OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Vad menas med ackumulerad inkomst och när kan man tillämpa reglerna om särskild skatteberäkning på ackumulerad inkomst.

Vad menas med ackumulerad inkomst?

Med ackumulerad inkomst menas en förvärvsinkomst som en fysisk person eller ett dödsbo får ett beskattningsår, men som har tjänats in under minst två beskattningsår eller på annat sätt hör till minst två beskattningsår. Inkomsten hör alltså till minst två år, men ska beskattas vid ett tillfälle. Det är ingenting som hindrar att ett av åren är det år då inkomsten tas upp till beskattning (66 kap. 1§ IL).

Syftet med bestämmelserna om ackumulerad inkomst är att den statliga skatten inte ska beräknas till högre belopp än som skulle ha debiterats om inkomsten hade beskattats löpande under de år som inkomsten hänför sig.

Reglerna om ackumulerad inkomst har störst betydelse för skattskyldiga som tidigare har haft inkomster som understiger skiktgränsen för när man betalar statlig skatt.

När den statliga skatten på den ackumulerade inkomsten ska räknas fram, utgår man från det år som den ackumulerade inkomsten betalades ut. Av förenklingsskäl tillämpas en schablonmetod. Först delas den ackumulerade inkomsten på lika delar på de antal år inkomsten hänför sig till (årsbelopp), dock max 10 år. Sedan beräknas en genomsnittlig beskattningsbar förvärvsinkomst för så många år som den ackumulerade inkomsten hänför sig till. En eventuell justering av skiktgränsen kan behöva göras. Skatten räknas sedan fram genom att årsbeloppet läggs till den justerade genomsnittliga beskattningsbara förvärvsinkomsten. Den framräknade skatten multipliceras sedan med det antal år som den ackumulerade inkomsten delats på. Här kan du läsa mer om hur skatten räknas ut på ackumulerad inkomst.

Gäller för inkomster av tjänst och näringsverksamhet

En särskild beräkning av den statliga inkomstskatten får göras på ackumulerade inkomster av tjänst och näringsverksamhet. Syftet med detta är att lindra effekten av att den statliga skatten är progressiv.

Eftersom den kommunala inkomstskatten och den statliga skatten på inkomst av kapital är proportionell omfattar bestämmelserna bara den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster.

Inkomsten ska ha tjänats in under minst två år

En inkomst är dock inte en ackumulerad inkomst bara för att den tjänas in under ett beskattningsår och betalas ut först ett senare år. Om t.ex. en inkomst har tjänats in år 1 men kan disponeras först år 2 är det inte fråga om ackumulerad inkomst. Skulle inkomsten däremot ha tjänats in både under år 1 och under någon del av år 2 betraktas den som ackumulerad inkomst.

Gäller både inkomster man fått i efterskott och i förskott

Inkomsten kan höra till år som ligger före eller efter det aktuella beskattningsåret. Bestämmelserna om ackumulerad inkomst gäller alltså både för en inkomst som man har fått i efterskott och för en som man har fått i förskott, t.ex. en framtida pension som man har bytt ut mot ett engångsbelopp.

Fått både engångsbelopp och löpande utbetalningar samma år

En person kan under ett år få t.ex. pension både i form av ett engångsbelopp som avser två eller flera år och i form av löpande utbetalningar som avser det året. I ett sådant fall ska enbart engångsbeloppet ses som ackumulerad inkomst.

Vem kan få särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst?

Fysiska personer och dödsbon kan få särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst.

Dödsbon kan dock få särskild skatteberäkning endast för dödsfallsåret och de därpå följande tre åren (66 kap. 1 § IL).

Om inkomster från handelsbolag beskattas hos en fysisk person eller ett dödsbo kan även dessa inkomster omfattas av reglerna om särskild skatteberäkning.

Det krävs en begäran om särskild skatteberäkning

Den skattskyldige måste begära att Skatteverket ska göra en särskild skatteberäkning på den ackumulerade inkomsten. Den särskilda skatteberäkningen görs alltså efter ansökan och ska omfatta all ackumulerad inkomst i ett inkomstslag. Om det uppkommer en ackumulerad inkomst i ett annat inkomstslag får den undantas vid skatteberäkningen.

Om den ackumulerade inkomsten avser inkomst av näringsverksamhet gäller vad som sagts om inkomstslag för varje näringsverksamhet (66 kap. 2 § IL).

Spärregler

För att man ska kunna göra särskild skatteberäkning måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • den inkomst som ska ligga till grund för skatteberäkningen uppgår till minst 50 000 kr
  • den beskattningsbara förvärvsinkomsten inklusive den ackumulerade inkomsten överstiger nedre skiktgränsen med minst 50 000 kr (66 kap. 4 § IL).

Vid inkomståret 2017 är den nedre skiktgränsen 438 900 kr. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten ska alltså uppgå till minst 488 900 kr för att särskild skatteberäkning ska kunna komma i fråga.

Om den särskilda skatteberäkningen ska omfatta flera ackumulerade inkomster ska det sammanlagda beloppet av dem vara minst 50 000 kr.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar