OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

En förteckning över vilka juridiska personer som ska ha organisationsnummer och vilka myndigheter som tilldelar organisationsnummer.

Vem ska tilldelas organisationsnummer?

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning som tilldelas juridiska personer, exempelvis företag och ideella organisationer. Följande organisationer ska ha ett organisationsnummer enligt 1 § lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.:

  • aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomiska föreningar och samfällighetsföreningar
  • erkända arbetslöshetskassor, försäkringsföreningar och andra inrättningar som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn
  • kommuner, landsting, kommunalförbund och andra organ för samverkan mellan kommuner
  • registrerade trossamfund och deras organisatoriska delar
  • stiftelser.

Även andra juridiska personer ska tilldelas organisationsnummer, t.ex. ideella föreningar, om den juridiska personen eller en statlig myndighet begär det. Detta gäller även enkla bolag, partrederier och utländska företags filialer i Sverige, enligt 2 § lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Vem tilldelar organisationsnummer?

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att föra in organisationen i myndighetens register.

Av nedanstående tabell framgår vilken myndighet som tilldelar organisationsnummer för respektive typ av juridisk person.

Juridisk person

Jur. kod

Myndighet

Aktiebolag

49

Bolagsverket

Allmänna försäkringskassor

85

Statistiska centralbyrån

Arbetslöshetskassor

95

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Bankaktiebolag

41

Bolagsverket

Bostadsrättsföreningar

53

Bolagsverket

Ekonomiska föreningar

51

Bolagsverket

Enkla bolag

21

Skatteverket

Eric-konsortier

55

Skatteverket

Europabolag

43

Bolagsverket

Europakooperativ

55

Bolagsverket

Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)

96

Bolagsverket

Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)

55

Bolagsverket

Europeiska politiska partier (EUPP)

Skatteverket

Europeiska politiska stiftelser (EUPP)

Skatteverket

Familjestiftelser

71

Skatteverket

Fiskevårdsområdesföreningar

98

Skatteverket

Försäkringsaktiebolag

42

Bolagsverket

Försäkringsföreningar

94

Bolagsverket

Handelsbolag

31

Bolagsverket

Hypoteksföreningar

88

Statistiska centralbyrån

Ideella föreningar

61

Skatteverket

Kommanditbolag

31

Bolagsverket

Kommunalförbund

83

Statistiska centralbyrån

Kommuner

82

Statistiska centralbyrån

Kooperativa hyresrättsföreningar

54

Bolagsverket

Landsting

84

Statistiska centralbyrån

Medlemsbanker

93

Bolagsverket

Offentliga korporationer och anstalter

87

Statistiska centralbyrån

Oskiftade dödsbon

91

Skatteverket

Partrederier

22

Skatteverket

Regionala statliga myndigheter

89

Statistiska centralbyrån

Registrerade trossamfund

63

Kammarkollegiet

Samfällighetsföreningar

62

Lantmäteriet

Sparbanker

93

Bolagsverket

Statliga myndigheter

81

Statistiska centralbyrån

Understödsföreningar

94

Kan ej nybildas

Utländska bankers filialer

96

Bolagsverket

Utländska företags filialer

96

Bolagsverket

Vattenförbund

98

Länsstyrelsen

Viltvårdsområdesföreningar

98

Skatteverket

Ömsesidiga försäkringsbolag

92

Bolagsverket

Övriga stiftelser

72

Skatteverket

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1] [2]

Referenser inom organisationsnummer