OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Kännetecken för tre olika typer av pensionsförsäkringar.

Traditionella försäkringar

Kännetecknande för en traditionell pensionsförsäkring är att försäkringsgivaren garanterar försäkringstagaren ett visst belopp – en viss lägsta avkastning på inbetalda premier – från en viss ålder eller tidpunkt, och under en viss tid eller livsvarigt. Därutöver kan försäkringsgivaren betala ut ytterligare belopp i form av återbäring. I en traditionell försäkring har försäkringstagaren mycket små eller ingen möjlighet att påverka placeringsinriktningen för de inbetalda premierna, och det är försäkringsgivaren som bär placeringsrisken.

Skatterättsligt finns ingen definition av en traditionell försäkring utan en försäkring som inte är en fondförsäkring är en traditionell försäkring. En traditionell försäkring måste uppfylla det kvalitativa utbetalningskravet om samma eller stigande belopp vid utbetalningen av pension under de första fem åren (58 kap. 11 § IL).

Fondförsäkringar

I inkomstskattelagen definieras en fondförsäkring som en försäkring i klass III enligt 2 kap. 12 § FRL (58 kap. 15 § IL). I en fondförsäkring bestämmer försäkringstagaren själv hur de inbetalda premierna ska investeras och bär placeringsrisken. Försäkringsgivaren lämnar i normalfallet inte några garantier när det gäller utfallande försäkringsbelopp, utan utbetalningarnas storlek bestäms av försäkringens värde. Fondandelarna ägs av försäkringsgivaren.

Även en fondförsäkring ska uppfylla det kvalitativa utbetalningskravet om samma eller stigande belopp vid utbetalning av pension under de första fem åren (58 kap. 11 § IL). Vid bedömningen av utbetalningarnas storlek bortser man från sådana förändringar som beror på fondandelarnas kursutveckling (58 kap. 15 § IL).

Svenska fondförsäkringar

I en svensk fondförsäkring får premierna placeras i värdepappersfonder eller specialfonder enligt lagen om värdepappersfonder respektive lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2 kap. 12 § FRL). Det betyder att fonderna ska förvaltas av någon annan än försäkringsgivaren. Eftersom inkomstskattelagen definierar fondförsäkring genom en direkt hänvisning till försäkringsrörelselagen omfattar definitionen fondförsäkring enbart svenska försäkringar.

Utländska fondförsäkringar

I andra länder förekommer att försäkringsprodukter där kapitalet placeras i försäkringsgivarens interna fonder näringsrättsligt hänförs till försäkringsklassen för fondförsäkringar.

Högsta förvaltningsdomstolen har gjort bedömningen att en fondförsäkring som meddelats i en annan medlemsstat inom EU inte ska behandlas som en sådan fondförsäkring som avses i 58 kap. 15 § IL. Anledningen var att försäkringskapitalet fick placeras i andra tillgångar än externt förvaltade fonder (RÅ 2007 not. 118). För att en sådan försäkring ska vara en pensionsförsäkring krävs då att den uppfyller utbetalningskravet för traditionella försäkringar.

Fondförsäkringar som meddelas i en försäkringsrörelse som bedrivs från ett fast driftställe i en annan EES-stat än Sverige och som är konstruerade på samma sätt som svenska fondförsäkringar, ska behandlas som sådana fondförsäkringar som avses i 58 kap. 15 IL med hänvisning till gemenskapsrätten anser Skatteverket. Att försäkringarna är konstruerad som svenska fondförsäkringar innebär att kapitalet förvaltas i externa fonder motsvarande investeringsfonder, värdepappersfonder eller specialfonder. Se vidare Skatteverkets ställningstagande Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som är anknutna till externt förvaltade fonder.

Utländska fondförsäkringar som inte är konstruerade på samma sätt som svenska fondförsäkringar uppfyller inte förutsättningarna för att vara fondförsäkringar enligt 58 kap. 15 § IL. För att sådana försäkringar ska klassificeras som pensionsförsäkringar krävs att de kan uppfylla utbetalningskravet för traditionella försäkringar. Om försäkringsvillkoren anger att allt kapital ska placeras i externa fonder motsvarande investeringsfonder, värdepappersfonder eller specialfonder inför första utbetalningen, anser Skatteverket att en sådan försäkring kan klassificeras som en fondförsäkring med hänvisning till gemenskapsrätten om den är meddelad inom EES men utanför Sverige. Se vidare Skatteverkets ställningstagande Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som vid tecknandet inte endast är anknutna till externt förvaltade fonder och av depåförsäkringar meddelade inom EES.

Depåförsäkringar

En depåförsäkring är en försäkringstyp där försäkringstagaren själv bär placeringsrisken och där utbetalningarnas storlek i huvudsak bestäms av försäkringens värde. Kännetecknande för en depåförsäkring är att inbetalda premier får placeras i likvida medel och andra värdepapper än externt förvaltade fonder. Tillgångarna förvaltas i en depå som ägs av försäkringsgivaren. En depåförsäkring liknar alltså till sin konstruktion en fondförsäkring.

I Sverige räknas en depåförsäkring i näringsrättsligt hänseende till försäkringsklassen för traditionell livförsäkring, eftersom försäkringsrörelselagen inte medger andra produkter än traditionella försäkringar och fondförsäkringar som är anknutna till externt förvaltade fonder.

Eftersom en depåförsäkring i grunden inte är en fondförsäkring måste den uppfylla utbetalningskravet för en traditionell försäkring för att kunna klassificeras som en pensionsförsäkring (RÅ 2007 not. 119). Skatteverket anser dock att en depåförsäkring ska klassificeras som en fondförsäkring om avtalsvillkoren anger att allt kapital ska vara placerat i externt förvaltade fonder motsvarande investeringsfonder, värdepappersfonder eller specialfonder inför första utbetalningstillfället. Se vidare Skatteverkets ställningstagande Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som vid tecknandet inte endast är anknutna till externt förvaltade fonder och av depåförsäkringar meddelade inom EES.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2007 not. 118 [1]
  • RÅ 2007 not. 119 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som vid tecknandet inte endast är anknutna till externt förvaltade fonder och av depåförsäkringar meddelade inom EES [1] [2]
  • Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som är anknutna till externt förvaltade fonder [1]