OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Tobaksvaror som under ett uppskovsförfarande förstörts p.g.a. varornas beskaffenhet, oförutsedda händelser eller force majeure alternativt förstörts under tillsyn av Skatteverket är undantagna från skatteplikt. Detta gäller även beskattade varor som förstörts under flyttning till Sverige från annat EU-land.

Varor som förstörts p.g.a. varornas beskaffenhet, oförutsedda händelser eller force majeure

Tobaksskatt ska inte betalas för tobaksvaror som under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av

 • varornas beskaffenhet (18 § första stycket 1 a LTS)
 • oförutsedda händelser eller force majeure (18 § första stycket 1 b LTS).

Bestämmelserna i 18 § första stycket LTS grundar sig på artikel 7.4 i direktiv 2008/118/EG.

Genom att utforma bestämmelserna på så sätt att de omfattar varorna när de hanteras under ett uppskovsförfarande är bestämmelserna tillämpliga oavsett i vilken typ av, eller hos vilken aktör i, uppskovsförfarandet varorna befinner sig när den skattebefriande händelsen inträffar. Därmed behövs inte separata bestämmelser för olika aktörer. När det gäller varor som tas emot av en registrerad varumottagare bör påpekas att varorna genom mottagandet upphör att omfattas av uppskovsförfarandet, varför det inte kommer i fråga att tillämpa skattefrihetsbestämmelsen på varor som tagits emot (jfr prop. 2009/10:40 s. 170).

Genom att formulera bestämmelserna som skattefrihetsregler omfattas även varor som går förlorade under flyttning i Sverige och där den aktör som skulle komma i fråga för att betala skatten är godkänd i ett annat EU-land (jfr prop. 2009/10:40 s. 170).

Begreppet varornas ”beskaffenhet” motsvarar begreppet varans ”karaktär” som användes i den tidigare lydelsen av LTS. Någon ändring i sak är inte avsedd (jfr prop. 2009/10:40 s. 170). Avseende begreppet varans ”karaktär” har uttalats att det som avses är t.ex. varor som har torkat, dunstat eller på annat sätt förstörts till följd av varans beskaffenhet (jfr prop. 1994/95:56 s. 95).

Den som gör gällande att tobaksvarorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten har skett i Sverige, eller upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett (18 § andra stycket LTS).

Varor som förstörts under tillsyn av Skatteverket

Tobaksskatt ska inte betalas för tobaksvaror som under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda under tillsyn av Skatteverket (18 § första stycket 2 LTS).

Bestämmelsen i 18 § första stycket LTS grundar sig på artikel 7.4 i direktiv 2008/118/EG.

Vad som krävs för att varorna ska anses ha förstörts under tillsyn av Skatteverket framgår av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6). Av föreskrifterna framgår bl.a. följande:

 • att den som avser att förstöra varorna ska anmäla detta skriftligt till Skatteverket
 • att anmälan ska ha kommit in till Skatteverket senast sju vardagar före den dag då varorna ska förstöras
 • vilka uppgifter som anmälan ska innehålla
 • att varorna får förstöras först efter det att Skatteverket har bekräftat att anmälan uppfyller vissa krav
 • att förstörandet av varorna ska dokumenteras i ett protokoll.

Har kraven i föreskrifterna iakttagits anses varorna ha förstörts under tillsyn av Skatteverket vilket innebär att varorna undantas från beskattning.

Beskattade varor som förstörts under flyttning till Sverige från ett annat EU-land

Undantagen från skatteplikt enligt 18 § första stycket LTS samt 18 § andra stycket LTS gäller även beskattade tobaksvaror under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige:

Bestämmelsen i 18 § tredje stycket LTS grundar sig på artikel 37 i direktiv 2008/118/EG.

Av bestämmelsen följer att skatt inte ska betalas för beskattade tobaksvaror som förstörts eller förlorats under flyttning till mottagaren i Sverige och att det således inte är aktuellt att tillämpa bestämmelsen om beskattade varor förstörs eller förloras efter det att de nått mottagaren (jfr prop. 2009/10:40 s. 171).

För att undantaget från skatteplikt ska komma i fråga gäller att föreskrivna skyldigheter för att säkerställa den svenska tobaksskatten iakttagits av aktörerna. Detta för att förhindra att bestämmelsen utnyttjas vid försök att undandra skatt. Om Tullverket vid kontroll enligt LPK påträffar beskattade varor som t.ex. inte är anmälda i förväg och för vilka säkerhet inte ställts, ska mottagaren i Sverige inte kunna anmäla till Skatteverket att varorna ska förstöras under verkets tillsyn och därmed slippa betala tobaksskatten (jfr prop. 2009/10:40 s. 171).

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1] [2] [3]

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs; [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m. [1]
 • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1] [2] [3] [4] [5]