OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

Upplåtelsen av byggnaden eller marken som används för djurhållning är skattepliktig.

Byggnadens och markens användning

Upplåtelse av en byggnad eller mark är skattepliktig om djur ska hållas i byggnaden eller om marken ska användas för djurhållning (3 kap. 3 § första stycket 8 ML).

Det är användningen av byggnaden och inte karaktären på denna som är avgörande. Avgörande för skatteplikten är därför vanligen att det av hyreskontrakt eller motsvarande framgår att byggnaden eller marken ska användas för djurhållning. Skatteplikten får då anses gälla i samtliga led.

Upplåtelse för ridskoleverksamhet

När en byggnad används för ridskoleverksamhet är upplåtelsen av byggnaden inte skattepliktig.

Kammarrätten har funnit att upplåtelse av byggnad som användes av hyresgästen för ridskoleverksamhet inte omfattas av skatteplikten för sådan upplåtelse för djur av byggnad som avses i 3 kap. 3 § första stycket 8 ML. Av målet framgår att upplåtelsen reglerades i ett avtal om anläggningsarrende där den aktuella byggnaden ingick som en del i arrendet. Även om det i förarbetena (prop. 1993/94:99 s. 148) till nämnda reglering inte framgår klart vad som avses med att byggnaden ska användas för djurhållning, så kan en upplåtelse av byggnaden för ridskoleverksamhet typiskt sett inte anses vara en sådan upplåtelse av byggnader för djur som avses i mervärdesskattelagen. Upplåtelsen är därför undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § ML (KRNG 2010-03-19, mål nr 5943-09). Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1993/94:99 om ny mervärdesskattelag [1]