OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

När man tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB) för resetjänster kan man beräkna beskattningsunderlaget med två metoder: faktisk marginal eller schablonmarginal.

Vad är beskattningsunderlaget vid vinstmarginalbeskattning?

När man omsätter en resetjänst är det reseföretagets vinstmarginal som utgör beskattningsunderlaget (9 b kap. 2 § första stycket ML).

Med reseföretagets vinstmarginal menas skillnaden mellan resans pris och reseföretagets kostnader för sådana varor och tjänster som tillhandahålls reseföretaget av andra beskattningsbara personer, och som kommer resenären direkt till godo (9 b kap. 2 § andra stycket ML).

Mervärdesskatten på vinstmarginalen ska inte räknas in i ersättningen för resan när man beräknar beskattningsunderlaget (9 b kap. 2 § tredje stycket ML).

Hur vinststmarginalen och beskattningsunderlaget ska räknas enligt lagtexten kan illustreras enligt följande:

De särskilda bestämmelserna för vinstmarginalbeskattning av resetjänster gäller inte för varor och tjänster som ett reseföretag själv producerar. Om en resetjänst består av både egenproducerade tjänster och inköpta tjänster ska de egenproducerade tjänsterna brytas ut och beskattas enligt de allmänna reglerna.

Tillämplig skattesats

Beskattningsunderlaget är det värde som mervärdesskatten för resetjänsten ska beräknas på och den skattesats som ska tillämpas är 25 procent.

Fakturering och bokföring

För att reseföretaget ska kunna räkna ut beskattningsunderlaget för VMB bör det särskilja transaktionerna i sin bokföring för att kunna hitta de kostnader och intäkter som hör till varje resa. Det gäller de varor och tjänster som kommer resenären direkt till godo under resan.

Särskild uppgift i fakturan

När man tillämpar VMB för resetjänster finns det särskilda krav på vad fakturan ska innehålla. Det ska finnas en särskild uppgift om att VMB tillämpas (11 kap. 8 § ML).

Frivilligt att öppet debitera mervärdesskatt i fakturan

Mervärdesskatten får men behöver inte framgå av fakturan, d.v.s. det är valfritt för säljaren (9 b kap. 5 § ML). Däremot måste mervärdesskatten framgå av fakturan om köparen ska ha avdragsrätt eller rätt till återbetalning när det är fråga om ett förvärv till en ekonomisk verksamhet.

Allmänna bestämmelser kan tillämpas när köparen är en beskattningsbar person

Säljaren kan också välja att tillämpa de allmänna bestämmelserna i stället för VMB när köparen är en beskattningsbar person med avdragsrätt eller rätt till återbetalning (9 b kap. 6 § ML). För att kunna visa att de allmänna bestämmelserna får tillämpas bör säljaren av resetjänsten bevara köparens registreringsnummer till mervärdeskatt i sina handlingar.

När man tillämpar de allmänna bestämmelserna får de olika tillhandahållandena som ingår i resetjänsten bedömas på samma sätt som gäller vid bedömningen av om en transaktion består av ett eller flera tillhandahållanden. Varje avskiljbart tillhandahållande ska bedömas var för sig i fråga om skatteplikt, omsättningsland och skattesats.

Faktisk marginal och schablonmarginal

Det finns två metoder att beräkna vinstmarginalen på. Den ena är faktisk marginal som är den som framgår av lagtexten (9 b kap. 2 § ML) och den andra är schablonmarginal. Det gemensamma för båda metoderna är att de utgår från resans pris. Det som skiljer dem åt är hur man bestämmer kostnaderna som ska minskas från resans pris.

Resans pris

Resan pris är ersättningen för resan minskat med värdet av eventuella egenproducerade tjänster. Ersättningen är det totala beloppet som reseföretaget får vid försäljningen av resan, inklusive avgifter som tas ut av reseföretaget, t.ex.

  • avbeställningsskydd
  • ombokningsavgift
  • eventuella flygplatsavgifter.

Ersättningen är det som reseföretaget får för försäljningen av resan

Ersättningen behöver inte alltid vara det resenären faktiskt betalar. Det avgörande är den totala ersättningen reseföretaget får för försäljningen av resan.

Rättsfall: researrangören fick inte minska ersättningen med den rabatt som lämnades av förmedlaren till resenären

EU-domstolen har prövat en fråga som gällde en researrangör som sålde sina resor via förmedlande resebyråer. Resebyråerna lämnade ibland rabatt till resenären så att resenären betalade ett lägre pris än det belopp som resebyrån betalade till researrangören. Researrangören skulle enligt EU-domstolen räkna hela det belopp som den fick från resebyrån som ersättning när vinstmarginalen beräknades (C-149/01, First Choice Holidays).

Avbokningsavgiften är inte någon ersättning för tjänst

Om avbeställningsskyddet utnyttjas för att en resa måste avbokas på grund av sjukdom, får resenären i allmänhet betala en avbokningsavgift när pengarna för resan betalas tillbaka. Avbokningsavgiften utgör inte ersättning för en tillhandahållen tjänst, utan motsvarar mer en ersättning av skadeståndsliknande karaktär. Reseföretaget ska därför inte redovisa mervärdesskatt på avbokningsavgiften.

Förmedlingav en reseförsäkring som ett försäkringsbolag tecknat med resenären ska inte ingå

En separat tecknad reseförsäkring som reseföretaget, i egenskap av ombud för ett försäkringsbolag, förmedlar till resenären bör inte ingå i beskattningsunderlaget för VMB. Det förutsätter dock att det är försäkringsbolaget och resenären som ingår avtalet, d.v.s. att resenären är försäkringstagare och försäkringsbolaget är försäkringsgivare.

Egenproducerade tjänster ska räknas bort

När det i en resetjänst ingår både egenproducerade tjänster och förvärvade varor och tjänster från andra beskattningbara personer, ska värdet av den egenproducerade tjänsten räknas från resans pris innan man beräknar VMB, enligt EU-domstolens praxis (bl.a. förenade målen C-308/96 och C-94/97, Madgett och Baldwin).

De allmänna bestämmelserna gäller för den egenproducerade tjänsten

Värdet av den egenproducerade tjänsten som ska avskiljas från resans pris beskattas enligt de allmänna bestämmelserna.

Detta framgår bland annat av en EU-dom där en resebyrå i Polen sålde paketresor och köpte in kost och logi från utomstående och själv stod för transporttjänsterna. Transporttjänsterna som resebyrån tillhandahöll i egen regi skulle beskattas på vanligt sätt, och endast de tjänster som resebyrån förvärvade från utomstående skulle beskattas enligt VMB (C-557/11, Maria Kozak).

Värdera den egenproducerade tjänsten

Hur man ska beräkna värdet på den egenproducerade tjänsten framgår varken av ML eller mervärdesskattedirektivet. Av EU-domstolens praxis framgår det att huvudmetoden för värderingen bör vara marknadsvärdesmetoden och inte värdering utifrån de faktiska kostnaderna.

Rättsfall: om marknadsvärdet är möjligt att bestämma ska det användas

EU-domstolen har prövat ett mål där de egenproducerade deltjänsterna utgjordes av flygtransporter i researrangörens egna flygbolag. Inkvarteringen av resenärerna köptes in från andra beskattningsbara personer. Den centrala frågan i målet var om det kunde tillåtas att researrangören, som hade värderat de egenproducerade flygtransporterna enligt en metod som var baserad på faktiska kostnader, i stället kunde avskilja dessa tjänster enligt en marknadsvärdesmetod. EU-domstolen klargjorde att om det är möjligt att bestämma ett marknadsvärde för den egenproducerade deltjänsten, ska detta värde avskiljas från totalpriset. Den metod som baseras på faktiska kostnader fick användas endast om den gav en riktig bild av paketets faktiska struktur (C-291/03, My Travel).

Marknadsvärdesmetoden

Hur marknadsvärdet ska bestämmas behandlades också av EU-domstolen i ovan nämnda rättsfall. Marknadsvärdet för t.ex. en flygstol som ingår i ett paketpris för en resa motsvarar det pris som arrangören tar ut vid en separat försäljning av enbart flygstol. Eftersom priserna kan variera i betydande grad förordade EU-domstolen att ett genomsnittsvärde av researrangörens separat sålda tjänster av motsvarande slag kan användas.

Faktiska kostnader

Skatteverket tolkar EU-domen så att en egenproducerad deltjänst normalt ska avskiljas från en resas totalpris med utgångspunkt i företagets faktiska kostnader endast om det saknas ett känt marknadsvärde i företaget som kan bestämmas för den egenproducerade tjänsten. Metoden som utgår från företagets faktiska kostnader innebär att från resans totalpris ska avskiljas så stor procentuell andel som den egenproducerade deltjänstens faktiska kostnader utgör av samtliga deltjänsters totala faktiska kostnader. Denna metod är relativt komplicerad och Skatteverket bedömer att det endast är i undantagsfall den behöver användas.

Exempel: beräkna beskattningsunderlaget enligt faktiska kostnader

En resenär får betala 5 000 kr för en bussresa som reseföretaget genomför med egna bussar. Företagets kostnader för transporten uppgår till 3 000 kr och kostnaden för upphandlade hotellrum uppgår till 1 000 kr. Den egna tjänstens kostnader (3 000 kr) utgör 75 procent av samtliga deltjänsters kostnader (4 000 kr). Det innebär i detta fall att 3 750 kr (75 procent av 5 000 kr) ska avskiljas från resans totalpris och beskattas genom att man tillämpar ML:s allmänna bestämmelser.

Faktisk marginal

Den faktiska marginalen är den vinstmarginal som uppkommer när beskattningsunderlaget beräknas i enlighet med vad som sägs i 9 b kap. 2 § ML. Vinstmarginalen är resans pris minskat med kostnader, inklusive mervärdesskatt, som reseföretaget haft för förvärv av varor och tjänster från andra beskattningsbara personer som kommer resenären direkt till godo.

Kostnaderna måste vara kända när skattskyldigheten inträder

En förutsättning för att reseföretaget ska kunna beräkna beskattningsunderlaget genom faktiskt marginal är att kostnaderna är kända vid den tidpunkten då skattskyldigheten inträder för försäljningen av resan. Detta kan vara ett problem eftersom reseföretaget oftast tar betalt av kunden i förskott och fakturorna från underleverantörerna kommer senare än den tidpunkten, ibland till och med efter det att resan har genomförts.

Exempel: resetjänst med enbart förvärv från andra

Ett reseföretag arrangerar en teaterresa som för resenären kostar 1 025 kr. I resan ingår förvärv som kommer resenären direkt till godo. Reseföretaget har betalat 500 kr inklusive mervärdesskatt (6 procent) till ett bussföretag som ombesörjer transporten och 400 kr inklusive mervärdesskatt (6 procent) till en teater för teaterbiljetten. Hur beskattningsunderlaget ska beräknas genom faktisk marginal kan illustreras enligt följande:

Resenärens pris i exemplet innehåller i realiteten mer mervärdesskatt än den framräknade mervärdesskatten på 25 kr. De avgående posterna för buss och teaterbiljett är inklusive mervärdesskatt. Det beror på att reseföretaget inte har någon avdragsrätt på grund av avdragsförbudet som gäller för mervärdesskatt på inköp som kommer resenären direkt till godo. I resenärens pris ingår därför även en dold mervärdesskatt som reseföretaget har kostnadsfört och beaktat vid prissättningen av resan.

Exempel: resetjänst med egenproducerad transporttjänst

En svensk researrangör som har egna bussar i reseföretaget organiserar och säljer resor inom Sverige. En resa kostar 6 000 kr inklusive mervärdesskatt. I sitt eget underlag har arrangören beräknat transporttjänstens marknadsvärde till 3 000 kr. Till hotellägaren i Sverige betalar researrangören 2 600 kr. Innan beskattningsunderlaget för VMB kan beräknas ska den egenproducerade tjänsten avskiljas från resenärens pris, så att kvarstående pris 3 000 kr (6 000 kr - 3 000 kr) är det pris som ska vara utgångspunkten för beräkningen. Hur man beräknar VMB kan illustreras enligt följande:

Utöver beskattningen enligt VMB för resetjänsten ska den egenproducerade deltjänsten beskattas enligt ML:s allmänna bestämmelser. Det pris (3 000 kr) som resenären får betala för den egenproducerade transporttjänsten inkluderar mervärdesskatt. Eftersom skattesatsen vid omsättning av persontransporter är 6 procent, blir mervärdesskatten för den egna transporttjänsten 5,66 procent av 3 000 kr, d.v.s. 170 kr.

Preliminär marginal

Ett reseföretag som vill redovisa mervärdesskatt på resetjänster med ledning av faktisk marginal, men där storleken av denna inte är känd när skattskyldigheten inträder, bör utgå från en preliminär marginal. Den preliminära marginalen bör bestämmas till 13 procent av ersättningen för resetjänsten, d.v.s. på samma sätt som schablonmarginalen. Reseföretaget bör sedan justera den utgående skatten med det skillnadsbelopp som framkommer när man jämför den redovisade mervärdesskatten på preliminär marginal och den framräknade mervärdesskatten enligt faktisk marginal. Justeringen bör göras i redovisningsperioden närmast efter den period då den faktiska marginalen för resetjänsten är känd.

Schablonmarginal

När man säljer ett researrangemang kan det vara svårt att fastställa en faktisk marginal för enskilda resor vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Skatteverket anser att företagen kan välja att i stället använda en förenklad metod och beräkna vinstmarginalen schablonmässigt när de fastställer vinstmarginalen för en resetjänst. Vinstmarginalen bör bestämmas till 13 procent av den totala ersättningen för resetjänsten. Den förordade procentsatsen är avpassad så att den förutsätts motsvara en genomsnittlig marginal för olika slag av researrangemang (RSV 1995-11-24, dnr 8257-95/900).

Exempel: beräkna med schablonmarginal för resetjänst

En researrangör säljer bussresor med logi inom Sverige. Priset för resan är 5 000 kr. Inga egenproducerade tjänster ingår i resan. Beskattningunderlaget för VMB kan beräknas med schablonmarginal enligt följande:

Genväg – beräkna mervärdesskatten enligt VMB med schablonmarginal i ett enda steg

Man kan även räkna ut mervärdesskatten enligt VMB med schablonmarginal i ett enda steg. I stället för att först räkna ut vinstmarginalen som utgör 13 procent av resans totalpris, och därefter beräkna mervärdesskatten till 20 procent (vid skattesatsen 25 procent) av vinstmarginalen, kan man ta en genväg. Då använder man procentsatsen 2,6 för att i ett moment räkna ut mervärdesskatten enligt VMB på resans totalpris.

Exempel: genvägsberäkning

Inga egenproducerade deltjänster ingår. Så här kan man beräkna mervärdesskatten enligt VMB med schablonmarginal i ett enda steg:

Reseföretaget i exemplet kan i stället tänkas ha räknat ut det pris som företaget behöver ta ut av resenären för att täcka kostnader och vinst, utan att ha räknat med den marginalskatt som ska redovisas. Reseföretaget kanske beräknar att ett pris på 4 870 kr exklusive mervärdesskatt täcker kostnaderna och den vinst som det vill behålla. För att veta hur mycket företaget bör höja priset för att även ha täckning för mervärdesskatten, ska det beräknade priset multipliceras med 2,67 procent, vilket i detta fall blir 130 kr.

Exempel: beräkna med schablonmarginal för resetjänst med egenproducerad deltjänst

Även när man beräknar med schablonmarginal ska egenproducerade tjänster avskiljas från resans pris innan man tillämpar VMB. I detta exempel säljer reseföretaget bussresor med hotellövernattningar inom Sverige. Resenärerna betalar 5 000 kr för resan. Resenärerna transporteras med reseföretagets egna bussar. Transporttjänstens marknadsvärde kan bestämmas till 3 000 kr. Den egenproducerade transporttjänsten som ska beskattas enligt ML:s allmänna bestämmelser ska avskiljs från totalpriset. Hur man beräknar VMB med schablonmarginal kan illustreras enligt följande:

Utöver beskattning enligt VMB för resetjänsten ska den egenproducerade deltjänsten beskattas enligt ML:s allmänna bestämmelser. Det pris (3 000 kr) som resenären får betala för den egenproducerade transporttjänsten inkluderar mervärdesskatt. Eftersom skattesatsen vid omsättning av persontransporter är 6 procent, blir mervärdesskatten för den egna transporttjänsten 5,66 procent av 3 000 kr, d.v.s. 170 kr.

Välja faktisk marginal eller schablonmarginal?

Enligt Skatteverket kan ett reseföretag få välja om det vid tillämpningen av VMB vill beräkna mervärdesskatten enligt faktisk marginal eller schablonmarginal. Reseföretaget får dock inte under ett och samma beskattningsår tillämpa faktisk marginal för vissa researrangemang och schablonmässigt beräknad marginal för andra researrangemang. Om ett reseföretag skulle tillämpa faktisk marginal för researrangemang med liten vinstmarginal och schablonen för arrangemang med stor vinstmarginal, uppnås inte det beskattningsresultat som lagstiftningen syftar till. Erfarenheten visar att en stor del av reseföretagen använder schablonmarginalen (13 procent) när de tillämpar VMB.

Skattskyldighetens inträde

Skattskyldigheten inträder när tjänsten har tillhandahållits, enligt 1 kap. 3 § ML. Om den som omsätter tjänsten får ersättning i förskott helt eller delvis, inträder i stället skattskyldigheten när ersättningen inflyter kontant, eller på annat sätt kommer den som omsätter tjänsten till godo.

Det är vanligt att reseföretagen tar betalt för resetjänsten genom en uppdelning av betalningen. Det sker exempelvis genom att reseföretaget först tar ut en anmälningsavgift när kunden bokar resan och vid ett senare tillfälle tar emot den resterande betalningen för resan. Detta medför att skattskyldigheten för reseföretagets försäljning av resor inträder vid två tillfällen: dels när kunden betalar anmälningsavgiften, dels när kunden betalar resterande del av resan.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-149/01 [1]
  • EU-dom C-291/03 [1]
  • EU-dom C-308/96 och C-94/97 [1]
  • EU-dom C-557/11 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Resetjänster enligt mervärdeskattelagen [1]