OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Säkerhet ska ställas i svenska kronor och i viss form.

Skatteverkets föreskrifter om säkerhet

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om säkerhet enligt LTS (SKVFS 2014:7).

Säkerheten ska ställas i svenska kronor och bestå av (2 § SKVFS 2014:7):

  • garanti som är utfäst av
    • bank, försäkringsföretag, eller annat företag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet, eller av likvärdigt utländska företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
    • aktiebolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad med tillstånd av Finansinspektionen, eller av annan likvärdig juridisk person
    • stat eller kommun
  • belopp som sätts in på konto i kreditinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet. Beloppet ska vara spärrat mot kontohavarens åtkomst och pantsatt till förmån för Skatteverket. Kreditinstitutet ska vara underrättat om pantsättningen.

I vissa fall ska en förtida insättning på Skatteverkets särskilda konto för ställande av säkerhet av hela den skatt som belöper på de varor som säkerhet ska ställas för godtas som säkerhet. Detta gäller säkerhet som ska ställas enligt 14 § LTS (tillfälligt registrerad varumottagare), 16 b § LTS (distansförsäljning vid ett enstaka tillfälle) och 17 § LTS (den som för in/ tar emot beskattade varor på annat sätt än genom distansförsäljning) (5 § SKVFS 2014:7).

Särskilt om upplagshavares säkerhet för lagring m.m.

En upplagshavare ska ställa säkerhet bl.a. för betalning av skatt som kan påföras upplagshavaren enligt 20 § första stycket 1 eller 20 a § LTS. Denna säkerhet ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om återkallelse av godkännandet träder ikraft (11 § fjärde stycket LTS).

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi [1] [2]

Lagar & förordningar