OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

Registrering till mervärdesskatt

Den som är frivilligt skattskyldig enligt 9 kap. ML ska också vara registrerad till mervärdesskatt (7 kap. 1 § SFL). Detta innebär att följande personer ska vara registrerade till mervärdesskatt:

  • den som har blivit frivilligt skattskyldig genom att fakturera för uthyrning av fastighet med utgående skatt
  • den som har övertagit en fastighet med frivillig skattskyldighet
  • den som har ansökt om och beviljats frivillig skattskyldighet under uppförandeskede.

Den som inte redan är registrerad ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket (7 kap. 2 § SFL). Anmälan för registrering sker på blankett SKV 4620, Skatte- och avgiftsanmälan. En anmälan ska lämnas för varje särskild verksamhet som den skattskyldige bedriver (7 kap. 2 § andra stycket SFL). Om en fastighetsägare eller annan hyresvärd ska vara skattskyldig för flera fastigheter räcker det dock med en gemensam anmälan för samtliga fastigheter.

Avregistrering

I det fall den frivilliga skattskyldigheten har upphört på grund av överlåtelse av fastighet eller ändrad användning och uthyrningen var den enda mervärdesskattepliktiga verksamhet som uthyraren bedrev ska uthyraren anmäla sig för avregistrering ur mervärdesskatteregistret (7 kap. 4 § SFL). Anmälan om avregistrering lämnas på blankett SKV 4639.

Registreringen till mervärdesskatt ska dock kvarstå om skyldighet att jämka tidigare avdragen ingående skatt föreligger (7 kap. 1 § första stycket 8 SFL jämförd med 7 kap. 6 § SFL).

Ansökan om frivillig skattskyldighet

Från och med den 1 januari 2014 krävs det bara en ansökan om frivillig skattskyldighet om det gäller skattskyldighet under uppförandeskede.

Ansökan och beslut krävs för skattskyldighet under uppförandeskede

Den som vill bli frivilligt skattskyldig under uppförandeskede ska ansöka om detta hos Skatteverket. Ansökan lämnas på blankett SKV 5704.

Om förutsättningarna för skattskyldighet är uppfyllda fattar Skatteverket ett särskilt beslut om skattskyldighet för varje sådan ansökan. Av beslutet ska bl.a. framgå hur stor yta den frivilliga skattskyldigheten omfattar.

Om Skatteverket anser att omständigheterna är sådana att frivillig skattskyldighet inte bör medges, meddelar Skatteverket avslagsbeslut. Sådana beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Om Skatteverket vid den obligatoriska omprövningen efter ett överklagande bifaller ansökan, t.ex. på grund av att nya fakta kommit fram, bör den frivilliga skattskyldigheten gälla fr.o.m. den dag ansökan ursprungligen kom in till Skatteverket eller den senare dag som sökanden önskar att skattskyldigheten ska inträda.

Skattskyldighet medges bara för uthyrningsbar yta

Skatteverket kan endast medge frivillig skattskyldighet för uthyrningsbara ytor. På ansökningsblanketten ska sökanden därför bl.a. lämna uppgift om totalt uthyrningsbar yta.

Exempel: Uthyrningsbar yta

En fastighetsägare avser att göra en tillbyggnad av fastigheten, bestående av följande ytor:

Verksamhetslokaler 400 kvm

Tandvårdslokaler 100 kvm

Bostäder 200 kvm

Trapphus 40 kvm

Pannrum 10 kvm

Trapphuset ska vara gemensamt för samtliga lokaler i fastigheten. Pannrummet ska användas för uppvärmning av hela fastigheten. Trapphus och pannrum kommer därmed vara sådana gemensamhetsytor som inte ska ingå i den uthyrningsbara ytan. Den totalt uthyrningsbara ytan kommer därför omfatta verksamhetslokalerna, tandvårdslokalerna och bostäderna. I rutan för total uthyrningsbar yta ska fastighetsägaren därmed ange 700 kvm (400 + 100 + 200).

Om övriga villkor för skattskyldigheten är uppfyllda kan Skatteverket i detta fall medge frivillig skattskyldighet under uppförandeskede för verksamhetslokalerna. Detta gäller under förutsättning att de kommande hyresgästerna ska bedriva mervärdesskattepliktig verksamhet i lokalerna. I beslutet anges i sådant fall att skattskyldigheten omfattar 400 kvm av en total yta om 700 kvm.

Grupphuvudmannen ansöker för en mervärdesskattegrupp

Om fastigheten ägs av en beskattningsbar person som ingår i en mervärdesskattegrupp är det grupphuvudmannen som ska ansöka om frivillig skattskyldighet. Grupphuvudmannen ska göra ansökan med samtycke av fastighetsägaren (9 kap. 2 § andra stycket ML).

Anmälningar under uppförandeskede

Den som är frivilligt skattskyldig under uppförandeskede, d.v.s. innan en skattspliktig uthyrning eller annan upplåtelse har påbörjats, är skyldig att anmäla en fastighetsöverlåtelse och vissa förändringar i skattskyldigheten till Skatteverket.

Säljaren och köparen ska anmäla en överlåtelse

Den som är frivilligt skattskyldig under uppförandeskede ska anmäla en fastighetsöverlåtelse (9 kap. 7 § första och tredje stycket ML). Anmälan ska lämnas skriftligt, lämpligen på blankett SKV 5722.

Även den nya ägaren är skyldig att anmäla en sådan överlåtelse som sker innan någon skattspliktig uthyrning har påbörjats (9 kap. 7 § första och tredje stycket ML). Anmälan ska lämnas skriftligt, lämpligen på blankett SKV 5721.

Var och en av dem lämnar en anmälan till sitt skattekontor. Skatteverket skickar sedan meddelanden till den gamla och den nya ägaren om att skattskyldigheten har övergått. Skatteverket fattar alltså inte något formellt beslut med anledning av anmälningarna.

Anmälan om ändrad användning m.m.

Den som är frivilligt skattskyldig under uppförandeskede ska anmäla sådana förhållanden som innebär att skattskyldigheten upphör helt eller minskar i omfattning. Detta gäller i följande fall (9 kap. 7 § andra och tredje stycket ML):

En sådan anmälan lämnas till Skatteverket på blankett SKV 5723.

Ansökan om upphörande vid överlåtelse

Vid en överlåtelse kan den tidigare och den nya ägaren gemensamt ansöka om att den frivilliga skattskyldigheten ska upphöra. Detta gäller om byggnaden eller anläggningen omfattas av skattskyldighet under uppförandeskede och någon skattepliktig uthyrning inte påbörjats ännu. En sådan ansökan lämnas på blankett SKV 5724 och ska ha kommit in till Skatteverket innan den nya ägaren tillträder fastigheten. Om ansökan kommit in i tid och förutsättningarna i övrigt är uppfyllda, fattar Skatteverket beslut om att skattskyldigheten ska upphöra när den nya ägaren tillträder fastigheten (9 kap. 6 § tredje stycket ML). Läs mer om sådana beslut på sidan När upphör den frivilliga skattskyldigheten?.

Skatteverket får besluta om upphörande

Innan uthyrningen påbörjas får Skatteverket besluta att frivillig skattskyldighet under uppförandeskede ska upphöra om det inte längre finns förutsättningar för sådan skattskyldighet (9 kap. 6 § andra stycket ML). Se vidare När upphör den frivilliga skattskyldigheten?

Representantredovisning

Vid en samägd fastighet i ett enkelt bolag är huvudregeln att var och en av delägarna blir frivilligt skattskyldig för sin del av verksamheten. Varje delägare ska därför redovisa mervärdesskatt för sin del av fastigheten (6 kap. 2 § ML).

Skatteverket får dock efter ansökan av samtliga delägare, besluta att den av delägarna som dessa föreslår tills vidare ska svara för redovisningen och betalningen av mervärdesskatten för hela verksamheten, så kallad representantredovisning (5 kap. 2 § SFL). En representantansökan ska vara undertecknad av samtliga delägare och lämnas på blankett SKV 5711. Läs mer om registrering av företrädare för enkla bolag på sidorna Anmälan om registrering och Beslut om registrering.

Ett beslut om representantredovisning innebär dock ingen ändring vad gäller den frivilliga skattskyldigheten. Det är fortfarande delägarna i det enkla bolaget som är skattskyldiga i förhållande till sin andel i det enkla bolaget. Fastighetens samtliga delägare ska därför lämna in var sin ansökan om frivillig skattskyldighet om det gäller skattskyldighet under uppförandeskede (SKV 5704). Skatteverket fattar också beslut om frivillig skattskyldighet för respektive delägare om det finns förutsättningar för en sådan skattskyldighet.

Kompletterande information

  • För mer information om förfarandet med registrering och avregistrering, se Registrering

Referenser på sidan

Lagar & förordningar