OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2022.

Förmån av fri försäkring för reseskydd under tjänsteresa är skattefri.

Skattefriheten är ett undantag

Värdet av en försäkring som arbetsgivare betalar för den anställda är normalt en skattepliktig förmån.

Förmån av fri försäkring för reseskydd under tjänsteresa är skattefri (11 kap. 2 § andra stycket IL).

Skattefriheten gäller premier för en sådan försäkring för reseskydd under en anställds tjänsteresa som tagits av arbetsgivaren (prop. 1992/93:127 s. 55).

Vad är reseskydd?

Reseskydd är skydd mot skador på person eller egendom som uppkommer vid resa. Reseskyddet kan bl.a. omfatta

  • stöld av och skador på resgods
  • ansvarsskada
  • rättsskydd
  • överfallsskydd
  • kostnader vid olycksfall eller akut sjukdom
  • invaliditets- och dödsfallsersättning på grund av olycksfallsskada
  • hemresa vid t.ex. sjukdom eller dödsfall hemma
  • strejk och andra förseningar.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Propositioner

  • Proposition 1992/93:127 om vissa frågor om beskattning av inkomst av tjänst [1]