kommer nya bestämmelser att bli tillämpliga med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av rådets rambeslut 2008/977/RIF. I samband med det kommer en anpassning av bestämmelserna i skattebrottsdatalagen och skattebrottsdataförordningen att ske till den nya regleringen. Skatteverket kommer att publicera en redogörelse för innebörden av skattebrottsdatalagen och de nya bestämmelserna i samband med att anpassningen till direktivet sker i maj 2018.

Enligt den nya skattebrottsdatalagen gäller vissa bestämmelser i personuppgiftslagen för behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten. På sidorna om personuppgiftslagen kan du läsa mer om vad som gäller enligt den lagen. Det finns även bestämmelser om sekretess i den brottsbekämpande verksamheten.

Nytt: 2017-06-30

Sidan har skrivits om med anledning av nya regler om behandling av uppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Visa tidigare lydelse.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skattebrottsdataförordning (2017:458) [1]
  • Skattebrottsdatalag (2017:452) [1]