OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Här hittar du information om när en inbetalning av en premie till en pensionsförsäkring och en inbetalning till ett pensionssparkonto måste ha gjorts för att avdrag ska få göras. Du hittar också information om avdrag under ett senare beskattningsår än det år då t.ex. en premie har betalats.

När måste en inbetalning ske?

När en inbetalning av en premie till en pensionsförsäkring och en insättning på ett pensionssparkonto senast måste ha skett för att avdrag ska få göras beror på om avdraget ska göras som allmänt avdrag eller som avdrag i en näringsverksamhet. När ett avdrag ska göras som allmänt avdrag och när det ska göras som avdrag i näringsverksamhet läser du om under Var görs avdraget?

Om avdraget ska göras i inkomstslaget kapital (59 kap. 15 § IL) gäller samma principer för inbetalning som när avdrag ska göras som allmänt avdrag.

Allmänt avdrag

För allmänt avdrag för pensionssparande gäller kontantprincipen.

Avdrag medges för det beskattningsår (= kalenderår) då betalningen har skett. En inbetalning av en premie som skett i bankkassa till försäkringsbolagets bankgiro den 30 december år 1 anses ha gjorts detta år oavsett att betalningen bokförts hos försäkringsbolaget först den 4 januari år 2 (RÅ 2003 ref. 43). Detsamma får anses gälla om betalningen skett över t.ex. internet och beloppet har dragits från försäkringstagarens eller pensionsspararens konto under år 1.

Avdrag i näringsverksamhet

Inkomst av näringsverksamhet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder och periodisering ska ske enligt god redovisningssed (14 kap. 2 § IL). Eget pensionssparande är dock privata utgifter för den enskilda näringsidkaren eller handelsbolagsdelägaren. Om en inbetalning till ett pensionssparande tas med i redovisningen får detta inte redovisas som en kostnad i den enskilda näringsverksamheten utan ska anses utgöra ett kapitaluttag (BFN R 11 punkt 21 för den som upprättar årsbokslut eller årsredovisning och BFN:s vägledning BFNAR 2006:1 punkt 3.10 med kommentarer för den som upprättar ett förenklat årsbokslut). Samma syn kan tillämpas på ett uttag som görs i ett handelsbolag av en handelsbolagsdelägare. Uttaget hänförs till den period under vilken det har gjorts.

Med hänsyn till hur bestämmelserna om senaste tidpunkt för betalning av en premie för en enskild näringsidkare eller en handelsbolagsdelägare tidigare har tillämpats och i avvaktan på att denna fråga rättsligt har klarlagts gäller följande:

  • Inbetalning på ett pensionssparkonto ska ha gjorts senast den 31 december under beskattningsåret för att pensionssparavdrag ska medges vid inkomstbeskattningen för detta år.
  • För avdrag i näringsverksamhet för en premie för en nytecknad pensionsförsäkring ska en ansökan om försäkring ha kommit in till försäkringsbolaget under beskattningsåret och premien ska ha betalats senast den dag inkomstdeklaration ska ha lämnats. Om anstånd med deklarationen har lämnats förskjuts betalningstidpunkten i motsvarande mån.
  • I andra fall, d.v.s. vid en s.k. löpande premiebetalning (förnyelsepremie), ska betalning av premien ha skett senast under beskattningsåret.

För inbetalningar till pensionssparande som har gjorts före den 1 januari 2016 finns särskilda övergångsbestämmelser.

En arbetsgivare kan under vissa förutsättningar medges avdrag för en s.k. löpande premiebetalning (förnyelsepremie), även om premien har betalats senare än under beskattningsåret men före den tidpunkt då arbetsgivaren ska ha lämnat inkomstdeklaration. Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked med denna innebörd (HFD 2011 not. 42). Enligt Skatteverket kan inte en motsvarande utsträckning av betalningstidpunkten göras för en enskild näringsidkares eller en handelsbolagsdelägares egna pensionsförsäkringar med stöd av detta rättsfall.

Avdrag under ett senare beskattningsår

I inkomstskattelagen finns bestämmelser om en senareläggning av avdraget i vissa fall.

Om en större inbetalning till ett pensionsparande har gjorts än som är avdragsgill som allmänt avdrag eller i näringsverksamhet, ska det överskjutande, outnyttjade beloppet dras av nästa beskattningsår. Avdrag för pensionssparande medges då i första hand för belopp som har betalats under detta senare beskattningsår. Därefter – om utrymme finns kvar − medges avdrag för föregående års outnyttjade betalningar, eller den del av dessa som ryms inom avdragsutrymmet ”år 2” (59 kap. 7 § IL).

Bestämmelsen tillämpas inte på en inbetalning som dras av i inkomstslaget kapital. Under Hur stort avdrag får göras? framgår att någon valfrihet att avstå ett pensionssparavdrag ett år för att skjuta det till nästa år och då tillämpa bestämmelserna i 59 kap. 7 § inte finns.

För inbetalningar till pensionssparande som har gjorts före den 1 januari 2016 finns särskilda övergångsbestämmelser.

En ytterligare begränsningsregel som gäller för allmänt avdrag för pensionssparande innebär att ett avdrag inte kan medges med ett större belopp än skillnaden mellan summan av överskotten i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet minskad med andra allmänna avdrag än pensionssparavdrag. Om en del av pensionssparandet inte kan utnyttjas på grund av denna regel samtidigt som sparandet rymts inom avdragsutrymmet, får resterande del dras av senast under det sjätte beskattningsåret efter det år då beloppet betalades. Den skattskyldige avgör själv under vilket eller vilka av dessa år avdrag ska göras. Inte heller i detta fall får dock avdraget överstiga skillnaden mellan den redovisade inkomsten och övriga allmänna avdrag men det behöver inte rymmas inom ”avdragsårets” avdragsutrymme (59 kap. 17 § IL).

Den begränsningsregel som finns i 59 kap. 17 § IL är inte tillämplig på inbetalning som dras av i inkomstslagen näringsverksamhet eller kapital utan den bestämmelsen avser enbart allmänt avdrag.

Avdraget för pensionssparande i inkomstslaget näringsverksamhet kan i vissa fall medföra att underskott uppkommer i näringsverksamheten. Det kan t.ex. inträffa för den som har flera aktiva näringsverksamheter och som väljer att utnyttja hela avdragsutrymmet i en av dem. Underskott kan också uppkomma om avdraget beräknas med ledning av föregående års inkomst. Något hinder för detta förfarande finns inte, så länge inbetalningen ryms inom det belopp som är avdragsgillt såväl enligt den allmänna begränsningsregeln som enligt den särskilda begränsningsregeln för näringsverksamhet. Uppkommer underskott i en näringsverksamhet på grund av ett pensionssparavdrag ska detta behandlas enligt de vanliga reglerna för underskott i en näringsverksamhet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2011 not. 42 [1]
  • RÅ 2003 ref. 43 [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Bokföringsnämndens rekommendation BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring [1]
  • Bokföringsnämndens vägledning BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut [1]